• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ทหารพรานนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 25 ม.ค. -29 ธ.ค. 2559 |อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ทหารพรานนาวิกโยธิน

  ทหารพรานนาวิกโยธิน

  ลิงค์: https://iqepi.com/36893/ หรือ
  ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี,จันทบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 29 ธ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ทหารพรานนาวิกโยธินจันทบุรี

  ทหารพรานนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ
  รับสมัครวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น ณ ค่ายเทวาพิทักษ์

  1-60

     ๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

              ๑.๑.๑ บิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

              ๑.๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใดๆ ( เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท )

              ๑.๑.๓ มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

              ๑.๑.๔ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

              ๑.๑.๕ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า ( เมื่อแต่งกายชุดกีฬา ด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น )

              ๑.๑.๖ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)

              ๑.๑.๗ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน   เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

              ๑.๑.๘ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด

              ๑.๑.๙ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

              ๑.๑.๑๐ ว่ายน้ำเป็น

    ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะเพศชาย

              ๑.๒.๑ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์   และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ ๑ ม.ค.๓๐ – ๓๑ ม.ค.๔๒)

              ๑.๒.๒ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม ขึ้นไป

    ๑.๓   คุณสมบัติเฉพาะเพศหญิง

              ๑.๓.๑ เป็นโสด มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ ๑ ม.ค.๓๕ – ๓๑ ธ.ค.๔๒)

              ๑.๓.๒   มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัม ขึ้นไป

  ๒. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

              ๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ทั้งฉบับจริงและสำเนา

              ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดทั้งฉบับจริงและสำเนา

              ๒.๓ หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ทั้งฉบับจริงและสำเนา

              ๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

              ๒.๕ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตร ตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ทั้งฉบับจริงและสำเนา

              ๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

              ๒.๗ หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

              ๒.๘ หนังสือรับรองการผ่านงานในวิชาชีพต่างๆ ( ถ้ามี )
              ๒.๙ หากเอกสารหลักฐาน ในการสมัครไม่ครบถ้วน หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินจะไม่ดำเนินการรับสมัคร

  ๓. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
             ๓.๑ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ใน วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

              ๓.๒ วันคัดเลือกและประกาศผล ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือก ก่อนเวลา ๐๘๐๐ เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการคัดเลือก และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา ๒๐๐๐

              ๓.๓ การทดสอบร่างกาย   เพศชาย

                       ๓.๓.๑ ดึงข้อ   เกณฑ์ผ่าน ๖ ครั้ง

                       ๓.๓.๒ ยึดพื้น เกณฑ์ผ่าน ๒๘ ครั้ง

                       ๓.๓.๓ ลุกนั่ง   เกณฑ์ผ่าน ๔๒ ครั้ง / ๒ นาที

                       ๓.๓.๔ วิ่ง ๘๐๐ ม. เกณฑ์ผ่าน ๓ นาที ๓๐ วินาที

              ๓.๔ การทดสอบร่างกาย   เพศหญิง

                       ๓.๔.๑ โหนตัวกับราวเดี่ยว   เกณฑ์ผ่าน ๕๐ วินาที

                       ๓.๔.๒ ลุกนั่ง         เกณฑ์ผ่าน ๓๐ ครั้ง / ๒ นาที

                       ๓.๔.๓ วิ่ง ๘๐๐ ม.   เกณฑ์ผ่าน ๖ นาที

  ๔. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

  ๕. ผู้ที่ผ่านการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าหลักฐาน ไม่ถูกต้อง เคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพราน และรับผิดชอบความเสียหายหรือผลการกระทำ ระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

  ๖. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี โทร.๐-๓๙๔๔–๗๘๕๒

  สมัครงาน ทหารพรานนาวิกโยธิน งานราชการ จันทบุรี,จันทบุรี ทหารพรานนาวิกโยธิน รับสมัคร สอบ ทหารพรานนาวิกโยธิน2559 สอบ ทหารพรานนาวิกโยธิน 59 ehenbook.com ทหารพรานนาวิกโยธิน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ทหารพรานนาวิกโยธิน :ตนเอง  

  ดาวน์โหลดไฟล์ ทหารพรานนาวิกโยธิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์