Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

การขอดูคะแนนผลการสอบของ ก.พ.

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การขอข้อมูลผลการสอบของ ก.พ.

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. ใบคำ้ร้องขอข้อมูลผลการสอบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 4. ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง" (สำหรับกรณี มาติดต่อขอดูคะแนนให้บุคคลอื่นเท่านั้น)
 5. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์)

วิธีการขอดูคะแนนผลการสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. การติดต่อขอข้อมูลการสอบด้วยตนเอง ให้นำหลักฐานข้อ 1-4 มาแสดง (สามารถรอรับได้เลย) ติดต่อได้ที่ "อาคาร 8 ชั้น 3 กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี"
 2. การติดต่อขอข้อมูลผลการสอบทางไปรษณีย์ (ขอดูคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น) ให้ปฏิบัติดังนี้
  1. download คำร้อง และกรอกข้อความในใคำร้องให้สมบูรณ์
  2. แนบหลักฐานตามข้อ 2-5
  3. นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปที่

   "กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
    47/101 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
    ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
    จังหวัดนนทบุรี 11000"
    

 

ดาวน์โหลด» ใบมอบอำนาจ

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •