• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ต.ค. -31 ต.ค. 2559 |100 อัตรา สัสดีทหารบก ประจำปี 2560

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมยุทธศึกษาทหารบก

  “กรมยุทธศึกษาทหารบก”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36279/ หรือ
  ตำแหน่ง: 100 อัตรา สัสดีทหารบก ประจำปี 2560
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 100
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ต.ค. – 31 ต.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมยุทธศึกษาทหารบก

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

  เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2560 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2559

  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2560

  กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่
  ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ และเสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จํานวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
  – สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องนําเอกสารการสําเร็จการศึกษามามอบให้เจ้าหน้าที่ สบ.ทบ. ภายหลังจากประกาศผลสอบรอบแรก
  – อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี ในปี พ.ศ. 2560 ( ผู้เกิดระหว่าง วันที่ 1 ม.ค.2530 ถึง 31 ธ.ค.2542 )
  – เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
  – มีสัญชาติไทยและบิดา, มารดามีสัญชาติไทย
  – ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (รายละเอียดตามระเบียบการฯ)
  – มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซ.ม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซ.ม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ ก.ก. ขึ้นไป
  Advertisements
  – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
  – ไม่อยู่ในสมณเพศ
  – ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
  – ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
  – ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
  – ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
  – ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
  – เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  – ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  หลักฐานการสมัครสอบ
  – วุฒิการศึกษา จะรับสมัครเฉพาะวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น
  – บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
  – หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือ สําเนาทะเบียนกองประจําการ (สด. 3) ที่มีรายการบันทึกนําปลดและรับรองสําเนาจากสัสดีจังหวัด,ทําการแทน ,รักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน แล้วแต่กรณี
  – สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา
  – สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของตนเอง, บิดา หรือ มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยน)

  การรับสมัครสอบ
  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://atc-rta.com/ หรือ www.radd-atc.com ตลอด 24 ชั่วโมง

  สมัครงาน กรมยุทธศึกษาทหารบก งานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัคร สอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก2559 สอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก 59 ehenbook.com กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 พ.ค. -15 พ.ค. 2559 |สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร อาจารย์ ป.ตรีทุกสาขา

  กรมยุทธศึกษาทหารบก

  “กรมยุทธศึกษาทหารบก”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34464/ หรือ
  ตำแหน่ง: สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร อาจารย์ ปริญญาตรีทุกสาขา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 9
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 15 พ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมยุทธศึกษาทหารบก

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กรมยุทธศึกษาทหารบก งานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัคร สอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก2559 สอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก 59 ehenbook.com กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 8 -12 ม.ค. 2557  นายทหารสัญญาบัตร(ชาย/หญิง)

  "กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 8 -12 ม.ค. 2557  นายทหารสัญญาบัตร(ชาย/หญิง)"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12340/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร(ชาย/หญิง)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 80
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ราชบุรี,สมุทรสาคร,นครนายก,สระบุรี,นครราชสีมา,พิษณุโลก,นครปฐม,นครสวรรค์,ลพบุรี,บุรีรัมย์,กาญจนบุรี,นครศรีธรรมราช,อุบลราชธานี,ปราจีนบุรี,อุุตรดิตถ์,ประจวบ,ลำปาง,สงขลา,เพชรบุรี,สุรินทร์,นนทบุรี,ขอนแก่น,อุดร,ตาก,น่าน,ศรีสะเกษ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 12 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557

  กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลน ตามหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพบก

  คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขา-ทางตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลง 30 ก.ย.53 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 21 ลง 18 ส.ค.54 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 14 ลง 10 ก.ย. 55 

  เปิดบรรจุ 80 อัตรา ในคุณวุฒิ ระดับปริญญา-สาขา ทางตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (ตามผนวก ก)

  • ระดับปริญญาตรี จำนวน 79 อัตรา
  • ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

  ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

  • บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
  • ทหารกองหนุน (ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป้นทหารกองประจำการ)
  • นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  • เฉพาะบุคคลชาย เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22-29 ปี / เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี / สูง 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
  • เฉพาะบุคคลหญิง อายุ 18-35 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  • คุณสมบัติทั่วไปทั้ง ชาย/หญิง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ (อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  กำหนดการจำหน่ายคำแนะนำการรับสมัครสอบ

  • จำหน่ายสมุดคำแนะนำ ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 56 – 7 ม.ค. 57 ณ กองสนับสนุนการฝึกศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ราคาชุดละ 150 บาท
  • รับสมัครสอบ(พร้อมจำหน่ายใบสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. – 12 ม.ค. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ค่าสมัครสอบ 100 บาท

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 26 ม.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 03 ก.พ. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 23 ม.ค. -23 ก.พ. 2557  นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557

  "กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 23 ม.ค. -23 ก.พ. 2557  นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12336/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ม.ค. – 23 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คำแนะนำการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557 ( ฉบับย่อ )
  กรมยุทธศึกษาทหารบก

  ————————————
  1. ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุรับราชการเป็นสิบตรีประจำการ เหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของ กองทัพบก

  2. หลักสูตรการศึกษา : หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 6 เดือน และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก 6 เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ศึกษา ณ โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี

  3. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร
  3.1 บุคคลพลเรือน
  3.2 ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ
  3.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
  3.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
  3.5 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก  

  4. คุณสมบัติทั่วไป
  4.1 มีวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  4.2 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
  4.3 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  4.4 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  4.5 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
  4.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  4.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
  4.8 ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
  4.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
  4.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
  4.11 ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร
  4.12 ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  4.13 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

  5. คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร
  5.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
  5.1.1 บุคคลพลเรือน

  5.1.1.1 ทหารกองเกิน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ.2539) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2557 (คนเกิด พ.ศ. 2536) สำหรับ ผู้มีอายุ 22 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ร่างกายสมบูรณ์ดี ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ “ปล่อยเพราะส่งคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ” ไม่ต้อง
  ส่งเข้ากองประจำการ
  5.1.1.2 ทหารกองหนุน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2539) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี3) ของศูนย์การกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ต้องแสดงหลักฐาน สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8) เท่านั้น สำหรับ ผู้แสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ใช้กรณี ขอคะแนนเพิ่ม

  5.1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2533)
  5.1.3 ทหารกองประจำการ ในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือและ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ
  5.1.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2533)
  5.1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)

  5.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
  5.2.1 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก มี เวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการใน เม.ย.57 อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2533)
  5.2.2 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)
  5.2.3 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)
  5.2.4 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)

  6. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร ดังต่อไปนี้.-
  6.1 ใบสมัครสีขาว สำหรับ บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กองอำนายการรับสมัครจะถ่ายรูปให้วันสมัคร)
  6.2 ใบสมัครสีฟ้า สำหรับ ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบกหากมิได้มาสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบ สมัคร พร้อมส่งรูปถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์ดิจิตอล JPEG ขนาด 320×240 ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ( บันทึกชื่อรูปโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรวบรวมเป็นหน่วยใส่แผ่นซีดีส่งมอบให้คณะกรรมการ ) และเอกสารที่กำหนด ส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด
  6.3 ใบสมัครสีเหลือง สำหรับ ทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย)
  6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
  6.5 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.) หรือใบรับรองการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
  6.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย
  6.7 เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย
  6.8 สำเนา สด.8, สด.9 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
  6.9 ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

  7. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ในวันรับสมัคร ได้แก่
  7.1 หลักฐาน แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งออกโดยศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก เท่านั้น
  7.2 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
  7.3 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน
  7.4 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือ มีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้า ราชการ
  7.5 หลักฐานแสดงว่า เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมสโมสร (เฉพาะถ้วย ก.) และนักกีฬากองทัพบก ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก
  7.6 ผู้ขอรับสิทธิตาม ข้อ 7.5 จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัคร พร้อมแสดงใบรับรองวุฒิบัตรสำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด
  7.7 หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

  8. กำหนดการ
  8.1 จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
  – ทางไปรษณีย์ ไม่มีการจำหน่ายทางไปรษณีย์
  – ส่วนภูมิภาค วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จำหน่ายที่
  กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
  กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
  กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก
  และจังหวัดทหารบก ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  – ส่วนกลาง จำหน่ายที่ กรุงเทพฯ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ( เว้นวันหยุดราชการ) วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
   
  8.2 การรับสมัคร
  – ส่วนภูมิภาค
  วันที่ 23 – 26 มกราคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
  วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
  วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
  วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
  – ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
  วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
   
  8.3 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
  8.3.1 วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 1300 (บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
  8.3.2 วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 1300 (ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน พลอาสาสมัครและอาสาสมัครทหารพราน) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

  8.4 ประกาศผลสอบภาควิชาการ : วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 กรมยุทธศึกษาทหารบก และ ทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com
  8.5 สอบสัมภาษณ์ ตรวจประวัติอาชญากรรม วัดขนาดร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : วันที่ 19 –26 มีนาคม 2557 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพ ฯ

  8.6 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com
  8.7 รับฟังคำชี้แจง และแบ่งรุ่น
  8.7.1 วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ บุคคลตัวจริง และตัวสำรอง ทุกนาย
  8.7.2 วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 ทหารกองประจำการ และ ทหารกองหนุน บุคคลตัวจริง และบุคคลสำรอง ทุกนาย

  8.8 รายงานตัว ทำสัญญา และเข้ารับการศึกษา
  8.8.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รายงานตัว/ทำสัญญา ที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะแบ่งผู้เข้ารับการศึกษา เป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1/57 รายงานตัววันที่ 1 – 2 พฤษภาคม  2557 และ รุ่นที่ 2/57 รายงานตัว วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2557
  8.8.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ รายงานตัว/ทำสัญญา ในวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2557 ณ กองพันนักเรียนนายสิบกรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  8.9 ประกาศเรียกบุคคลสำรองเข้ารายงานตัวและทำสัญญา
  8.9.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 1/57 ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2557จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
  8.9.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/57 ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
  8.9.3 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2557 จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
   

  9. การสอบคัดเลือกผู้สมัคร
  9.1 ใบสมัคร และรายละเอียดการปฏิบัติตลอดจนสิทธิอันพึงได้รับ มีปรากฏในระเบียบการรับสมัคร
  9.2 สอบภาควิชาการ 4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  9.3 ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว จะต้องรายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบว่ายน้ำ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
  เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  9.4 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย ต้องรายงานตัวทำสัญญา ก่อนเข้ารับการศึกษา โดยมีข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำการหรือข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ขึ้นไปและมีอายุไม่เกิน 58 ปี เป็นผู้รับรองค้ำประกัน

  10.สถานที่ศึกษา : โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  11.สิทธิของนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
  11.1 ในระหว่างการศึกษา จะได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และเครื่องอุปโภคบริโภค ตามที่ทางราชการกำหนด
  11.2 ผู้ซึ่งมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อยจะได้รับพิจารณาส่งเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียน เตรียมทหาร ตามจำนวนที่กองทัพบกกำหนด เว้น หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
  11.3 เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 1 ปี บรรจุเป็นข้าราชการทหาร และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 11.5 เดือนละ 7,960.- บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด)

  12.ผู้สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองทัพภาค มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ทุกแห่ง และที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. ) 0–2241–4068 – 9, 0–2243–6124-6,0–2241–4036,0–2241–4046, 0–2241–1660 ต่อ 1234 และ โทรศัพท์ทหาร 53–23644, 53–23646, 53–23683, 53–23684,โทรศัพท์ภายในกองทัพบก 95430, 95433, 95446, 95447 ต่อ 1234 หรือที่กองอำนวยการรับสมัคร 0–2241-4037,0–2297–6196 และโทรศัพท์ทหาร 96196, 89106, 89100 และ 89109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  – ส่วนภูมิภาค
  วันที่ 23 – 26 มกราคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
  วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
  วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
  วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
  – ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
  วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 08 มี.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 15 มี.ค. 2557

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นายทหารประทวน สายงานสัสดี 2557 (15 – 29 พ.ย. 2556)

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

  ตำแหน่ง: นายทหารประทวน สายงานสัสดี 2557
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  https://iqepi.com/wp-content/gallery/news/2013-10-22_220313.png

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :

  สมัครด้วยตนเอง จำหน่ายระเบียบการ/ใบสมัครตั้งแต่ 15-22 พ.ย. 2556 ณ กสฝศ.ยศ.ทบ. และ เริ่มรับสมัคร/จำหน่ายระเบียบการ/ใบสมัคร ตั้งแต่ 23-29 พ.ย. 2556 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 – 29 พ.ย. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
  สอบวันที่: 22 ธ.ค. 2556
  ประกาศผลสอบ: 27 ธ.ค. 2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่นี่

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2557 (15 – 29 พ.ย. 2556)

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

  ตำแหน่ง: นายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2557
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่:
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2557

  – วันที่ 15 – 22 พ.ย. 2556 จำหน่ายระเบียบการ/ใบสมัครฯ ราคาชุดละ 100 บาท ณ กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

  – วันที่ 23-29 พ.ย. 2556 รับสมัคร/จำหน่ายระเบียบการ/ใบสมัครฯ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  1. เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ เกิดปี พ.ศ.2527-2539 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2527-31 ธ.ค. 2539) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  2. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  1. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
  2. เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด)

   

  • คุณสมบัติทั่วไป
  1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  2. มีสัญชาติไทยและบิดารมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  3. ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (ตามผนวก ก)
  4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ กฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไปในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้น
  5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
  6. ไม่อยู่ในสมณเพศ
  7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
  8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
  9. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
  10. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือเข้ารับราชการมาก่อน
  11. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือ สารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
  12. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองรอบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  13. ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :

  สมัครด้วยตนเอง

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 – 29 พ.ย. 2556

  อ่านต่อคลิกเลือกหน้า: 1 2

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557 (16 ธ.ค. 2556 – 12 ม.ค. 2557)

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

  ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่:
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  แผนการดำเนินงานสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557

  • 16 ธ.ค. 56 – 8 ม.ค. 2557
  • จำหน่ายสมุดคำแนะนำ/ใบสมัครสอบ ณ กองสนับสนุนการฝึกและศึกษากรมยุทธศึกษาทหารบก (เว้นวันหยุดราชการ)
  • 9 – 12 ม.ค. 2557
  • ดำเนินการรับสมัครสอบ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • จำหน่ายสมุดคำแนะนำ/ใบสมัครสอบ ณ กองสนับสนุนการฝึกและศึกษากรมยุทธศึกษาทหารบก (เว้นวันหยุดราชการ)

  คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขา-ทางตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลง 30 ก.ย. 53 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 21 ลง 18 ส.ค. 54 และหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร. 1004.3/ว 14 ลง 10 ก.ย. 55 หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ http://www.ocsc.go.th

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :

  สมัครด้วยตนเอง

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ธ.ค. 2556 – 12 ม.ค. 2557

  อ่านต่อคลิกเลือกหน้าหน้า: 1 2

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ หลักสูตรเร่งรัด 6 เดือน (1 – 16 มิ.ย. 2556)

  ประกาศกองทัพบกจะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุหน่วย พล.1 รอ.

  กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 5 เดือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการ เหล่าทหารราบ ในหน่วยที่จัดกำลัง ร้อย.รอ. CAT – ๙๐๔ พล.๑ รอ. ได้แก่ ร.๑ พัน.๑ รอ., ร.๑ พัน.๒ รอ., ร.๑ พัน.๓ รอ., ร.๑ พัน.๑ รอ. และ ร.๑๑ พัน.๒ รอ., จำนวน 6 กองพัน เพื่อให้การปฏิบัติถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามพระประสงค์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และมีประสิทธิภาพ

  ประเภทของผู้สมัคร

  1. บุคคลพลเรือน ชาย อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2534-2538) สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 และ 22 ปี (เกิด พ.ศ. 2534-2535) ต้องมีหลักฐานสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (หนังสือสำคัญ แบบ สด.๘) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ (สด.๔๓) แสดงว่าผ่านกรตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ผลการจับฉลาก “ดำ” และมีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. หรือผู้ที่อยู่ระหว่างได้รับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ตามมาตรา ๒๙ (๓) และมีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
  2. ทหารกองประจำการ ทุกเหล่าทัพ และรับราชการทหารกองประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532)
  3. พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีวุฒิการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ (ก่อนการสอบภาควิชาการ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
  3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  4. มีอวัยวะ รูปร่งา ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารมีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. มีรอยสักตามร่างกายดูไม่น่าเกลียดและอยู่ในร่มผ้า ไม่เป็นโรงตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  5. ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
  6. ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  7. ต้องเข้าัีรับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ดันพื้น และวิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

  **ใบสมัครสีขาวสำหรับบุคคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
  **ใบสมัครสีฟ้า สำหรับทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น

  2013-06-01_173525

  ดูประกาศเลือกหน้า หน้า: 1 2 3 4