• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ 18 เม.ย. -2 พ.ค. 2560 รวม 40 อัตรา

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมอุตุนิยมวิทยา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  กรมอุตุนิยมวิทยา

  ลิงค์: https://iqepi.com/38349/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักเรียนอุตุนิยมวิทยา
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 40
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 เม.ย. – 2 พ.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 พ.ย. -24 พ.ย. 2559 |นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

  กรมอุตุนิยมวิทยา

  “กรมอุตุนิยมวิทยา”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36416/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
  อัตราว่าง: 90
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 พ.ย. – 24 พ.ย. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

  ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

  หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

  จำนวนตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง ทั้งนี้จะมีตำแหน่งว่างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อีกจำนวน 90 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

  หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,250 บาท

  ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน กรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 หรือที่ ก.พ. จะกำหนด

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผ่านกาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

  สมัครงาน กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัคร สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา2559 สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 59 ehenbook.com กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ส.ค. -21 ก.ย. 2559 |นายช่างไฟฟ้าปฏิบ้ติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  กรมอุตุนิยมวิทยา

  “กรมอุตุนิยมวิทยา”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35769/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้าปฏิบ้ติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 21 ก.ย. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบ้ติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 หรือ 10,840-11,930 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวท.
  – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านสื่อสารอุตุนิยมวิทยา และโทรคมนาคม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
  1.ด้านการปฏิบัติการ
  (1) รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศหรือบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้กับผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
  (2) รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและคุณภาพข้อมูลก่อน ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (3) ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  (4) ตรวจซ่อม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายเครื่องมือสื่อสารระบบเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบเครือข่ายวิทยุโทรศัพท์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  (5) ตรวจซ่อม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่วนควบ ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  (6) บริการสื่อสารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ระบบวิทยุกระจายเสียงกรมฯ ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ระบบกระจาย ข่าวอากาศเพื่อการบิน การเดินเรือ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
  (7) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนจัดหา บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่วนควบต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ด้านบริการ
  (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตนรับผิดชอบแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ
  (2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2.ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์
  3.ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ – ส่งวิทยุโทรศัพท์ ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนำแสง ระบบไมโครเวฟ ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม
  4.ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5.ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ
  6.การวิเคราะห์ และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศและการกระจายข่าวอากาศมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1)วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสารอัตโนมัติและระบบประมวลผลคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ และใช้ประโยชน์ในกิจการอื่น ๆ ตามความต้องการ
  (2)ช่วยศึกษา ค้นคว้า ออกแบบโปรแกรมประยุกต์และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างและเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (3)ดำเนินงานด้านการสื่อสารข่าวอากาศ ในระบบสื่อสารอัตโนมัติของศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์
  (4)ตรวจสอบ รวบรวม ประมวลผลและบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากทั่วโลกให้ผลิตเป็นข่าวสารสนเทศและแผนที่อากาศชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์อากาศประจำวัน การบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศและต่างประเทศทาง Terminal
  (5)ควบคุม และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารอุตุนิยมวิทยาสากล และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
  เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบงานสื่อสารอัตโนมัติ และสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4.ด้านการบริการ
  (1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือระบบสื่อสารได้ด้วยตนเอง
  (2) ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  (3) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
  (4) ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  (5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
  1.ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟท์แวร์
  (Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Security)
  2.ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูล
  3.ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4.ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการฐานข้อมูล
  5.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6.ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  สมัครงาน กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัคร สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา2559 สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 59 ehenbook.com กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2559 |วิศวกร,นักวิชาการเผยแพร่

  กรมอุตุนิยมวิทยา

  “กรมอุตุนิยมวิทยา”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34934/ หรือ
  ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิชาการเผยแพร่
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมอุตุนิยมวิทยา

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
  อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เพื่อให้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก และเกิดความคุ้มค่า โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดสอบด้านวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
  (2) ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาในงานซ่อมบำรุงรักษา ผลิตและสอบเทียบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (3) ตรวจสอบข้อมูล ออกแบบ และกำหนดรูปแบบรายการ เครื่องมือ และอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา เพื่อการผลิตและการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
  (4) บำรุงรักษา ตรวจสอบ ตรวจซ่อม แก้ไข ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องพิกัดฟ้าแลบฟ้าผ่า เครื่องรับภาพถ่ายจาก ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เครื่องหาพิกัดฟ้าแลบ พร้อมทั้งจัดหาอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
  (5) กำหนดมาตรฐานการใช้งานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา จัดทำหนังสือคู่มือ การใช้ บำรุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ด้านการบริการ
  (1) อำนวยการจัดทำสื่อในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้มีการทราบถึงข้อมูลทางเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่เป็นประโยชน์
  (2) กำหนดแผนการดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเพื่อนร่วมงาน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรม โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
  (1) การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง
  (2) ระบบไฟฟ้าและการควบคุมมอเตอร์
  (3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  (4) วิศวกรรมควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
  (5) วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  (6) เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  (7) ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
  (8) กลศาสตร์วิศวกรรม
  (9) การจัดการด้านวิศวกรรม
  (10) การอนุรักษ์พลังงาน
  ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
  อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชากลุ่มประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนด นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ กิจกรรมของกรม ข่าวสาร ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกรมให้ดียิ่งขึ้น
  (2) สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของกรม
  (3) เขียนข่าว เรียบเรียงข่าวสาร บทความการแถลงข่าว การจัดทำเว็บไซต์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ และให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
  (4) ตรวจ ติดตามข่าวเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา นำเสนอข่าวที่มีผลกระทบ และชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และสาธารณชนทราบ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
  (5) รวบรวม ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำบทความและข่าวเพื่อเผยแพร่ในวารสารอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน
  (6) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
  (7) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ผลงาน กิจกรรมของกรม ข่าวสาร ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว โดยผ่านสื่อ และช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของกรม
  (8) กำกับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  (9) ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (10) จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  – 4 –

  3. ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานความสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แนะ จูงใจ กับเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อร่วมงาน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือให้การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  (2) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ด้านการบริการ
  (1) ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
  (2) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
  (1) ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
  (2) สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
  (3) การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
  (4) การวิเคราะห์สถานการณ์และการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
  (5) จรรยาบรรณของนักวิชาชีพทางประชาสัมพันธ์
  (6) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
  ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน
  สมัครงาน กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัคร สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา2559 สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 59 ehenbook.com กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :ตนเอง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลด กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

   

   

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ

  กรมอุตุนิยมวิทยา

  “กรมอุตุนิยมวิทยา”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34787/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมอุตุนิยมวิทยา

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัคร สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา2559 สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 59 ehenbook.com กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (21 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556)

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 12,240
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 พ.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่นี่

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ (1 – 21 ต.ค. 2556)

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

  ตำแหน่ง: นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 13,300-14,630
  อัตราว่าง: 7
  ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่,ขอนแก่น,อุบลราชธานี,สงขลา,ภูเก็ต
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.

  ชื่อตำแหน่ง : นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟิสิกส์ ทางภุมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ ทางอุตุนิยมวิทยา หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ แผนที่อากาศประเภทต่าง ๆ ศึกษา ค้นคว้า และทดสอบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  1. วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา
  – ทดสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุล จลศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงานกลศาสตร์ คลื่น เทอร์โมไดนามิกส์
  – ทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ พีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์ แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น และสถิติ
  – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
  2. วิชาภาษาอังกฤษ
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary and Reading Comprehension)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :

  รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ (ใบสมัครอยู่ท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ)

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 21 ต.ค. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 4 พ.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างเครื่องกล (3 – 14 มิ.ย. 2556)

  กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
  • กลุ่มงาน เทคนิค
  • ค่าตอบแทน 12,240 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดีวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัต เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกลที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุม การทำงานของเครื่งอจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น

  วิธีการสมัครงานราชการกรมอุตุนิยมวิทยา :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ชั้น 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา

  ตั้งแต่วันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 ในเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 มิ.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!