• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -30 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ส่วนบัญชีทั่วไป ฝ่ายบัญชี

  ฝากประชาสัมพันธ์

  "ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -30 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ส่วนบัญชีทั่วไป ฝ่ายบัญชี"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12313/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่วนบัญชีทั่วไป ฝ่ายบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  **ในประกาศคาดว่าระบุปีที่ปิดรับสมัครผิด เนื่องจากประกาศไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556

  ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลากร เพื่อขึ้นบัญชีในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณวุฒิ และสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ดังต่อไปนี้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์  

  ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่!!

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 2 -15 ม.ค. 2557  นักวิเทศสัมพันธ์

  "กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 2 -15 ม.ค. 2557  นักวิเทศสัมพันธ์"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12310/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 15 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ——————————–
  ด้วยสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๖) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ ๕๖๕ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  (๑) มีสัญชาติไทย
  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอนุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  ๒./หมายเหตุ….

  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญา จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจำต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
  ๓. การรับสมัคร
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร ๓ ชั้น ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ในวัน และเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
  (๒) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  (๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ ๑ ฉบับ
  (๕) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
  (๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ
  ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
  ๓./๔. การประกาศ

  ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมสุขภาพจิต และ www.dmh.go.th
  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินตามเอกสารแนบ
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ และให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป
  ๖. เกณฑ์การตัดสินใจ
  (๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
  (๒) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
  (๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
  ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมสุขภาพจิต และทาง www.dmh.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด ๓ เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
  ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนด
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  เอกสารแนบท้าย
  ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1.1 ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
  (2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
  (3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
  (4) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
  1.2 ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  1.3 ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.4 ด้านการบริการ
  (1) เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
  (2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
  1.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. ค่าตอบแทน 18,000 บาท
  3. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  4. ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
  5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  5.1 จบปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์
  5.2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  5.3 มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ปี
  5.4 สามารถทำหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานระหว่างประเทศได้
  5.5 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานของวิเทศสัมพันธ์
  5.6 มีความสนใจในการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศ
  5.7 มีจิตใจรักการบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  5.8 มีความรู้และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  สมรรถนะ
  คะแนนเต็ม
  วิธีการประเมิน
  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
  ความรู้ความสามารถ
  – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  – ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point
  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
  คุณสมบัติส่วนบุคคล
  – การทำงานเป็นทีม
  – การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
  – ทัศนคติและแรงจูงใจ
  – ความประพฤติและอุปนิสัย
  ๑๐๐
  ๑๐๐
  สอบข้อเขียน
  สอบปฏิบัติ
  สอบสัมภาษณ์
  อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
  ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
  ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร ๓ ชั้น ๔ ในวัน และเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -16 ม.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  "กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -16 ม.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12309/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 16 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ——————————–
  ด้วยสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๖) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  (๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  (๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
  ดังรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉาะตำแหน่ง และค่าตอบแทน (ตามเอกสารแนบท้าย)
  ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  (๑) มีสัญชาติไทย
  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอนุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  ๒./(๗) ไม่เป็นผู้เคย….

  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญา จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจำต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
  ๓. การรับสมัคร
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร ๓ ชั้น ๔ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ในวัน และเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
  (๒) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  (๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ ๑ ฉบับ
  (๕) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
  (๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ
  ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
  ๓./๔. การประกาศ

  ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมสุขภาพจิต และ www.dmh.go.th
  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินตามเอกสารแนบ
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ และให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป
  ๖. เกณฑ์การตัดสินใจ
  (๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
  (๒) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
  (๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
  ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมสุขภาพจิต และทาง www.dmh.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
  ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนด
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  เอกสารแนบท้าย
  ๑.๑ พนักงานราชการทั่วไป
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
  (๒) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
  (๓) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  (๔) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
  (๕) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
  ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ด้านการบริการ
  (๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
  (๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  (๑) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์
  (๒) มีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point , SPSS for Windows หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  (๓) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  (๔) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสังคม วิจัย หรือด้านการวางแผนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

  วิธีการประเมิน
  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
  ๑. ความรู้เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน ๘๐ คะแนนเต็ม สอบข้อเขียน

  – มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์สถานการณ์สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยสามารถสรุปและวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาได้
  – มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำโครงการเชิงพัฒนาได้
  – มีความรู้ในกระบวนการวิจัย และสามารถพัฒนางานวิจัยได้
  ๒. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point, SPSS for Windows ฯลฯ ๒๐ สอบปฏิบัติ
  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
  คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนนเต็ม สอบสัมภาษณ์

  – การทำงานเป็นทีม
  – การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
  – ทัศนคติและแรงจูงใจ
  – ความประพฤติและอุปนิสัย

  อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
  ค่าตอบแทน ๒๑,๐๐๐ บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
  ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี

  เอกสารแนบท้าย
  ๑.๒ พนักงานราชการทั่วไป
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
  (๒) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  (๓) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
  (๔) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
  ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ด้านการบริการ
  (๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
  (๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  (๑) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์
  (๒) มีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point , SPSS for Windows หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  (๓) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  (๔) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสังคม วิจัย หรือด้านการวางแผนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
  ๑. ความรู้เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน ๘๐ คะแนนเต็ม สอบข้อเขียน

  – มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์สถานการณ์สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยสามารถสรุปและวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาได้
  – มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำโครงการเชิงพัฒนาได้
  – มีความรู้ในกระบวนการวิจัย และสามารถพัฒนางานวิจัยได้
  ๒. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point, SPSS for Windows ฯลฯ ๒๐ คะแนนเต็ม สอบปฏิบัติ

  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
  คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนนเต็ม สอบสัมภาษณ์

  – การทำงานเป็นทีม
  – การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
  – ทัศนคติและแรงจูงใจ
  – ความประพฤติและอุปนิสัย

  อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
  ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
  ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร ๓ ชั้น ๔  ในวัน และเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สทอภ เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -3 ม.ค. 2557  นักยุทธศาสตร์

  "สทอภ เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -3 ม.ค. 2557  นักยุทธศาสตร์"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12307/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักยุทธศาสตร์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายติดตามประเมินผลสำนักยุทธศาสตร์


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สทอภ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  แบบฟอร์มใบสมัครเจ้าหน้าที่

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 9 -17 ม.ค. 2557  นักพัฒนาที่ดินพระราชทาน

  "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 9 -17 ม.ค. 2557  นักพัฒนาที่ดินพระราชทาน"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12303/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักพัฒนาที่ดินพระราชทาน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
  อัตราเงินเดือน: 27,130-34-170
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 17 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประจำสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 23 ธ.ค. -14 ม.ค. 2557  นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

  "สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 23 ธ.ค. -14 ม.ค. 2557  นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12301/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 17,500 – 19,250
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 14 ม.ค. 2557
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร (หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรหรือ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ
  – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ 


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -10 ม.ค. 2557  , พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)

  "กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -10 ม.ค. 2557  , พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12300/ หรือ
  ตำแหน่ง: , พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 11,280
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 10 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
  (2) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ
  (3) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ
  (4) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -10 ม.ค. 2557  , นักวิชาการเงินและบัญชี, นักทรัพยากรบุคคล

  "กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -10 ม.ค. 2557  , นักวิชาการเงินและบัญชี, นักทรัพยากรบุคคล"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12299/ หรือ
  ตำแหน่ง: , นักวิชาการเงินและบัญชี, นักทรัพยากรบุคคล
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 10 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
  (2) ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป ของหน่วยงาน การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน จัดทำงบประมาณรายได้รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง หรือ
  (2) ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรของส่วนราชการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์อัตรากำลัง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ระบบงาน การกำหนดตำแหน่ง วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดำเนินเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ และเงินทดแทน จัดทำ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -3 ม.ค. 2557  , นายทหารประทวนหญิง, นายทหารประทวนชาย

  “กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -3 ม.ค. 2557  , นายทหารประทวนหญิง, นายทหารประทวนชาย”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12287/ หรือ
  ตำแหน่ง: , นายทหารประทวนหญิง, นายทหารประทวนชาย
  ระดับการศึกษา: ปวช.
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 60
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  อายุ 18-25 ปี


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 08 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


  คลิกเลือกหน้า: 1 2 3