Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (11 – 21 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,240
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เลขานุการ บัญชี
2. เป็นผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ตาม ข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555 และมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น ที่ยากพอสมควร รวบรวมสถิติ ควบคุม เก็บ พิมพ์ ค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ จัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดการงานต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 21 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักสืบสวนสอบสวน,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการอุตสาหกรรม,นายช่างรังวัด,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานขับเครื่องจักรกล (11 – 21 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักสืบสวนสอบสวน,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการอุตสาหกรรม,นายช่างรังวัด,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานขับเครื่องจักรกล
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,960-17,290
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกล
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างยนต์
2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกล ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ำกว่า 150 แรงม้า
1.2 รถตักทุกแบบ ขนาดเครื่องยนต์ ต่ำกว่า 150 แรงม้า
1.3 รถกระบะที่มีความจุตั้งแต่ 5 – 10 ลูกบาศก์หลา
1.รถลาก รถพ่วง ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตัน
2. บำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักรกล
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดทำฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศของสำนักงาน ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน้าที่ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล บันทึกข้อมูล รวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรังวัดและงานคำนวณ เพื่อหาระยะ ระดับ มุมพื้นที่ ลักษณะ และขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ ทำบันทึกข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการรังวัด การทำแผนที่ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูล จากการรังวัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรม บริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โลจิสติกส์ การจัดการ อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการด้าน โลจิสติกส์ เพื่อการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมวางแผนการทำงาน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนา โลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการจัดการ ทางนิติศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน และทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสถิติ และการรายงานต่างๆ วางแผนและติดตามงาน ติดต่อนัดหมาย จัดเตรียมการประชุม จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ปฏิบัติงานสารบรรณ การเงินและบัญชี การพัสดุของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวน
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมายแร่ และงานด้านการสืบสวนสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวน งานป้องกันและปราบปราม ตลอดจนงานด้านการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยแร่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
สมรรถนะผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่รวบรวมและประมวลข้อมูลสำรวจ ด้วยคอมพิวเตอร์ตลอดจนการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย ศึกษาวิเคราะห์ วางระบบ เขียนคำสั่งโปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ ประมวลผลเชื่อมโยงระบบข้อมูลโครงการกับของกรมและหน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 21 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (3 – 29 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจภายใต้การกำกับแนะนำหรือตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1)จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายดำเนินไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม
(2)ช่วยเขียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
(3)จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา แนะนำในด้านการใช้ บำรุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
(1)ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(2)ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
(4) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
(5) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
(2) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.0 2202 3568-9 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •