• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มศว. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-17 มี.ค. 2560 รวม 56 อัตรา

  ฝากประชาสัมพันธ์

  มศว.

  ลิงค์: https://iqepi.com/37429/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักสถิติ,วิศวกรโยธา,วิศวกรไฟฟ้า,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการโภชนาการ,นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการช่างศิลป์,นักกายภาพบำบัด,นักเทศกิจการแพทย์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์,นักประชาสัมพันธ์,บรรณารักษ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค,ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร,พยาบาล,พนักงานการแพทย์,หมอนวดแผนไทย,พนักงานกู้ชีพ,พนักงานเปล
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,เฉพาะ
  อัตราเงินเดือน: 10,170-22,400
  อัตราว่าง: 56
  ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มี.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มศว. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (10 – 28 มิ.ย. 2556)

  มศว.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 0891 และ (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0891 และ (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   อัตราเงินเดือน 10,340 บาท 

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา   ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

  1. จัดพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ประสานงานดิจิตอลเอกสาร และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ จดหมายราชการ บันทึกข้อความ เค้าโครงการสอน ข้อสอบ งบประมาณภาควิชา เอกสารคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการสอน หลักสูตร ตารางสอน รายงานการประชุม เอกสารใช้ในโครงการสัมมนาภาควิชา แบบฟอร์มการส่งงานนิสิต 

  2. เดินหนังสือและติดตามเอกสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบ การเบิกเงิน พร้อมทั้งใบลงเวลาให้กับอาจารย์พิเศษ

  3. บันทึกการรับ – ส่งเอกสารราชการ

  4. เตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของภาควิชา และประสานงานการจัดเลี้ยง

  5. จัดทำแฟ้มเก็บเอกสาร แยกตามประเภทงาน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว เช่น ข้อมูลผลการเรียนนิสิต ข้อมูลผลงานอาจารย์ งานซ่อมบำรุง หนังสือเวียน เป็นต้น

  6. ดูแลติดประกาศที่บอร์ดของภาควิชา และจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาควิชาผ่านช่องทางต่างๆ และดูแล Website ของภาควิชาให้เป็นปัจจุบัน

  7. ดูแลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ ของภาควิชา และดูแลการลงเวลาปฏิบัติงานของนิสิตช่วยงาน

  8. ดูแลการเบิก – จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ประสานงานกับฝ่ายพัสดุสำนักงานคณบดี รวมทั้งประสานงานการซ่อมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  9. รับโทรศัพท์ รับ – ส่งโทรสารของภาควิชา

  10. อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่องานของภาควิชา

  11. ประสานงานกับสำนักงานคณบดีเรื่องการจัดการเรียนการสอน การขอใช้รถคณะมนุษยศาสตร์ และเรื่องอื่นๆ ของภาควิชากับสำนักงานคณบดี เช่น การยืมเงินทดรองจ่ายของอาจารย์ นัดหมายงานประชุม เป็นต้น

  12. เตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์การสอน และดูแลความเรียบร้อยของห้องทำงานอาจารย์ในภาควิชา

  13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาและคณะมนุษยศาสตร์  หลักฐานที่ใช้สมัคร

  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน

  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

   

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  วิธีการสมัครงานราชการมศว. :

  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

  รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร. 02-649-5543  หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน

  คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่งมหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: หลังวันที่ 28 มิ.ย. 2556
  สอบวันที่: หลังวันที่ 28 มิ.ย. 2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มศว. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ วิศวกร,ช่างเทคนิค (1 – 31 พ.ค. 2556)

   

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 2708 และตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 0915 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

   


  ตำแหน่งที่ 1 วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2708
  ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0915
  สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

  อัตราเงินเดือน
  ตำแหน่งที่ 1 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท
  ตำแหน่งที่ 2 10,340 บาท

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ตำแหน่งที่ 1 วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2708
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาวิศวกรรม สำรวจ กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0915
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีประสบการณ์ทำงานสายวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
  ตำแหน่งที่ 1 วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2708
  1. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ หลังการใช้งาน
  2. รวบรวมเอกสารข้อมูลและจัดทำประวัติเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
  3. คำนวณรายการและประมาณราคากลางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งซ่อมและสร้าง
  4. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยอาจารย์ผู้สอนในการช่วยสอนวิชาปฏิบัติการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่น การถอดแบบ ประมาณราคา การสำรวจภาคสนาม การเขียนและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  5. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการวิจัย เช่น วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เก็บข้อมูลทางวิจัยใน งานสนาม
  6. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยอาจารย์ในการทำงานบริการวิชาการ
  7. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

  ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0915
  1. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการเรียนการสอน
  2. ควบคุมแนะนำการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
  3. ดูแลรับผิดชอบ ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ หลังการใช้งาน
  4. ดูแลการเปิด-ปิดห้องปฏิบัติการต่างๆ
  5. บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ดี
  6. รวบรวมเอกสารข้อมูล และจัดทำประวัติคู่มือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
  7. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
  8. งานรับทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง
  9. งานบริการวิชาการ
  10. งานช่วยวิจัย
  11. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  12. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทุกเดือน พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ วิศวกรรมศาสตร์

  หลักฐานที่ใช้สมัคร
  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
  รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22018

  หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
  คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
  คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร