• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมอาเซียน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. -26 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่โครงการ

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมอาเซียน

  “กรมอาเซียน”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36117/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,000-16,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ย. – 26 ก.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมอาเซียนกรุงเทพมหานคร

  กรมอาเซียน เปิดรับสมัครสอบ

  ด้วยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติงานในโครงการดำเนินการตามข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและระยะเวลาการจ้าง

  ๑.๑ เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๑ อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง ๑๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน

  ๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (การต่อสัญญาจ้างจะพิจารณาปีต่อปีตามปีงบประมาณ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ของทุกปี)

  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

  (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

  (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

  (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

  (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

  (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

  (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

  (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

  (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

  ๒.๒ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

  ๒.๓ มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการเว็บไซต์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

  ๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ๓.๑ รวบรวม ค้นคว้า วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน (อาทิ สิ่งแวดล้อม
  ภัยพิบัติ การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม แรงงาน สวัสดิการสังคม) และพัฒนาการของไทยในกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

  ๓.๒ สนับสนุนงานด้านสารัตถะ อำนวยการ และงบประมาณ ในภารกิจการประชุมในกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง การจัดประชุม การสัมมนา การดูงาน การอบรม

  ๓.๓ ประสานงานการดำเนินโครงการในกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประสานงานกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประสานกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ๓.๔ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมการประชุมของกรมอาเซียน จัดทำเอกสารและของที่ระลึก ดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านสังคมและวัฒนธรรม

  ๓.๕ ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

  ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  ๔.๑ ใบสมัคร

  ๔.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

  ๔.๓ สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript of records)
  ที่แสดงว่า มีวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุได้ว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

  ๔.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทะเบียนสมรส

  ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกได้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม อาทิ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  ๕. การรับสมัครและเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

  ๕.๑ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่โทรสารหมายเลข ๐๒ ๖๔๓ ๕๒๒๓ หรือ ๐๒ ๖๔๓ ๕๒๖๓ E-mail: aseanth1201@gmail.com ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

  ๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศรับสมัคร และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมากจากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ตรงหรือครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมอาเซียนจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

  ๕.๓ ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ (ในช่วงวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๙๐ หรือเว็บไซต์กรมอาเซียนที่ www.mfa.go.th/asean

  ๖. การคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  ๖.๑ กรมอาเซียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครและหลักฐานประกอบ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัคร ทัศนคติและความรอบรู้ในงานที่จะรับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิสอบมาถึงกระทรวงฯ อย่างน้อย ๓๐ นาทีก่อนเวลาสอบ เพื่อลงทะเบียนและแลกบัตรผ่านเข้า-ออกที่ประชาสัมพันธ์

  ๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

  ๗. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ส่งใบสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งลักษณะเดียวกันนี้และได้ขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

  ๘. การจัดจ้าง

  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดในอัตราร้อยละห้าของวงเงินจัดจ้างที่ได้รับ มาวางในวันทำสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  สมัครงาน กรมอาเซียน งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมอาเซียน รับสมัคร สอบ กรมอาเซียน2559 สอบ กรมอาเซียน 59 ehenbook.com กรมอาเซียน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมอาเซียน :email  ,fax  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 ก.ย. 2559
  สอบวันที่: 4 ต.ค. 2559
  ประกาศผลสอบ: 6 ต.ค. 2559

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอาเซียน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ใบสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สพฐ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ครูผู้สอน (เอกภาษาไทย) (บัดนี้ – 15 ธ.ค. 2556)

  "สพฐ" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  【★】
  ตำแหน่ง: ครูผู้สอน (เอกภาษาไทย)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,960
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ธ.ค. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ธ.ค. 2556
  สอบวันที่: 18 ธ.ค. 2556
  ประกาศผลสอบ: 19 ธ.ค. 2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สพฐ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เบรกปรับหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย (- – -)

  "สพฐ" เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

  【★】
  ตำแหน่ง: เบรกปรับหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: – – –
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  จากเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอขอปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ หรือ ว 12 โดยขอให้มีการปรับคะแนนการสอบภาค ก สอบความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เดิมคะแนนเต็ม 150 คะแนน ขอปรับเป็น 100 คะแนน ภาค ข สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เดิมคะแนนเต็ม  150  คะแนน  ขอปรับเป็น  100  คะแนน และภาค ค การสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ เดิมคะแนนเต็ม 50 คะแนน ขอปรับเป็น 150 คะแนนนั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้หารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีความเห็นเบื้องต้นว่า ควรจะใช้หลักเกณฑ์เดิมไปก่อนเพราะการเพิ่มคะแนนในภาค ค หรือการสัมภาษณ์เป็น 150 คะแนนนั้นสูงเกินไป และเป็นคะแนนที่สูงกว่าภาค ก และภาค ข มาก อีกทั้งที่ผ่านมา ก.ค.ศ.เพิ่งมีการกลับมาใช้หลักเกณฑ์เดิมในปัจจุบันที่ ให้มีการสอบสัมภาษณ์เช่นเดิมหลังจากที่ได้ยกเลิกไปก่อนหน้านี้

  ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) แทนตำแหน่งว่างประมาณ 60 ตำแหน่งนั้น ยังไม่ได้ปรับหลักเกณฑ์อะไรมาก เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ.เห็นว่าการที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ ก.ค.ศ.ชนะแสดงว่าหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในปัจจุบันได้ดำเนินการถูกต้องแล้ว จึงยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในช่วงนี้.


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ: