• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  นักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

  กลุมงาน งานบริหารทั่วไป

  ชื่อตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

  ลักษณะงาน

  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และกําหนดแนวการตรวจสอบบัญชีใหเหมาะสมกับประเภท และลักษณะธุรกิจของสหกรณ และกลุมเกษตรกร ๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะหความครบถวนถูกตองของการบันทึกรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สินและทุน จัดทํารางรายงานการสอบบัญชี พรอมทั้งวิเคราะหผลการ ดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข การปฏิบัติทางบัญชี ๓. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร โดยรวมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุง แนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรบันทึกบัญชี ๔. สงเสริมการจัดทําบัญชีฟารม ๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน โดยใชระบบ Back office ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

  คาตอบแทน ๑๕,๙๖๐.๐๐ บาท 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

  เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร ซึ่งไดมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

  ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี

  วิธีการสมัครงานราชการนักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี  :

  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี ตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครตองเสีย คาธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐.๐๐ บาท 


  ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ………………………………. ดวยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตั้งแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปแลวนั้น ปรากฎวายังมีผูสมัครใน จํานวนนอย จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการประเภทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน กลุมงาน งานบริหารทั่วไป ชื่อตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ลักษณะงาน ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และกําหนดแนวการตรวจสอบบัญชีใหเหมาะสมกับประเภท และลักษณะธุรกิจของสหกรณ และกลุมเกษตรกร ๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะหความครบถวนถูกตองของการบันทึกรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สินและทุน จัดทํารางรายงานการสอบบัญชี พรอมทั้งวิเคราะหผลการ ดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข การปฏิบัติทางบัญชี ๓. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร โดยรวมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุง แนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรบันทึกบัญชี ๔. สงเสริมการจัดทําบัญชีฟารม ๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน โดยใชระบบ Back office ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย คาตอบแทน ๑๕,๙๖๐.๐๐ บาท
  สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาการจาง จะจัดจางตั้งแตไดรับคําสั่งจากกรมตรวจบัญชีสหกรณใหจัดจางได จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และจะจัดจางตอเนื่องเมื่อไดรับเงินจัดสรรงบประมาณ / ๒. คุณสมบัติทั่วไป…. – ๒ – ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร คุณสมบัติทั่วไป (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน พรรคการเมือง (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง ในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการ จะตองไมเปน ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน เพื่อแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร ซึ่งไดมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ๓. การรับสมัคร

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี ตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครตองเสีย คาธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐.๐๐ บาท / ๓.๒ หลักฐาน..….. – ๓ –

  ๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิ การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่รับสมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ และไดรับอนุมัติจาก ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง ที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนด วันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ (๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ (๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี) ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย ๓.๓ คาธรรมเนียมสอบ ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา ๑๐๐.๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบ แลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร

  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี คุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด ตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือ วุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครเขารับการเลือกสรร อันมีผล ทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครเขารับ การเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับ ผูนั้น และกรมตรวจบัญชีสหกรณ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผูสมัครไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใด ๆ ได ๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน การประเมินสมรรถนะ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบขอเขียน/สัมภาษณ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานตรวจบัญชี สหกรณชลบุรี

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์