• ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  การขอดูคะแนนผลการสอบของ ก.พ.

  ฝากประชาสัมพันธ์

  การขอข้อมูลผลการสอบของ ก.พ.

  หลักฐานที่ต้องใช้

  1. ใบคำ้ร้องขอข้อมูลผลการสอบ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  4. ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง" (สำหรับกรณี มาติดต่อขอดูคะแนนให้บุคคลอื่นเท่านั้น)
  5. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์)

  วิธีการขอดูคะแนนผลการสอบ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. การติดต่อขอข้อมูลการสอบด้วยตนเอง ให้นำหลักฐานข้อ 1-4 มาแสดง (สามารถรอรับได้เลย) ติดต่อได้ที่ "อาคาร 8 ชั้น 3 กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี"
  2. การติดต่อขอข้อมูลผลการสอบทางไปรษณีย์ (ขอดูคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น) ให้ปฏิบัติดังนี้
   1. download คำร้อง และกรอกข้อความในใคำร้องให้สมบูรณ์
   2. แนบหลักฐานตามข้อ 2-5
   3. นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปที่

    "กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
     47/101 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
     ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
     จังหวัดนนทบุรี 11000"
     

   

  ดาวน์โหลด» ใบมอบอำนาจ

   

  ฝากประชาสัมพันธ์