Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน นักวิชาการศึกษา(1)7-4631,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)7-3647 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (2 – 30 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4631 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 3647 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4631
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถด้านระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถซ่อมบำรุงรักษาระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานได้
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point , Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานประจำที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3647
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point , Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4549
1. ให้บริการติดตั้งควบคุมดูแลระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
2. ให้บริการรับและคืนการยืมระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์
3. ตรวจสอบระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุม
4. จัดเตรียมและจัดเก็บ สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ก่อนและหลังการใช้งาน
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้ระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน
6. ให้คำแนะนำการปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องประชุมต่อผู้บังคับบัญชา
7. จัดเก็บและซ่อมบำรุงรักษา สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ขั้นพื้นฐาน
8. สำรวจและบันทึกรายการซ่อมครุภัณฑ์ ประจำอาคารเรียนรวม
9. จัดทำสถิติสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์
10. ให้บริการห้องเรียน ห้องสอบและประสานงานการใช้อาคารในการจัดกิจกรรมอื่นๆ
11. บริการระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในอาคารเรียนรวม
12. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
13. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 2 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4550
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
2. ลงทะเบียนรับ – ส่งออก หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่ง หนังสือถึงหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. เสนอแฟ้มเข้า – ออก ผู้อำนวยการและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ดำเนินงานด้านบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
6. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน
7. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
8. งานจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
9. จัดเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม และทำรายงานการประชุม
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือสั่งจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ วิทยากรปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (2 – 6 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศจะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสมัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)

ตำแหน่ง: วิทยากรปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท, ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 16,400-20,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :

ขอหรือดาวน์โหลดใบสมัคร(ท้ายประกาศรับสมัครสอบ) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 6 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน (บัดนี้ – 5 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ< >ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราว่าง: 1
อัตราเงินเดือน: 9,960
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัย อ.เมือง จ.นนทบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน เจ้าหน้าที่ประกันสังคม(เพศหญิง)ผู้ช่วยเหลือคนไข้พนักงานหอพักผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าพนักงานธุรการ(เพศหญิง)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีคนงาน (บัดนี้ – 13 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่าโรงพยาบาลเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานประกันสังคม ในตำแหน่ง

 • คนงาน จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประกันสังคม (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 15 อัตรา
 • พนักงานหอพักผู้ป่วย จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2289 7387 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประกันสังคม(เพศหญิง)
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พนักงานหอพักผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการ(เพศหญิง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คนงาน
ระดับการศึกษา: 0
อัตราว่าง: 30
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานพนักงาน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (28 ส.ค. – 11 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดรับสมัครสอบ 1


ประกาศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ

             สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ       จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ                         จำนวน  2  อัตรา
(ฝ่ายโครงการของสำนักงาน ก.พ.ร.)

    2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ
3. เป็นผู้เลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง
5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
8. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
9. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการน่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ                   อาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
10. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
11. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ             12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

       สถานที่รับสมัคร
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909 ในวันและเวลาราชการ
หรือ E-mail :  nattarat.s@igpthai.org

 

 

ประกาศ   ณ  วันที่  28   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราว่าง: 2
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงาน1 สำนักงาน ก.พ.ร. :

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ส.ค. – 11 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.ย. 2556
สอบวันที่: กำหนดให้ทราบภายหลัง  2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลดใบสมัคร สำนักงาน ก.พ.ร. คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2,3 และ 4/2556 รวม 74 ตำแหน่ง (ช่วงวันที่ 6 ก.ย. – 26 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กำหนดดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปี 2556 ทางอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2,3 และ 4/2556 รวมจำนวน 74 อัตรา ดังนี้

 • ครั้งที่ 2/2556 กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 6-26 ก.ย. 2556
 • เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 18 ตำแหน่ง
 • ครั้งที่ 3/2556 กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. – 2 ต.ค. 2556
  • เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
  • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
  • วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • ครั้งที่ 4/2556 กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2556
  • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
  • นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง
  • นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
  • เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการกรุงเทพมหานคร :เปิดรับสมัครตั้งแต่: ช่วงวันที่ 6 ก.ย. – 26 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ Operation Staff (ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ) ( – ไม่ระบุวันปิดรับสมัคร – 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

Key Responsibilities:

1. Ensure requirements within the department are fulfilled, 
    dispatch books and document, perform letter correspondence,
    publish, supervise and maintain document involving the
    department’s operation
2. Maintain deposit/ withdraw operation in aspects of
    GSB deposit business; ranged from current account,
    GSB lots and bonds, life-aid to deposit service line
3. Serve customers at GSB Branch
4. Other ad hoc assignments

Qualifications:

1. Bachelor’s Degree or Higher in Business Administration,
    Commerce and Accountancy, Economics,
    Finance & Banking, Accounting, Law, Computer Management
    or related field
2. GPA above 2.50
3. Aged not over 35 years
4. Computer literacy
5. Pleasant personality with good interpersonal skill
6. Male; ideally exempted from military service

Basic Salary: 9,000 BHT (Nine thousand BHT ONLY)

Employment Duration:

Annual re-employment based upon Superintendent’s evaluation

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
ประสบการณ์ : 0 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะ : บริหารธุรกิจ

คณะ : นิติศาสตร์

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี

คณะ : เศรษฐศาสตร์
 

สถานที่ : อำเภอ/เขต : กรุงเทพมหานคร(พญาไท)

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการธนาคารออมสิน :

การรับสมัคร:

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยการสมัครผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารได้  2  ช่องทาง

กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านที่ลงทะเบียนไว้ในระบบให้ถูกต้อง ธนาคารจะติดต่อแจ้งเรื่องการเข้ารับการทดสอบและการแจ้งผลต่างๆ ผ่าน E-mail ของท่านผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น
 

วิธีการคัดเลือก:


ธนาคารสงวนสิทธิ์คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน เพื่อเชิญเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากใบสมัครโดยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เชิญผู้ใดผู้ หนึ่งเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุวันปิดรับสมัคร – 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 6 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสัวสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ 

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิ ปริญญาตรี พาณิชยการ การจัดการ การบัญชี การบริหาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์และวางแผน (บัดนี้ – 6 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสัวสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน สำนักเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ หรือ เศรษฐศาสตร์ (หากมีคุณวุฒิปริญญาโทจะไ้ดรับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลด “ใบสมัคร” สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •