Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “48 อัตรา” นายช่างเทคนิค,วิศวกร,นักโสตทัศนูปกรณ์,นักคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเกษตร,นักบริการการศึกษา,นักพัสดุ,นักบริหารการเงิน,นักบริหารงานทั่วไป,พยาบาล,นักประชาสัมพันธ์,นักบรรณสารสนเทศ,นักบริหารงานบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ,นักฝึกอบรมและการศึกษา,อาจารย์มัธยมประจำหอพักหญิง (29 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •