• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2559 |พนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ธกส.

  “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34786/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ธกส.กรุงเทพมหานคร

  ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทธุรกิจ : การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ สถานที่ : กทม. (จตุจักร) หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สูงกว่าระดับ 11 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. หน้าที่และความรับผิดชอบ กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ด้านการลงทุน สภาพคล่อง การบริหารหนี้เงินกู้ การบริหารเงินตราสกุลต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านการตลาด สามารถบริหารการขับเคลื่อนไปสู่การประกอบธุรกิจนายหน้า และค้าหลักทรัพย์ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน หรือบริหารการเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

  2.2 ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1) การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยใช้ความเข้าใจเชิงลึกที่ได้จากการประเมิน และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยสาคัญอื่น ๆ

  2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ การใช้เครื่องมือในการลงทุน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของตลาดเงิน และตราสารหนี้

  2.3 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 2.4 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) หรือ TOEFL (แบบ IBT) หรือมีผลคะแนน IELTS ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.5 หากมีใบประกาศวิชาชีพ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ

  3. คุณสมบัติทั่วไป

  3.1 เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

  3.2 มีสัญชาติไทย

  3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

  3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

  3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

  3.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

  3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น

  3.9 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

  3.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

  3.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

  3.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน

  4. การสมัคร

  4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

  4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-6

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  5. การคัดเลือก

  5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่่ำกว่าร้อยละ 80 และผู้สมัครต้องนำเสนอประวัติการทำงาน ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 7 วัน โดยส่งข้อมูลดังกล่าวที่ E-mail : sitthipan@baac.or.th ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีคุณสมบัติ และแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วนภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับธนาคาร โดยธนาคารจะทำการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในกรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้

  6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

  6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกำหนดเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้

  6.2 ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนสอบสัมภาษณ์ และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน

  7. อัตราเงินเดือน ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างของธนาคาร

  8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับตามอัตราว่างของส่วนงาน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำหนังสือค้าประกันตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

  9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดทำแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันที เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  10. เงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร โดยจะจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดความสำเร็จระหว่างส่วนงานต้นสังกัดกับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

  ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดอย่างน้อย 1 ปี หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ ในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทางานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 

  สมัครงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร2559 สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 59 ehenbook.com ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | สมัครออนไลน์ |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยพนักงานภัณฑารักษ์,ผู้ช่วยพนักงานวิเคราะห์งานสินเชื่อ(ด้านอิสลาม),ผู้ช่วยพนักงานบริหารสัญญา, (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

  ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานส่วนงานในสำนักงานใหญ่

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณื ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 เพื่อปฏิบัติงานส่วนงานในสำนักงานใหญ่

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
  จำนวน : 2 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : 15000 THB/เดือน
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  สถานที่ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


  ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
  จำนวน : 4 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : 15000 THB/เดือน
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

  • คณะ : นิเทศศาสตร์ สาขา : การประชาสัมพันธ์
  • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การตลาด
  • คณะ : นิเทศศาสตร์ สาขา : การสื่อสารมวลชน
  • คณะ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • คณะ : คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขา : เทคโนโลยีทางการศึกษา

  สถานที่ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


  ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : 15000 THB/เดือน
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

  • คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ สาขา : โบราณคดี
  • คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ สาขา : ประวัติศาสตร์
  • คณะ : ศิลปศาสตร์ สาขา : ประวัติศาสตร์

  สถานที่ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


  ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
  จำนวน : 2 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : 15000 THB/เดือน
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

  • คณะ : วิทยาศาสตร์
  • คณะ : เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขา : สัตววิทยา
  • คณะ : เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขา : สัตวบาล
  • คณะ : เกษตร สาขา : สัตวบาล
  • คณะ : ประมง
  • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การเงิน, การธนาคาร
  • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : เศรษฐศาสตร์
  • คณะ : เศรษฐศาสตร์ 
  • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การตลาด
  • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การจัดการทั่วไป
  • คณะ : รัฐศาสตร์ 
  • คณะ : รัฐศาสตร์ สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
  • คณะ : นิติศาสตร์
  • คณะ : วิทยาศาสตร์ สาขา : สถิติ
  • คณะ : วิทยาศาสตร์ สาขา : คณิตศาสตร์
  • คณะ : วิทยาศาสตร์ สาขา : เทคโนโลยีการเกษตร

  คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร

  สถานที่ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

  วิธีการสมัครงานราชการธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) :

  กรณีเคยลงทะเบียนกับ jobtopgun.com คลิกที่นี่ // กรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนกับ jobtopgun.com คลิกที่นี่

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  อ่านรายละเอียดคลิกเลขเลือกหน้า1 2 3 4 5