• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กระทรวงพาณิชย์

  กระทรวงพาณิชย์

  ลิงค์: https://iqepi.com/36887/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,นนทบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 31 ม.ค. 2560
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงพาณิชย์นนทบุรี

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
  (2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
  (4) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
  (5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
  (6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
  (7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
  (8) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  – ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  – ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  – ด้านการบริการ
  (1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  (2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
  (3) ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

  – ด้านอื่นๆ
  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
  -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (100 คะแนน)
  -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (100 คะแนน)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  สมัครงาน กระทรวงพาณิชย์ งานราชการ นนทบุรี,นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร สอบ กระทรวงพาณิชย์2559 สอบ กระทรวงพาณิชย์ 59 ehenbook.com กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ :ตนเอง  

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงพาณิชย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 5 ต.ค. -31 ต.ค. 2559 |ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี,เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทักษะฝีมือช่าง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผลและบริหารความเสี่ยงองค์กร

  กระทรวงพาณิชย์

  “กระทรวงพาณิชย์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36309/ หรือ
  ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี,เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทักษะฝีมือช่าง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผลและบริหารความเสี่ยงองค์กร
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ต.ค. – 31 ต.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศพระนครศรีอยุธยา

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กระทรวงพาณิชย์ งานราชการ พระนครศรีอยุธยา กระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร สอบ กระทรวงพาณิชย์2559 สอบ กระทรวงพาณิชย์ 59 ehenbook.com กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงพาณิชย์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงพาณิชย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการอื่นๆ

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ 19 ส.ค. -26 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  กระทรวงพาณิชย์

  “กระทรวงพาณิชย์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35778/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 11,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 26 ส.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงพาณิชย์กรุงเทพมหานคร

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กระทรวงพาณิชย์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร สอบ กระทรวงพาณิชย์2559 สอบ กระทรวงพาณิชย์ 59 ehenbook.com กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงพาณิชย์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงพาณิชย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ส.ค. -15 ส.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

  กระทรวงพาณิชย์

  “กระทรวงพาณิชย์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35462/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 9,400-12,650
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 15 ส.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงพาณิชย์

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
  อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 , 10,840-11,930 , 9,400-10,340 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวท.
  – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  (2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตร 4 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  (3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตร 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

  2.เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. 2556

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
  (2) รวมรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
  (3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
  – ด้านการบริการ
  (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
  (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
  (3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  – ด้านอื่นๆ
  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Excel ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยการทดสอบปฏิบัติ
  2. การสัมภาษณ์
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  สมัครงาน กระทรวงพาณิชย์ งานราชการ กระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร สอบ กระทรวงพาณิชย์2559 สอบ กระทรวงพาณิชย์ 59 ehenbook.com กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2559
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงพาณิชย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -23 พ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักวิชาการพาณิชย์ *ป.ตรีทุกสาขา

  กระทรวงพาณิชย์

  “กระทรวงพาณิชย์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34484/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักวิชาการพาณิชย์ *ปริญญาตรีทุกสาขา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ค. – 23 พ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงพาณิชย์

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กระทรวงพาณิชย์ งานราชการ กระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร สอบ กระทรวงพาณิชย์2559 สอบ กระทรวงพาณิชย์ 59 ehenbook.com กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงพาณิชย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 • งานราชการอื่นๆ

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ 20 มี.ค. -25 มี.ค. 2559 |ผู้ช่วยบรรณารักษ์

  กระทรวงพาณิชย์

  “กระทรวงพาณิชย์”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34054/ หรือ
  ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบรรณารักษ์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 11,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มี.ค. – 25 มี.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงพาณิชย์กรุงเทพมหานคร

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

  กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

  เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

  อัตราค่าจ้าง 11,000 บาท/เดือน

  คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์/บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์/

  บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาตร์ หรือทางสารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษา

  ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 มีนาคม 2559

  ที่กลุ่มงานบริหารข้อมูลข่าวสาร กองกลาง ห้อง 30320 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

  สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 02-507 6310, 02-507 6318

  สมัครงาน กระทรวงพาณิชย์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร สอบ กระทรวงพาณิชย์2559 สอบ กระทรวงพาณิชย์ 59 กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงพาณิชย์ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 20 ม.ค. -7 ก.พ. 2557  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

  "กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 20 ม.ค. -7 ก.พ. 2557  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/12395/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
  อัตราว่าง: 13
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ส่วนภูมิภาค
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 7 ก.พ. 2557
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระด้บเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้า และบริการ การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจา การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า
  (2) ดำเนินการสำรวจ และติดตามข้อมูลด้านการผลิต และการจำหน่ายสินค้า และบริการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาวะความเคลื่อนไหวทางการค้าและการตลาด
  (3) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  ด้านการบริการ
  (1) ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
  (2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  2.ทักษะและความรู้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ประชาคมอาเซียน
  3. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักบริหารงานบุคคล ชั้น 8 (ห้อง 30817)
  44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!