• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิจัย,นักตรวจสอบภายใน,ครูการศึกษาพิเศษ (25 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  ตำแหน่ง: นักวิจัย,นักตรวจสอบภายใน,ครูการศึกษาพิเศษ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 15,960-19,680
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: สกลนคร

  ชื่อตำแหน่ง : ครูการศึกษาพิเศษ ประจำงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ สังกัด สำนักงานอธิการบดี

  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

  ประเภท : บริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

  2.มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษามือในงานวิชาการได้อย่างดี

  3.มีประสบการณ์ในงานที่ช่วยเหลือและบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษามาก่อน (งานศูนย์ DSS)

  5.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ได้ดี

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.เป็นล่ามภาษามือในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาให้แก้นักศึกษาพิการหูหนวก

  2.ดูแลและใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์

  3.ปฏิบัติงานในสำนักงาน DSS ทำโครงการต่างๆ
  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  – ทักษะ

  2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  – สมรรถนะ

  3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ สอบได้


  ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานอธิการบดี

  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

  ประเภท : บริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

  2.มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน

  3.มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office,Microsoft Power Point,Microsoft Excel

  4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  5.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสารสามารถถ่ายทอดและนำเสนองานได้ดี

  6.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน ด้านพัสดุ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลข และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี

  2.ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ของมหาวิทยาลัย

  3.จัดทำกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

  4.ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

  5.ร่วมดำเนินการวางแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

  6.ประสานการทำงานระหว่างบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานและเป็นไปตามเป้าหมาย

  7.ตรวจสอบบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้

  8.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  – ทักษะ

  2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  – สมรรถนะ

  3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ สอบได้


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย ประจำศูนย์เทอร์โมอิเล็กทริกส์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

  อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท

  ประเภท : บริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

  2.มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ทำงานวิจัยทางด้าน

  เทอร์โมอิเล็กทริกส์

  3.มีบทความวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกส์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.มีหน้าที่เป็นนักวิจัยประจำศูนย์เทอร์โมอิเล็กทริกส์

  2.มีหน้าที่จัดทำแผน โครงการ และงบประมาณของศูนย์วิจัยฯ เสนอต่อกรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ

  3.มีหน้าที่ขอทุนโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อมาทำวิจัย

  4.มีหน้าที่สนับสนุนและบริการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

  5.พัฒนางานวิจัยด้านพลังงานทางเลือก เช่น เทอร์โมอิเล็กทริกส์ เพียโซอิเล็กทริกส์ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ตามกรอบงานวิจัยที่กรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ กำหนด

  6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมายจากกรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ
  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  – ทักษะ

  2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  – สมรรถนะ

  3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ สอบได้


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

  อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท

  ประเภท : บริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

  2.มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยเป็นนักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย และมีประสบการณ์การประเมินโครงการโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

  3.มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ SPFF/PC+ หรือ PSPP ได้เป็นอย่างดี

  4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ์

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.การวิจัยสถาบัน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจังหวัดในกลุ่มสนุก

  2.ประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

  4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

  5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  – ทักษะ

  2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  – สมรรถนะ

  3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ

  วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ต.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์