Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน วิศวกรไฟฟ้า (1) 7 – 1767 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน (2 – 30 ก.ย. 2556).

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า (1) 7 – 1767 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (1) 7 – 1767 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1767
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อัตราเงินเดือน
1. วุฒิปริญญาโท 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท
2. วุฒิปริญญาตรี 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. บริการด้านไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งการประปา โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน รวมทั้งระบบระบายน้ำเสียให้เป็นไปอย่างได้ผล
3. ประสานงานกับหน่วยงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครในเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการรักษาความสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
4. ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลงานด้านมาตรการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
6. จัดทำข้อมูลเรื่องอัตราความเสี่ยงในโรงเรียน
7. จัดทำข้อมูลสถิติการใช้พลังงาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งมหาวิทยาลัยทุกเดือน
8. จัดเก็บข้อมูลสถิติอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

รับและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน นักวิชาการศึกษา(1)7-4631,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)7-3647 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (2 – 30 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4631 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 3647 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4631
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถด้านระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถซ่อมบำรุงรักษาระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานได้
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point , Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานประจำที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3647
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point , Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4549
1. ให้บริการติดตั้งควบคุมดูแลระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
2. ให้บริการรับและคืนการยืมระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์
3. ตรวจสอบระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุม
4. จัดเตรียมและจัดเก็บ สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ก่อนและหลังการใช้งาน
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้ระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน
6. ให้คำแนะนำการปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องประชุมต่อผู้บังคับบัญชา
7. จัดเก็บและซ่อมบำรุงรักษา สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ขั้นพื้นฐาน
8. สำรวจและบันทึกรายการซ่อมครุภัณฑ์ ประจำอาคารเรียนรวม
9. จัดทำสถิติสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์
10. ให้บริการห้องเรียน ห้องสอบและประสานงานการใช้อาคารในการจัดกิจกรรมอื่นๆ
11. บริการระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในอาคารเรียนรวม
12. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
13. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่งที่ 2 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4550
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
2. ลงทะเบียนรับ – ส่งออก หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่ง หนังสือถึงหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. เสนอแฟ้มเข้า – ออก ผู้อำนวยการและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ดำเนินงานด้านบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
6. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน
7. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
8. งานจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
9. จัดเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม และทำรายงานการประชุม
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือสั่งจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ วิทยากรปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (2 – 6 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศจะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสมัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)

ตำแหน่ง: วิทยากรปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท, ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 16,400-20,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :

ขอหรือดาวน์โหลดใบสมัคร(ท้ายประกาศรับสมัครสอบ) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 6 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน (บัดนี้ – 5 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ< >ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราว่าง: 1
อัตราเงินเดือน: 9,960
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัย อ.เมือง จ.นนทบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน เจ้าหน้าที่ประกันสังคม(เพศหญิง)ผู้ช่วยเหลือคนไข้พนักงานหอพักผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าพนักงานธุรการ(เพศหญิง)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีคนงาน (บัดนี้ – 13 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่าโรงพยาบาลเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานประกันสังคม ในตำแหน่ง

 • คนงาน จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประกันสังคม (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 15 อัตรา
 • พนักงานหอพักผู้ป่วย จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2289 7387 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประกันสังคม(เพศหญิง)
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พนักงานหอพักผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการ(เพศหญิง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คนงาน
ระดับการศึกษา: 0
อัตราว่าง: 30
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานพนักงาน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (28 ส.ค. – 11 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดรับสมัครสอบ 1


ประกาศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ

             สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ       จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ                         จำนวน  2  อัตรา
(ฝ่ายโครงการของสำนักงาน ก.พ.ร.)

    2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ
3. เป็นผู้เลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง
5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
8. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
9. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการน่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ                   อาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
10. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
11. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ             12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

       สถานที่รับสมัคร
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909 ในวันและเวลาราชการ
หรือ E-mail :  nattarat.s@igpthai.org

 

 

ประกาศ   ณ  วันที่  28   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราว่าง: 2
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงาน1 สำนักงาน ก.พ.ร. :

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ส.ค. – 11 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.ย. 2556
สอบวันที่: กำหนดให้ทราบภายหลัง  2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลดใบสมัคร สำนักงาน ก.พ.ร. คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2,3 และ 4/2556 รวม 74 ตำแหน่ง (ช่วงวันที่ 6 ก.ย. – 26 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กำหนดดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปี 2556 ทางอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2,3 และ 4/2556 รวมจำนวน 74 อัตรา ดังนี้

 • ครั้งที่ 2/2556 กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 6-26 ก.ย. 2556
 • เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 18 ตำแหน่ง
 • ครั้งที่ 3/2556 กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. – 2 ต.ค. 2556
  • เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
  • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
  • วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • ครั้งที่ 4/2556 กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2556
  • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
  • นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง
  • นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
  • เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการกรุงเทพมหานคร :เปิดรับสมัครตั้งแต่: ช่วงวันที่ 6 ก.ย. – 26 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ Operation Staff (ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ) ( – ไม่ระบุวันปิดรับสมัคร – 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

Key Responsibilities:

1. Ensure requirements within the department are fulfilled, 
    dispatch books and document, perform letter correspondence,
    publish, supervise and maintain document involving the
    department’s operation
2. Maintain deposit/ withdraw operation in aspects of
    GSB deposit business; ranged from current account,
    GSB lots and bonds, life-aid to deposit service line
3. Serve customers at GSB Branch
4. Other ad hoc assignments

Qualifications:

1. Bachelor’s Degree or Higher in Business Administration,
    Commerce and Accountancy, Economics,
    Finance & Banking, Accounting, Law, Computer Management
    or related field
2. GPA above 2.50
3. Aged not over 35 years
4. Computer literacy
5. Pleasant personality with good interpersonal skill
6. Male; ideally exempted from military service

Basic Salary: 9,000 BHT (Nine thousand BHT ONLY)

Employment Duration:

Annual re-employment based upon Superintendent’s evaluation

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
ประสบการณ์ : 0 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะ : บริหารธุรกิจ

คณะ : นิติศาสตร์

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี

คณะ : เศรษฐศาสตร์
 

สถานที่ : อำเภอ/เขต : กรุงเทพมหานคร(พญาไท)

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการธนาคารออมสิน :

การรับสมัคร:

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยการสมัครผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารได้  2  ช่องทาง

กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านที่ลงทะเบียนไว้ในระบบให้ถูกต้อง ธนาคารจะติดต่อแจ้งเรื่องการเข้ารับการทดสอบและการแจ้งผลต่างๆ ผ่าน E-mail ของท่านผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น
 

วิธีการคัดเลือก:


ธนาคารสงวนสิทธิ์คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน เพื่อเชิญเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากใบสมัครโดยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เชิญผู้ใดผู้ หนึ่งเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุวันปิดรับสมัคร – 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 6 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสัวสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ 

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิ ปริญญาตรี พาณิชยการ การจัดการ การบัญชี การบริหาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •