วันนี้มีอะไรใหม่

  ฝากประชาสัมพันธ์ actcorner.com by iqepi.com

  ติดตาม iqepi.com

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 17 -21 ก.พ. 2557  นักวิชาการสาธารณสุข

  "กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 17 -21 ก.พ. 2557  นักวิชาการสาธารณสุข"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12629 หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: สมุทรสงคราม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 21 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาสจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

  สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ สมุทรสงคราม กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร สอบ กระทรวงสาธารณสุข 2557 สอบ กระทรวงสาธารณสุข 57 กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 06 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 12 -21 ก.พ. 2557  พนักงานประจำสำนักงาน

  "กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 12 -21 ก.พ. 2557  พนักงานประจำสำนักงาน"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12628 หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 12,285
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 21 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสม
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ
  2. ตรวจทานความถูกต้องของอักษะ รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการพิมพ์และบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
  3. งานด้านธุรการ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เบิกจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น
  4. จัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญหลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับด้านงานธุรการ – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน (60 คะแนน)

  สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ บุรีรัมย์ กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2557 สอบ กรมหม่อนไหม 57 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(บุรีรัมย์)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ก.พ. 2557
  สอบวันที่: 27 ก.พ. 2557
  ประกาศผลสอบ: 28 ก.พ. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -17 ก.พ. 2557  นักวิชาการพัสดุ

  "กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -17 ก.พ. 2557  นักวิชาการพัสดุ "

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12627 หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 17 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

  สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ พิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร สอบ กระทรวงสาธารณสุข 2557 สอบ กระทรวงสาธารณสุข 57 กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -20 ก.พ. 2557  ชาย/หญิง 41 อัตรา

  "กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -20 ก.พ. 2557  ชาย/หญิง 41 อัตรา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12626 หรือ
  ตำแหน่ง: ชาย/หญิง 41 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 10,930-12,185
  อัตราว่าง: 41
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,สมุทรปราการ,ชลบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 20 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ

  กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 41 อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพ

  กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 7 อัตรา

  1. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือเหล็ก) จำนวน 2 อัตรา
  2. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม) จำนวน 2 อัตรา
  3. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างไม้) จำนวน 2 อัตรา
  4. ช่างไฟฟ้าเรือ จำนวน 1 อัตรา

  กลุ่มงานบริการ จำนวน 9 อัตรา

  1. พนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
  2. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณืสายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  2. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

  กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 5 อัตรา

  1. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่งาต่อเรือเหล็ก) จำนวน 1 อัตรา
  2. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี) จำนวน 2 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
  3. ช่างไฟฟ้าเรือ จำนวน 1 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
  4. ช่างเชือกรอกและการอู่ จำนวน 1 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**

  กลุ่มงานบริการ จำนวน 13 อัตรา

  1. พนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
  2. พนักงานโยธา จำนวน 5 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
  3. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 2 อัตรา

  3. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 7 อัตรา

  1. ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
  2. ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น) จำวน 1 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
  3. โครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือเหล็ก) จำนวน 3 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**
  4. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม) จำนวน 2 อัตรา **รับเฉพาะเพศชาย**

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 30 กันยายน 2557)
  2. เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แล้ว หรือเป็นทหารกองประจำการซึ่งจะครบกำหนดปลดประจำการ ไม่เกิน 1 พ.ศ.2557
  3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  4. ไม่เป็นข้าราชการของส่วนราชการ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น
  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  10. ไม่เป็นผู้ต้องเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  กลุ่มงานเทคนิค

  1. สำเร็จการศึกษษประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
  2. มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  กลุ่มงานบริการ

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  2. มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  อัตราค่าตอบแทน

  กลุ่มงานเทคนิค เดือนละ 11,180.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,005.- บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

  กลุ่มงานบริการ เดือนละ 10,430.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

  สมัครงาน กรมอู่ทหารเรือ งานราชการ กรุงเทพ,สมุทรปราการ,ชลบุรี กรมอู่ทหารเรือ รับสมัคร สอบ กรมอู่ทหารเรือ 2557 สอบ กรมอู่ทหารเรือ 57 กรมอู่ทหารเรือ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอู่ทหารเรือ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  • พื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล กรมอู่ทหารเรือ (แผนกรักษาความปลอดภัย กองธุรการ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ) ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทร. 024754152
  • พื้นที่สัตหีบ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อาคารกองบังคับการ) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทร.038437600 หรือ โทร. 038438757-60 ต่อ 77107,77108,77109

  หลักฐานที่นำมาแสดงในวันรับสมัคร

  • หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา ฉบับ จริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  • ใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ในกรณีที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นทหารกองประจำการและจะครบกำหนดปลดประจำการ ไม่เกิน 1 พ.ศ.57
  • ใบรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (ถ้ามี)

  เงื่อนไขในการรับสมัคร  -ผู้สมัครสามารถเลือกตำแหน่งที่จะสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว

  กำหนดวันสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลสอบ

  • สอบคัดเลือก วันที่ 27 ก.พ. 57 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อจปร.อร.
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มี.ค. 57 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อร.
  • ประกาศผลสอบ รอบแรก (ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ) วันที่ 7 มี.ค. 57 / รอบสอง (ผู้สอบได้ตัวจริงและตัวสำรอง) วันที่ 28 มี.ค. 57
   พท.กรุงเทพ-ปริมณฑล ที่บริเวณหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย กองธุรการ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
   พท.สัตหีบ ที่อาคารกองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

  หลักเกณฑ์การพิจารณาสอบคัดเลือก และตัดสินผลการสอบคัดเลือก

  1. สอบภาควิชาการ ความรู้เกี่ยวกับสายอาชีพตามตำแหน่งที่สมัคร
  2. สอบภาคปฏิบัติ ความรู้ความสามารถตามตำแหน่งที่สมัคร
  3. สอบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา ลักษณะท่าทาง และความเหมะาสม หัวข้อสัมภาษณ์ ประวัติส่วนตัว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร
  4. ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนรวมภาควิชาการและภาคปฏิบัติไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 และการสอบผ่านการสัมภาษณ์ การตัดสินผลการสอบถือคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

  การบรรจุเป็นพนักงานราชการ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และจะได้รับการบรรจุตามตำแหน่ง ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติอัตราและงบประมาณจากทางราชการ โดยทางราชการจะบรรจุตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้

  รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ลักษณะงานที่ปฏิบัติอ่านต่อที่เอกสารแนบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 27 ก.พ. 2557
  ประกาศผลสอบ: 07 มี.ค. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 5 ก.พ. -13 ก.พ. 2557  ,พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างประปา,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไฟฟ้า,ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างไม้

  "กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 5 ก.พ. -13 ก.พ. 2557  ,พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างประปา,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไฟฟ้า,ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างไม้"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12624 หรือ
  ตำแหน่ง: ,พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างประปา,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไฟฟ้า,ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างไม้
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 11,930-12,285
  อัตราว่าง: 20
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ชลบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.พ. – 13 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

  กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2557 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  1.1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา เพศชาย/หญิง

  1.1.1 พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,500 บาท รวม 11,930 บาท

  1.1.2 พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า พณิชยการ พณิชยกรรมบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  1.1.3 พนักงานการเงินและบัญชี กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า พณิชยการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) บัญชีบริหาร การเงินการธนาคาร
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  1.2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา เพศชาย/หญิง

  1.2.1 ช่างประปา กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง, โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  1.2.2 ช่างสรรพาวุธ กองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทช่างกลโรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคการผลิต
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

  2.1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา เพศชาย/หญิง

  2.1.1 พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา

  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า พณิชยการ พณิชยกรรมบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 13 อัตรา เพศชาย/หญิง

  2.2.1 ช่างไฟฟ้า กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 3 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ๗ สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.2 ช่างปูน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.3 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.4 ช่างกลโรงงาน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล, ซ๋อมบำรุงเครื่องจักรกล, เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ) สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.5 ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 3 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.6 ช่างไม้ กองโรงงานช่างแงสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.7 ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืน กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคการผลิต
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • 3.1 คุณสมบัติทั่วไป
  • 3.1.1 เป็นเพศชายหรือหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
  • 3.1.2 เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พงศ.2497 แล้ว
  • 3.1.3 บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • 3.1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • 3.1.5 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
  • 3.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 3.1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พงศ.2497
  • 3.1.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  • 3.1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  • 3.1.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • 3.1.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • 3.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

  หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

  1. ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียบแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นๆ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  2. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (กรณีบิดา หรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนำใบมรณบัตรมาแสดง) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพขนาด 4×6 ซม. (2 นิ้ว) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
  4. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ว่าไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
  6. ใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

  สมัครงาน กรมสรรพาวุธทหารเรือ งานราชการ กรุงเทพ,ชลบุรี กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัคร สอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ 2557 สอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ 57 กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  • กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  • กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางงนา กรุงเทพมหานคร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 12 มี.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 25 มี.ค. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] –  ,เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการตั้งวงเงินและเบิกใช้,เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา,ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เจ้าหน้าที่วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  "ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] –  ,เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการตั้งวงเงินและเบิกใช้,เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา,ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เจ้าหน้าที่วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12623 หรือ
  ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการตั้งวงเงินและเบิกใช้,เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา,ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เจ้าหน้าที่วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: หลายอัตรา
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ราชบุรี,จันทบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการตั้งวงเงินและเบิกใช้ – 2 อัตรา positions

  • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความสามารถใช้งานระบบ AS400 หรือ CBS
  • มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อและมีภาวะผู้นำ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรอบรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงิน และเศรษฐกิจของประเทศ

  เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา – 3 อัตรา positions

  • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำนิติกรรมสัญญา/นิติกรรมจำนองจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ในด้านกฎหมายและหลักการชะรีอะฮ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้งาน MS Office ได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / เจ้าหน้าที่วิชาชีพ / เจ้าหน้าที่ – หลายตำแหน่ง positions
  สาขาบางพลัด / สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต /สาขาสุวรรณภูมิ / สาขาถนนพหลโยธิน 18/1 /สาขาปทุมธานี /สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ / สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 /สาขาสถานีขนส่งสายใต้ 
  งานธุรกิจและการตลาด

  • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา

  งานบริการลูกค้า

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น บริการฝาก – ถอนเงิน บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค
  • นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

  คุณสมบัติ

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ด้านงานบริการลูกค้าหรือการตลาด 0- 3 ปี
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถเข้างานเป็นกะได้ (กรณีสาขาในห้างสรรพสินค้าหรือสนามบิน)
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาจันทบุรี และสาขาราชบุรี – 1 อัตรา positions

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น บริการฝาก-ถอนเงิน, บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท เป็นต้น
  • ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย (มุสลิม)
  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ด้านงานบริการลูกค้า 0- 3 ปี
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ,ราชบุรี,จันทบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

  หมายเหตุ : ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  เว็บไซต์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

 • ไม่มีหมวดหมู่

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -12 ก.พ. 2557  ฝ่ายนิติการ

  "ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -12 ก.พ. 2557  ฝ่ายนิติการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12622 หรือ
  ตำแหน่ง: ฝ่ายนิติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

  • ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับใหม่ รวมทั้งคำพิพากษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานของธนาคาร
  • ร่วมพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
  • ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยปัญหางานด้านกฎหมาย ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา และการตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของธนาคาร

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านนิติศาสตร์
  • มีความรู้และเข้าใจในข้อกฎหมายเป็นอย่างดี
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะงานด้านกฎหมายของธนาคาร
  • มีทักษะในการใช้ภาษาเขียนเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา งานที่ปรึกษากฎหมาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์งานกฎหมายด้านธนาคาร และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

  การรับสมัครและการคัดเลือก

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2557
  • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และคุณวุฒิอื่นๆ (ถ้ามี) ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
  • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

  การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Chrome 4.0 ขึ้นไป Firefox 3.5 ขึ้นไป Internet Explorer 8.0 ขึ้นไป Safari 4.0 ขึ้นไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

 • ไม่มีหมวดหมู่

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 31 ม.ค. -16 ก.พ. 2557  ฝ่ายควมคุมงานประเมินราคา

  "ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 31 ม.ค. -16 ก.พ. 2557  ฝ่ายควมคุมงานประเมินราคา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12621 หรือ
  ตำแหน่ง: ฝ่ายควมคุมงานประเมินราคา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ม.ค. – 16 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ให้คำปรึกษา / แนะนำงานประเมินราคาหลักทรัพย์กับศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ทั่วประเทศ
  2. อนุมัติ / รับรองราคาประเมินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร และทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศ
  3. ตรวจสอบรายงานและวิธีประเมินราคารของผู้ประเมินภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  4. ตรวจสภาพและประเมินราคาหลักประกัน ประมาณราคาทบทวนการก่อสร้าง
  5. รวบรวม สรุปผลการอนุมัติราคา และรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด

  คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกล วิศวกรรมโรงงาน วิศวกรรมราคา สารสนเทศและการสื่อสาร ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาสินทรัพย์
  • มีความรู้ในธุรกิจธนาคาร
  • มีทักษะด้านการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล

  การคัดเลือก

  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

  สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

  การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

 • ไม่มีหมวดหมู่

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -19 ก.พ. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -19 ก.พ. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12620 หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 19 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2557

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ตำแหน่งที่รับสมัคร 

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี

  สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ณ สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 026132253 (ท่าพระจันทร์)หรือ 026965737 (ศูนย์รังสิต)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ก.พ. 2557
  สอบวันที่: 23 ก.พ. 2557
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!