Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กศน.จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการศึกษา (26 – 30 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศน.จ.ชลบุรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง

 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
 • นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)

อัตราค่าตอบแทน

 • กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการกศน.จ.ชลบุรี :

ขอและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
……………………………….

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ายังมีผู้สมัครในจำนวนน้อย จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ลักษณะงาน ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
และกำหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภท และลักษณะธุรกิจของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ หนี้สินและทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติทางบัญชี
๓. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุง
แนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
๔. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีฟาร์ม
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐.๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง จะจัดจ้างตั้งแต่ได้รับคำสั่งจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้จัดจ้างได้ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
และจะจัดจ้างต่อเนื่องเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ

/ ๒. คุณสมบัติทั่วไป….

– ๒ –

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
เพื่อแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์
ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐.๐๐ บาท

/ ๓.๒ หลักฐาน..…..

– ๓ –

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ และได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนด
วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา ๑๐๐.๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบ
แล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผล ทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ ผู้นั้น และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และ ทาง http://chonburi.cad.go.th

/๕. หลักเกณฑ์……

– ๔ –

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

ประเมินครั้งที่ สมรรถนะ (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑ ๑) ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี ๑๐๐ สอบข้อเขียน
๒) ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
๓) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์
๔) การทดสอบด้านการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
– Microsoft office ๑๐๐ สอบปฏิบัติ
๒ ๑) ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์
๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์

สำนักงานตรวจบัญีสหกรณ์ชลบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต่อไป

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ(ผลการประเมินครั้งที่ ๑ และในครั้งที่ ๒) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และทาง http://chonburi.cad.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

/๘ การจัดทำสัญญา….

– ๕ –

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
๑. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนด
๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
๔. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ได้แก่ โรคเรื้อน
วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติด
ให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
ที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) นิภาวรรณ กระแสร์ชล
(นางสาวนิภาวรรณ กระแสร์ชล)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี

 

ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

นักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

กลุมงาน งานบริหารทั่วไป

ชื่อตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลักษณะงาน

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และกําหนดแนวการตรวจสอบบัญชีใหเหมาะสมกับประเภท และลักษณะธุรกิจของสหกรณ และกลุมเกษตรกร ๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะหความครบถวนถูกตองของการบันทึกรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สินและทุน จัดทํารางรายงานการสอบบัญชี พรอมทั้งวิเคราะหผลการ ดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข การปฏิบัติทางบัญชี ๓. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร โดยรวมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุง แนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรบันทึกบัญชี ๔. สงเสริมการจัดทําบัญชีฟารม ๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน โดยใชระบบ Back office ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

คาตอบแทน ๑๕,๙๖๐.๐๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร ซึ่งไดมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี

วิธีการสมัครงานราชการนักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี  :

ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี ตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครตองเสีย คาธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐.๐๐ บาท 


ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ………………………………. ดวยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตั้งแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปแลวนั้น ปรากฎวายังมีผูสมัครใน จํานวนนอย จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการประเภทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน กลุมงาน งานบริหารทั่วไป ชื่อตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ลักษณะงาน ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และกําหนดแนวการตรวจสอบบัญชีใหเหมาะสมกับประเภท และลักษณะธุรกิจของสหกรณ และกลุมเกษตรกร ๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะหความครบถวนถูกตองของการบันทึกรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สินและทุน จัดทํารางรายงานการสอบบัญชี พรอมทั้งวิเคราะหผลการ ดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข การปฏิบัติทางบัญชี ๓. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร โดยรวมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุง แนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรบันทึกบัญชี ๔. สงเสริมการจัดทําบัญชีฟารม ๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน โดยใชระบบ Back office ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย คาตอบแทน ๑๕,๙๖๐.๐๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาการจาง จะจัดจางตั้งแตไดรับคําสั่งจากกรมตรวจบัญชีสหกรณใหจัดจางได จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และจะจัดจางตอเนื่องเมื่อไดรับเงินจัดสรรงบประมาณ / ๒. คุณสมบัติทั่วไป…. – ๒ – ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร คุณสมบัติทั่วไป (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน พรรคการเมือง (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง ในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการ จะตองไมเปน ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน เพื่อแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร ซึ่งไดมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ๓. การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี ตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครตองเสีย คาธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐.๐๐ บาท / ๓.๒ หลักฐาน..….. – ๓ –

๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิ การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่รับสมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ และไดรับอนุมัติจาก ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง ที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนด วันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ (๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ (๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี) ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย ๓.๓ คาธรรมเนียมสอบ ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา ๑๐๐.๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบ แลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี คุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด ตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือ วุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครเขารับการเลือกสรร อันมีผล ทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครเขารับ การเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับ ผูนั้น และกรมตรวจบัญชีสหกรณ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผูสมัครไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใด ๆ ได ๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน การประเมินสมรรถนะ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบขอเขียน/สัมภาษณ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานตรวจบัญชี สหกรณชลบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ (16 – 22 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธาชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี

วิธีการสมัครงานราชการสำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) :

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) 409 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 22 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สสจ.ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ (17 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สสจ.ชลบุรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ(สสจ.ชลบุรี)
ชื่อตำแหน่ง :

 • นักเทคนิคการแพทย์
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
 • นักกายภาพบำบัด
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่ีนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
 • นักทรัพยากรบุคคล
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.,ปริญญาตรี

วิธีการสมัครงานราชการสสจ.ชลบุรี :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (4 – 28 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

จังหวัดชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริาหร กฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
อัตราว่าง 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการกรมธนารักษ์ (ชลบุรี) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2556  ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 4 ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการพัสดุ (15 – 27 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกว่านี้ ใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตรนิติศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง

วิธีการสมัครงานราชการ(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (37 อัตรา) นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ (1 – 10 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ป.ป.ท.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 37 อัตรา

ตำแหน่ง

 1. นิติกร
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • อัตราว่าง 23 อัตรา (ส่วนกลาง 21,ชลบุรี 1,เชียงใหม่ 1)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี,บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
  • อัตรว่าง 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • คุณวุฒิ ปริญยตรีทุกสาขา
  • อัตรว่าง 5 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  • อัตรว่าง 2 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา
  • อัตราว่าง 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • อัตราว่าง 3 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • อัตราว่าง 2 อัตรา (ส่วนกลาง)

วิธีการสมัครงานราชการป.ป.ท. :

ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 51,52,150,166 และ 356

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
รายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ หน้า: 1 2 3 4 5 6


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (จ.ชลบุรี) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานผู้ช่วยประมง (30 เม.ย. – 10 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (จ.ชลบุรี)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง สถาบันอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (จ.ชลบุรี)
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยปฏิบัติงานด้านประมง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการสถาบันอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (จ.ชลบุรี) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยอาหารสัตว์ชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สถาบันอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (จ.ชลบุรี) คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •