Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทัพภาคที่ 1 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็น อส.ทพ. จำนวน 300 อัตรา (บัดนี้ – 30 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็น อส.ทพ. จำนวน 300 อัตรา ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 30 เม.ย. 56 เนื่อง

คุณสมบัติกำลังพลที่มีความประสงค์บรรจุเป็น อส.ทพ.จะต้องมีคุณวุฒิ ม. 3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป,
อายุไม่เกิน 29 ปี
บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
ไม่มีโรคขัดต่อการรับราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สิทธิของ อส.ทพ.ที่ได้รับ
1.เงินเดือนรวมค่าครองชีพ จำนวน 8200 บาท
2.เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ 3 จชต. เดือนละ 2500 บาท
3.เบี้ยเลี้ยง/ค่าเลี้ยงดูสนาม 120 บาท / วัน (หักค่าประกอบเลี้ยงประมาณ 40 บาท/วัน)
4.อส.ทพ.บรรจุในแผน กอ.รมน.ภาค 4 สน.เบิกค่ารักษาพยาบาลที่ อผศ.กำหนด ได้แก่ ตัว อส.ทพ. บิดามารดา บุตรชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำประชาชน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
3.สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา-มารดา
4.สำเนาใบสูติบัตรผู้สมัคร(ใบเกิด)
5.สำเนาคุณวุฒิการศึกษา(ม.3 ขึ้นไป)
6.สำเนาหลักฐานทางทหาร( สด.8 หรือหนังสือรับรองการปลดจากกองประจำการ และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วย ระดับ ผบ.พัน ขึ้นไป)
7.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (เช่น เปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ถ้ามี)
8.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •