Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศผลสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน นายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556 (รอบแรก)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556 (update 15/3/2556)

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

– กองทัพภาคที่ 1

ประกาศผลสอบ กองทัพภาค 1 สัสดีทบ. คลิกที่ภาพเพื่อขยายคลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 – กองทัพภาคที่ 2

 – กองทัพภาคที่ 3

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


 – กองทัพภาคที่ 4

 

 

กําหนดการสอบขั้นตอนที่สอง
1. การสอบสัมภาษณ พิมพลายนิ้วมือ ตรวจประวัติอาชญากรรม และสงเอกสารเพิ่มเติม วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 56 ณ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
2. การทดสอบสมรรถภาพรางกาย วันจันทรที่ 1 เม.ย. 56 เวลา
07.30 น. .ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี
3. การตรวจโรค วันอังคารที่ 2 เม.ย. 56 เวลา 07.00 น. ณ หองพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ. พระมงกุฎเกลา
4. การทดสอบจิตเวช วันพุธที่ 3 เม.ย. 56 เวลา 07.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกลา
5. การทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรในตําแหนงเสมียน วันศุกรที่ 4 เม.ย. 56 เวลา 08.00 น. ณ กรมการทหารสื่อสาร

กำหนดการส่งหลักฐานเพิ่มเติม (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศผลสอบนักเรียนนายสิบทหารบก (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก(บุคคลพลเรือน)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

—————-

บัญชีรายชื่อหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก(บุคคลพลเรือน)

กำหนดการทดสอบในรอบที่สอง / คำแนะนำในการเข้ารับการทดสอบรอบที่สอง (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

 


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

—————-

บัญชีรายชื่อหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

กรุณาตรวจสอบผลสอบภาควิชาการ จากหมายเลขประจำตัวสอบต่อไปนี้นักเรียนนายสิบเหล่าทหาร ราบ(ทหารกองประจำการ,พลอาสา,และอส.ทพ.)

900001 – 901751
901752 – 903553
903554 – 905756
905757 – 907719
907720 – 909539
909540 – 912412

กรุณาตรวจสอบจากประกาศที่กรมยุทธศึกษาทหารบกอีกครั้ง

กำหนดการทดสอบในรอบที่สอง / คำแนะนำในการเข้ารับการทดสอบรอบที่สอง (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

(ทหารกองประจำการ,พลอาสา,และอส.ทพ.)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

—————-

บัญชีรายชื่อหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก(ทหารกองประจำการ,พลอาสา,และอส.ทพ.)

กรุณาตรวจสอบผลสอบภาควิชาการ จากหมายเลขประจำตัวสอบต่อไปนี้

นักเรียนนายสิบทหารบก(ทหารกองประจำการ,พลอาสา,และอส.ทพ.)

900001 – 901011
901012 – 902186
902187 – 903445
903446 – 904620
904621 – 905875
905876 – 907199
907200 – 908253
908254 – 909272
909273 – 912413

กรุณาตรวจสอบจากประกาศที่กรมยุทธศึกษาทหารบกอีกครั้ง

กำหนดการทดสอบในรอบที่สอง / คำแนะนำในการเข้ารับการทดสอบรอบที่สอง (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คลิก» ประกาศผลสอบ “ครูผู้ช่วย” สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555

 
คลิกที่นี่ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555

 

คลิกที่นี่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่ กลุ่มวิชาภาษาไทย

คลิกที่นี่ กลุ่มวิชาวัดผล

 

 

 

 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •