• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ม.ค. -20 ก.พ. 2560 |รวม 44 อัตรา

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมท่าอากาศยาน

  กรมท่าอากาศยาน

  ลิงค์: https://iqepi.com/37081/ หรือ
  ตำแหน่ง: นิติกร,นักประชาสัมพันธ์,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานขนส่ง
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
  อัตราว่าง: 44
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 20 ก.พ. 2560
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**



  กรมท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร

  กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ ผู้บังคับบัญชา
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
  (3) การดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของกรม
  (4) การดำเนินการด้านกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิด และกฎหมายอื่นทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวกับกรม
  (5) การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
  (6) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
  (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ด้านการบริการ
  ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงในด้านกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) วิชาความรู้ทางด้านกฎหมาย 180 คะแนน
  – ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539
  – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
  – ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (หมวด 6 สนามบินและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ)
  – ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  – ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  – ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  (2) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็น 20 คะแนน
  (การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)


  ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ด้านการขนส่งทางอากาศให้สอดคล้องกับนโยบายของ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล
  (2) รวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล และการให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศทั้งในและต่างประเทศ
  (3) การจัดทำข่าว บทความ สารคดี และวารสาร เผยแพร่การขนส่งทางอากาศ รวมทั้งจัดแถลงข่าวในกรณีข่าวสำคัญที่จะเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
  (4) การสำรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์
  (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ด้านการบริการ
  ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความสามารถ ในการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ 150 คะแนน
  – ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาล
  – ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
  (การจับประเด็นสรุปความเพื่อการนำเสนอข้อมูลเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์กรจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างอาคาร หรือสนามบินต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักความปลอดภัย ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
  (2) ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบ รูป และรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  (3) จัดทำแผนการจัดตั้งคำของบประมาณ วางแผนการใช้งบประมาณ และติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
  (5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
  (6) ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในหน่วยงาน
  (7) กำหนดรายละเอียดทางกายภาพสำหรับพื้นที่เช่าภายใต้ความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน
  (8) ออกแบบผังบริเวณ จัดแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ต่างๆ ภายนอกพื้นที่การบิน
  (9) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
  (10) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  2. ด้านการบริการ
  (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานโยธา แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
  (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ การเขียนแบบและการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง
  การควบคุมงานก่อสร้าง และการอำนวยความปลอดภัยในงาน 180 คะแนน
  2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
  (การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับช่างโยธาเป็นภาษาไทย)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการบัญชีและงบประมาณในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด
  (2) จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในระบบ GFMIS
  (3) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการประกอบการวิเคราะห์การดำเนินการประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน
  (4) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
  (5) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน การปฏิบัติงาน
  (6) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การทำงานของหน่วยงาน
  (7) รับ – จ่ายเงินให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ บริษัทห้างร้าน และประชาชนผู้มาติดต่อ พร้อมจัดทำงบเดือนเงินทดรองราชการ และจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
  (8) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
  (9) ตรวจสอบเก็บรักษาจัดทำรายงานสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำงบให้คณะกรรมการตรวจรับเงินประจำวันตรวจสอบ
  (10) ปรับปรุงบัญชี ประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และจัดทำรายงานการเงินประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน
  (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  2. ด้านการบริการ
  (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
  (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี 180 คะแนน
  – ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
  2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
  (การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ การใช้งาน
  (2) จัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทำรายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล ในการดำเนินงาน
  (3) ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้ เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต
  (4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำ รายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
  (5) คุมทะเบียนรถและการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ ของส่วนกลางตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษา
  (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  2. ด้านการบริการ
  (1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
  (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 180 คะแนน
  – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
  – ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
  ที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
  2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
  (การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
  (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
  (3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
  (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  2.ด้านการบริการ
  (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
  (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ได้ต่อไป
  (3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 170 คะแนน
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548
  – ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft office)
  2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
  (การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
  (2) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บำรุงรักษา
  (3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่ หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
  (4) ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร เครื่องมืออำนวยความสะดวก เครื่องมือรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของท่าอากาศยาน
  (5) ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารการใช้พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารหรืออากาศยาน กรณีที่มีการซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของท่าอากาศยาน
  (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  2. ด้านการบริการ
  (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น ความรู้ทางระบบสื่อสารและความรู้ทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 180 คะแนน
  2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
  (การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเทคนิคไฟฟ้าเป็นภาษาไทย)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ การร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการ เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกอง
  (2) รวบรวม จัดหา และดำเนินการด้านอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่าอากาศยาน
  (3) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางอากาศ เพื่อกำกับดูแล การขนส่งให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  (4) ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย
  (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  2. ด้านการบริการ
  (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการขนส่ง แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
  (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานขนส่ง และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) วิชาความรู้เกี่ยวกับท่าอากาศยานและความรู้ทั่วไป 170 คะแนน
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
  – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่าอากาศยาน
  (2) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
  (การตอบคำถามจากเอกสารข้อมูล ตาราง หรือกราฟ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบิน)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมท่าอากาศยาน รับสมัคร สอบ กรมท่าอากาศยาน2560 สอบ กรมท่าอากาศยาน 60 ehenbook.com กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้- |

  กรมประชาสัมพันธ์

  กรมประชาสัมพันธ์

  ลิงค์: https://iqepi.com/37041/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
  ระดับการศึกษา: ปวช.
  อัตราเงินเดือน: 11,280-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



  กรมประชาสัมพันธ์ขอนแก่น

  กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลการทำงานของอุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ การจดบันทึกค่า Parameter ของอุปกรณ์ในความควบคุมกำกับดูแล จัดทำแผนปฏิบัติงาน การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในแต่ละระบบในเบื้องต้น จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  สมรรถนะที่ต้องการ
  1. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศ และอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุมหลัก งานเชื่อมโยงสัญญาณ งานเครื่องส่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น)
  3. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  4. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร งานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ 3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ 4. ระบบแสงสว่าง – ระบบปรับอากาศ 5. ระบบเสียงในวิทยุกระจายเสียง 6. วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และระบบ FM 7. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในวิทยุกระจายเสียง 8. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง – สื่อคมนาคม 9. ระบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ

  – สมรรถนะ
  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมของการประเมินสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า – การจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

  สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ งานราชการ ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สอบ กรมประชาสัมพันธ์2560 สอบ กรมประชาสัมพันธ์ 60 ehenbook.com กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :ตนเอง  

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |