• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย

  ฝากประชาสัมพันธ์

  “ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12344/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ตำแหน่ง : Retail Collections Analytic

  (เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย)

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • พัฒนาเครื่องมือทางสถิติ (statistic model)เพื่อใช้ในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อรายย่อย (Credit Scoring/grade) ให้มีความรวดเร็วขึ้น รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือด้านการติดตามหนี้ เพื่อป้องกันและลดการเกิดหนี้ NPLs
  • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า Portfolio analysis เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย การติดตามหนี้ และด้านการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการเข้าใจรวมถึงสามารถหาแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน
  • สามารถจัดเตรียม system requirement ที่เกี่ยวข้องการการจัดการงานสินเชื่อในทุกขั้นตอน รวมถึงการทดสอบระบบงาน (User Acceptance Test) พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนการทำ pilot กับลูกค้าเสมือนจริง
  • สื่อสารและให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบงาน รวมทั้งดูแลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตั้งระบบงาน
  • ติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องมือที่ทำการ pilot เครื่องมือใหม่นี้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้ใช้ระบบงาน (User) สำหรับสาขาทั่วประเทศสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่ กำหนด


  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น                

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิศวกรรม การบัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในเชิงลึกเป็นอย่างดี
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของสาขา
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL หรือ Visual Basic
  • มีประสบการณ์ด้าน Change Management หรือ Project Management
  • มีประสบการณ์ด้านการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  การรับสมัครและการคัดเลือก

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 มกราคม 2557
  • กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
  • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

   

  การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

             คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


  วิธีการสมัครงานพนักงานธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)

  “ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12343/ หรือ
  ตำแหน่ง: ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 60
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบงานสินเชื่อของธนาคาร ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ควบคุมระยะเวลาในการทำงานให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

   

  คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

   

  จำนวนอัตรา        60 อัตรา

   

  กำหนดการรับสมัคร          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557

   

            คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

   

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Chrome

  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน SME Loan Factory (Admin)

  “ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน SME Loan Factory (Admin)”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12342/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน SME Loan Factory (Admin)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: อาคารสาขาเอกมัย
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดสายงาน ธุรกิจขนาดกลาง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายของธนาคาร
  • ติดตามงาน รวบรวม และกรองงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร SME Loan Factory
  • ดูแลการประเมินผลงานประจำปี งานด้านทะเบียนสารบรรณ การจัดทำงบประมาณ การเบิกค่าใช้จ่าย การพนักงาน และงานธุรการต่างๆ ของหน่วยงาน SME Loan Factory
  • ดูแลการจัดเก็บเอกสารสินเชื่อและเอกสาร ต่างๆ ควบคุมการใช้และดูแลทรัพย์สินของสำนักงานธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบธนาคาร ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริการ รวมทั้งดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน SME Loan Factory

   

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ งานทะเบียน งบประมาณ และงานการพนักงาน
  • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
  • มีความรู้ในระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และมีประสบการณ์การทำงานในสายงานธนาคาร 1-2 ปี

   

  การคัดเลือก

  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

   

  การรับสมัคร

  กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

   

  การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

  ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

   

            คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

   

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Chrome

  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -06 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล

  “ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -06 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12341/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 06 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการด้านสินเชื่อบุคคลรายย่อย ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • ศึกษาและทดสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และนำข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกสู่ตลาด
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
  • จัดทำรายงานผลปฏิบัติงาน และประเมินผลผลิตภัณฑ์
  • จัดทำคู่มือการพัฒนา ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของหน่วยงาน

  คุณ สมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร

  การคัดเลือก

                 ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

  การประกาศผลการคัดเลือก

                 ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
  การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

   กำหนดการรับสมัคร

               รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่  6 มกราคม 2557

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Firefox
  • Chrome

  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Credit Analyst (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)

  "ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Credit Analyst (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12230/ หรือ
  ตำแหน่ง: Credit Analyst (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ(เอกมัย)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุ
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  1. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกเสนอขอสินเชื่อในส่วนของ Prescreening module ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร

  2. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกเสนอขอสินเชื่อ ให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบายสินเชื่อของธนาคาร

  3. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ตามที่ระบุไว้ใน checklist

  4. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลทางการเงิน เช่น Financial Statements, Finance Recasting, Finance Forecasting,

  Financial Ratio และรายงานการตรวจสอบประวัติทางการเงิน( NCB) เป็นต้น

  5. ประสานงานกับผู้มีอำนาจอนุมัติใน SME Loan Factory และสำนักงานธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

  6. ติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

   

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • มีความเข้าใจในระเบียบ นโยบายสินเชื่อ และอำนาจอนุมัติเป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

  • มีความรอบรู้ในระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด

   

  การคัดเลือก

  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

   

  การประกาศผลการคัดเลือก

                  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
                   การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

   

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Firefox
  • Chrome

  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Data Specialist (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)

  "ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Data Specialist (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12229/ หรือ
  ตำแหน่ง: Data Specialist (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ(เอกมัย)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุ
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการอนุมัติสินเชื่อ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการอนุมัติเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  2. ตรวจรับเอกสารข้อมูลลูกค้าจากระบบงานที่สำนักงานธุรกิจ สแกนส่งเข้ามาในระบบงาน

  3. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเอกสารตาม Checklist รวมทั้งจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

  งานด้านนิติกรรมสัญญา/จำนอง งานตั้งวงเงิน เป็นต้น

  4. ประสานงานกับสำนักงานธุรกิจ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนตาม Checklist

  5. บันทึกข้อมูลลงในระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลสรุปผลการอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น

  6. รวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้อง/เอกสารเพิ่มเติม และนำส่งให้กับทีม Credit Analysis เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์สินเชื่อ

  7. สอบทานข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เช่น ระบบหลักประกัน และ Profile Direct เป็นต้น

  8. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังการอนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

   

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

   

  การคัดเลือก

  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

   

  การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

   

                   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
                   การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

   

   

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

   

  •    Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  •  

  • Firefox
  • Chrome

  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต ( – ไม่ระบุ)

  "ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต ( – ไม่ระบุ)"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12228/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุ
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการตามนโยบายแนวทางบริหารการป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริตและข้อผิดพลาด
  • วิเคราะห์พฤติกรรมและกระบวนการในการทำทุจริตในแต่ละครั้ง เพื่อนำผลวิเคราะห์มาปิดความเสี่ยง
  • ติดตามผลการประเมินความเสี่ยง การควบคุม และป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
  • จัดทำข้อมูลการทุจริต และข้อผิดพลาด ที่เกิดจากการทำธุรกรรมทุกประเภท
  • รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยง การทุจริต และข้อผิดพลาด
  • ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหาการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

  คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การสืบค้น(Investigation) ตลอดจนการบริหารข้อมูลและค้นหาข้อมูลจาก database และเอกสาร
  • มีความสามารถในการใช้ตรรกะ เพื่อนำมาใช้กำหนดหลักเกณฑ์และแปลงเป็น Parameter ที่ใช้ในระบบงานได้
  • มีความเข้าใจในระบบบัญชีและการผ่านบัญชี
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
  • มีความกระตือรือร้น และมีความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
  • มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฎิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

  การคัดเลือก

  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

  การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

   

                   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
                   การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

   

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Firefox
  • Chrome

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธนาคารกรุงไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] ออเธอะไรสเทลเลอร์ (บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2556)

  "ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] ออเธอะไรสเทลเลอร์ (บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2556)"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12227/ หรือ
  ตำแหน่ง: ออเธอะไรสเทลเลอร์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: เชียงราย,หนองคาย,บึงกาฬ,ชัยภูมิ,แพร่,น่าน
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
  ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
  มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคคลดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  วิธีการคัดเลือก
  1. ทดสอบข้อเขียน
  2. สอบสัมภาษณ์

  หมายเหตุ : 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
                   2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
            การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

   

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Chrome

  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 01 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ (บัดนี้ – 10 พ.ย. 2556)

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ (สังกัดเขตราชวงศ์ เขตสวนมะลิ เขตสาทร เขตสามยอด เขตสุรวงศ์)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 พ.ย. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
  มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคคลดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  ธนาคารจะรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่สังกัดเขตราชวงศ์ เขตสวนมะลิ เขตสาทร เขตสามยอด เขตสุรวงศ์ (ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตบางคอแหลม เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตยานนาวา เขตบางรัก เขตสาทร เขตคลองเตย)

  วิธีการสมัคร

  ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

  วิธีการคัดเลือก

  1. ทดสอบข้อเขียน
  2. สอบสัมภาษณ์

  กำหนดการรับสมัคร

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556

  กำหนดการคัดเลือก

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ทาง www.ktb.co.th
  หมายเหตุ : 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
  2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  Chrome


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 พ.ย. 2556
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!