• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบตำรวจ-ทหาร

  กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 พ.ค. 2560

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมยุทธโยธาทหารบก

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  กรมยุทธโยธาทหารบก

  ลิงค์: https://iqepi.com/39088/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,ชาย-หญิง
  ระดับการศึกษา: ปวช.
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 พ.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ม.ค. -6 ก.พ. 2560 |รวม 5 อัตรา

  แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีปลัดบัญชีกองทัพบก

  ปลัดบัญชีกองทัพบก

  ลิงค์: https://iqepi.com/37155/ หรือ
  ตำแหน่ง: เสมียน,ชาย-หญิง
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 5
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ม.ค. – 6 ก.พ. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ปลัดบัญชีกองทัพบกกรุงเทพมหานคร

  ปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ

   

  สมัครงาน ปลัดบัญชีกองทัพบก งานราชการ กรุงเทพมหานคร ปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัคร สอบ ปลัดบัญชีกองทัพบก2560 สอบ ปลัดบัญชีกองทัพบก 60 ehenbook.com ปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ ปลัดบัญชีกองทัพบก :ตนเอง  

  ดาวน์โหลดไฟล์ ปลัดบัญชีกองทัพบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ทหารพรานนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 25 ม.ค. -29 ธ.ค. 2559 |อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

  ทหารพรานนาวิกโยธิน

  ทหารพรานนาวิกโยธิน

  ลิงค์: https://iqepi.com/36893/ หรือ
  ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี,จันทบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 29 ธ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ทหารพรานนาวิกโยธินจันทบุรี

  ทหารพรานนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ
  รับสมัครวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น ณ ค่ายเทวาพิทักษ์

  1-60

     ๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

              ๑.๑.๑ บิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

              ๑.๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใดๆ ( เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท )

              ๑.๑.๓ มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

              ๑.๑.๔ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

              ๑.๑.๕ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า ( เมื่อแต่งกายชุดกีฬา ด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น )

              ๑.๑.๖ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)

              ๑.๑.๗ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน   เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

              ๑.๑.๘ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด

              ๑.๑.๙ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

              ๑.๑.๑๐ ว่ายน้ำเป็น

    ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะเพศชาย

              ๑.๒.๑ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์   และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ ๑ ม.ค.๓๐ – ๓๑ ม.ค.๔๒)  

              ๑.๒.๒ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม ขึ้นไป

   

    ๑.๓   คุณสมบัติเฉพาะเพศหญิง

              ๑.๓.๑ เป็นโสด มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ ๑ ม.ค.๓๕ – ๓๑ ธ.ค.๔๒)

              ๑.๓.๒   มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัม ขึ้นไป

  ๒. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

              ๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ทั้งฉบับจริงและสำเนา

              ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดทั้งฉบับจริงและสำเนา

              ๒.๓ หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ทั้งฉบับจริงและสำเนา

              ๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล

              ๒.๕ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตร ตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ทั้งฉบับจริงและสำเนา

              ๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

              ๒.๗ หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

              ๒.๘ หนังสือรับรองการผ่านงานในวิชาชีพต่างๆ ( ถ้ามี )
              ๒.๙ หากเอกสารหลักฐาน ในการสมัครไม่ครบถ้วน หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินจะไม่ดำเนินการรับสมัคร

  ๓. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
             ๓.๑ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ใน วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

              ๓.๒ วันคัดเลือกและประกาศผล ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือก ก่อนเวลา ๐๘๐๐ เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการคัดเลือก และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา ๒๐๐๐

              ๓.๓ การทดสอบร่างกาย   เพศชาย

                       ๓.๓.๑ ดึงข้อ   เกณฑ์ผ่าน ๖ ครั้ง

                       ๓.๓.๒ ยึดพื้น เกณฑ์ผ่าน ๒๘ ครั้ง

                       ๓.๓.๓ ลุกนั่ง   เกณฑ์ผ่าน ๔๒ ครั้ง / ๒ นาที

                       ๓.๓.๔ วิ่ง ๘๐๐ ม. เกณฑ์ผ่าน ๓ นาที ๓๐ วินาที

              ๓.๔ การทดสอบร่างกาย   เพศหญิง

                       ๓.๔.๑ โหนตัวกับราวเดี่ยว   เกณฑ์ผ่าน ๕๐ วินาที

                       ๓.๔.๒ ลุกนั่ง         เกณฑ์ผ่าน ๓๐ ครั้ง / ๒ นาที                           

                       ๓.๔.๓ วิ่ง ๘๐๐ ม.   เกณฑ์ผ่าน ๖ นาที

   

  ๔. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

  ๕. ผู้ที่ผ่านการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าหลักฐาน ไม่ถูกต้อง เคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพราน และรับผิดชอบความเสียหายหรือผลการกระทำ ระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

  ๖. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี โทร.๐-๓๙๔๔–๗๘๕๒

   

  สมัครงาน ทหารพรานนาวิกโยธิน งานราชการ จันทบุรี,จันทบุรี ทหารพรานนาวิกโยธิน รับสมัคร สอบ ทหารพรานนาวิกโยธิน2559 สอบ ทหารพรานนาวิกโยธิน 59 ehenbook.com ทหารพรานนาวิกโยธิน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ทหารพรานนาวิกโยธิน :ตนเอง  

  ดาวน์โหลดไฟล์ ทหารพรานนาวิกโยธิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |