• รายงานพิเศษ

  ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 -24 มี.ค. 2557  

  ฝากประชาสัมพันธ์

  “ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 -24 มี.ค. 2557  “

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13178 หรือ
  ตำแหน่ง:
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: – 24 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สถิติจำนวนผู้ที่สมัครสอบภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. และชำระเงินแล้วจำนวน 236,350 ท่าน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 น.

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  สมัครงาน ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 งานราชการ ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 รับสมัคร สอบ ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 2557 สอบ ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 57 ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงาน  ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 :อินเตอร์เน็ต
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ [ภาค ก. ก.พ.] 4 -24 มี.ค. 2557  ภาค ก. ก.พ.

  “ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 4 -24 มี.ค. 2557  ภาค ก. ก.พ.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12724 หรือ
  ตำแหน่ง: ภาค ก. ก.พ.
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 24 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  กำหนดการสอบ

  1. สมัครสอบ
  1.1 กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน อ. 4 – จ. 24 มี.ค. 57
  1.2 ชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบ อ. 4 – อ. 25 มี.ค. 57

  2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ศ. 16 พ.ค. 57

  3. สอบข้อเขียน
  3.1 ทุกศูนย์สอบ อา. 29 มิ.ย. 57
  3.2 เฉพาะศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมด อา. 27 ก.ค. 57

  4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. ศ. 26 ก.ย. 57

  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ในระดับ

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)
  • อนุปริญญา
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  เงื่อนไขการสมัครสอบ
  • ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  • ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
  • การกำหนดวัน เวลาสอบเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด
  • การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  • ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ

  สอบข้อเขียนวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และ สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

  ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง
  โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดการรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (วันที่ 26 กันยายน 2557)

  ทั้งนี้ ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ ลงชื่อกำกับ พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 23 ธันวาคม 2557 โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

  สมัครงาน ก.พ. งานราชการ ทั่วประเทศ ก.พ. รับสมัคร สอบ ก.พ. 2557 สอบ ก.พ. 57 ก.พ. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  • ขั้นตอนที่ 1กรอกใบสมัครและ พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน (4 – 24 มี.ค. 2557)
  • ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินพร้อมเลือกศูนย์สอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (4 – 25 มี.ค. 2557)
  • ขั้นตอนที่ 3 หลังชำระเงิน 2 วันทำการ ให้ตรวจสอบข้อมูลศูนย์สอบที่ ปุ่ม”ตรวจสอบสถานะการสมัคร” (6 – 28 มี.ค. 2557)
  • ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2557 เป็นต้นไป ที่ปุ่ม “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
   ก.พ. รับสมัคร ภาค ก.  ก.พ. เปิดสอบ  ภาค ก. ก.พ.  สมัคน สอบ ก.พ. สอบ ก.พ. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. สอบก.พ. 2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 พ.ค. 2557
  สอบวันที่: 29 มิ.ย. 2557
  ประกาศผลสอบ: 26 ก.ย. 2557

  เว็บไซต์ ก.พ. คลิกที่นี่

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  รายงานพิเศษ

  สอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2557 มีวิชาภาษาอังกฤษ+สิงที่เปลี่ยนแปลงไป

  “การสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2557 มีวิชาภาษาอังกฤษ+การใช้ใบรับรองระดับสูงกว่าแทนระดับต่ำกว่า “

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12238/ หรือ
  ตำแหน่ง: การสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2557 มีวิชาภาษาอังกฤษ+การใช้ใบรับรองระดับสูงกว่าแทนระดับต่ำกว่า
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท


  ในที่สุดสิ่งที่ได้เคยบอกไว้เมื่อต้นปีเกี่ยวกับการสอบวิชาภาษาอังกฤษที่จะมีเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรการสอบ ก.พ. ภาค ก. สำหรับปีหน้า

  บัดนี้ ทางสำนักงาน ก.พ. ก็ได้ออกหนังสือเวียน เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน แจ้งไปส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และยังมีหลายสิ่งในประกาศของ ก.พ. เกี่ยวกับการ การสอบภาค ก. ก.พ. ปี 2557 ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายเรื่องเช่นกัน นอกจากส่วนของภาษาอังกฤษที่จะเพิ่มเข้ามาในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือ ภาค ก. ก.พ. และ เรื่องที่การใช้ใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ.

  อย่างที่เคยเตือนไว้เมื่อต้นปีก็กลายเป็นความโชคดีสองต่อของผู้ที่สอบผ่านแล้ว ที่นอกจากจะไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ แถมใครที่มีใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานการสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้อีกต่างหาก

  ยกตัวอย่างเช่น มีใบรับรองผลการสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ ปริญญาตรี สามารถนำไปใช้สมัครสอบในระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้ ย้ำว่าเฉพาะส่วนของใช้ใบรับรองผลผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ไม่ได้เกี่ยวข้องผูกพันกับคุณวุฒิหรือระดับการศึกษา ประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการที่เปิดรับสมัครสอบกำหนดคุณวุฒิหรือระดับการศึกษาไว้เช่นไรก็ต้องเป็นไปเช่นนั้น

  มาถึงเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษที่สำคัญมากเพราะทำให้หลักสูตรการสอบเปลี่ยนไปจากการสอบ ภาค ก. ก.พ. ในปีผ่านๆ มา พอสมควร โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET จากเดิมที่มีข้อสอบเพียง 80 ข้อ ครึ่งหนึ่งเป็นภาษาไทย อีกครึ่งเป็นวิชาความสามารถทั่วไป หรือเรียกกันภาษาชาวบ้านว่า คณิตศาสตร์ มาบัดนี้ก็ได้เพิ่มส่วนของ “ภาษาอังกฤษ” เข้ามา ทำให้จำนวนข้อสอบเพิ่มมากขึ้น และเกณฑ์การตัดสินว่าต้องทำคะแนนส่วนใดเท่าไร เพื่อให้ได้ใบรับรองผลการสอบ ภาค ก. ก.พ. ก็เปลี่ยนไป

  โดย ก.พ. ได้แบ่งใหม่เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือวิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทย คะแนนเต็ม 150 คะแนน โดยให้น้ำหนักคะแนนส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป หรือ คณิตศาสตร์ คะแนนเต็มถึง 100 คะแนน และส่วนของวิชาภาษาไทยเพียง 50 คะแนน และให้น้ำหนักคะแนนในส่วนที่สอง คือ วิชาภาษาอังกฤษ ไว้ที่ 50 คะแนน เนื้อหาในแต่ละส่วนประกอบด้วย

  1. วิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) เกณฑ์ตัดสิน 60%

  • วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

  • ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือ ปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ
  • ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ หรือข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

  • วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

   • ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
   • ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

  1. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เกณฑ์ตัดสิน 50% เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

  สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ตามเงื่อนไขดังนี้

  • TOELF (คะแนนเต็ม 120) สอบได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TOEIC (คะแนนเต็ม 990) สอบได้ไม่น้อยกว่า 495 คะแนน
  • IELTS (คะแนนเต็ม 9) สอบได้ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
  • CU TEP (คะแนนเต็ม 120) สอบได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) สอบได้ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

  ยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ ก่อนวันสอบภาค ก. ก.พ. หรือภายใน 150 วัน นับแต่วันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น ก็ถือว่าผ่านส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ ไปทำคะแนนส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทย ให้ได้ตามเกณฑ์ตัดสิน 60% ก็ได้ใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ.

  สำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ก.พ. ให้โอกาสด้วยการแยกเกณฑ์การตัดสินเป็นสองส่วน เฉพาะส่วนที่สอง ภาษาอังกฤษ เพียง 50%  กรณีที่สอบได้คะแนนรวมส่วนแรกที่เป็นวิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 60% ก็ถือเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.

  แต่..ในระยะแรก กรณีที่สอบวิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทยผ่านเกณฑ์ 60% แต่ภาษาอังกฤษไม่ถึง 50% ก.พ. ให้โอกาสได้เข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งครั้ง โดยให้สำนักงาน ก.พ. จัดให้มีการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้สอบที่ได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วันหรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จนกว่า ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

  พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือเฉพาะส่วนของภาษาอังกฤษสอบไม่ผ่าน สอบซ่อมแก้ตัวได้นั่นเอง

  ในกรณีที่ส่วนราชการอื่นเปิดสอบภาค ก. (ซึ่งอาจจะเป็นการสอบรวม ภาค ก., ภาค ข. และ ภาค ค.) โดยการอนุมัติของ ก.พ. ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศฉบับนี้ ถ้าสอบภาค ก. ผ่านจะได้ใบรับรองเหมือนกับการสอบที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. เช่นกัน


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!