วันนี้มีอะไรใหม่

  ฝากประชาสัมพันธ์ actcorner.com by iqepi.com

  ติดตาม iqepi.com

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] —  เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดด้าน Social Media / Online Media

  "ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] —  เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดด้าน Social Media / Online Media"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12555 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดด้าน Social Media / Online Media
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: – –
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดด้าน Social Media / Online Media

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  รับผิดชอบดูแล จัดการช่องทางสื่อ Social Network ของธนาคาร
  วางแผนจัดทำกลยุทธ์ กิจกรรมการตลาดผ่านสื่อ Social Network ของธนาคารเพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์/บริการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและประชาชนทั่วไป

  คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านนิเทศศิลป์ ครุศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานในด้าน Social Media อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานได้ด้วยตนเอง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ รักการทำงานด้านสื่อ Social Online/Digital Media รักการทำกิจกรรมและการท่องเที่ยว
  • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบเบื้องต้นด้วย Program Photoshop, Illustrator
  • มีความรู้ในเรื่องธุรกิจธนาคาร

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
  การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

   

  สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป Firefox Chrome

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ: ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
  เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 20 -28 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  "กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 20 -28 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12554 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 9,960
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 28 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

  ————————————–

  ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัด

  สมุทรปราการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 656/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งที่จะจ้าง และอัตราค่าตอบแทน

  1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

  1.2 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,960 บาท

  1.3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

  2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

  2.1 มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ

  2.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ

  2.4 แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

  2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

  3.1 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทบริหารธุรกิจ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

  สมัครงาน กรมการขนส่งทางบก งานราชการ ราชบุรี กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร สอบ กรมการขนส่งทางบก 2557 สอบ กรมการขนส่งทางบก 57 กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 20 -28 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  "กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 20 -28 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12553 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 9,960
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 28 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศกรมการขนส่งทางบก

  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

  ด้วยกรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

  2.1 มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ

  2.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ

  2.4 แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

  2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

  3.1 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทบริหารธุรกิจ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

  สมัครงาน กรมการขนส่งทางบก งานราชการ ศรีสะเกษ กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร สอบ กรมการขนส่งทางบก 2557 สอบ กรมการขนส่งทางบก 57 กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 23 -31 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  "กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 23 -31 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12552 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 9,960
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 31 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

  ที่ 1 /2557

  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

  ————————————–

  ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัด

  สมุทรปราการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 656/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งที่จะจ้าง และอัตราค่าตอบแทน

  1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

  1.2 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,960 บาท

  1.3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

  2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

  2.1 มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ

  2.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ

  2.4 แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

  2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

  3.1 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทบริหารธุรกิจ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

  3.2 คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทย

  2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

  / ๖. ไม่เป็น…

  – 2 –

  6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

  4. การรับสมัครสอบ

  กำหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2557 – 31 มกราคม 2557 โดยผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2323 4060 ในวันและเวลาราชการ

  5. ค่าธรรมเนียมสอบ

  ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบคนละ 100 บาท

  6. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. (1นิ้ว) โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป

  (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับจริง โดยให้เขียนคำรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริงและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  (3) สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล้วแต่กรณีและสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ

  (4) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่เหมือนกัน) โดยให้เขียนคำรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริงและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) “สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย”

  7. เงื่อนไขการสมัคร

  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในตำแหน่งที่จะสมัครสอบใน ข้อ 4 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 31 มกราคม 2557 ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และ เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  / 8. การประกาศ…

  -3-

  8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ

  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการหรือเว็ปไซต์http://samutprakan.dlt.go.th

  9. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกสรร

  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ แนบท้ายประกาศนี้

  10.เกณฑ์การตัดสิน

  10.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 3 (ภาค ค)โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินครั้งที่ 1 (ภาค ก) และ ครั้งที่ 2 (ภาค ข)ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  10.2 ผู้ที่ถือว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 3 (ภาค ค) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  10.3 การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

  11. ระยะเวลาการจ้าง

  ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ผู้ไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้จะถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุด

  12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร

  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรจะเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวม (ภาค ก, ภาค ข และ ภาค ค) สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

  13.การจ้าง

  1. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้จากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับหากผู้ผ่านการเลือกสรรถึงลำดับที่จะจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดทำสัญญาจ้าง

  2. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมการขนส่งกำหนด

  3. กรณีที่ผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างในงานลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้ว เห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรือจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

  ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2557

  เชิดชัย สนั่นศรีสาคร

  (นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร)

  ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

  ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป


  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  แนบท้ายประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 15 มกราคม 2557

  ***************

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

  1. การประเมินครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน

  วิชาความสามารถทั่วไป

  (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

  ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

  (2) ความสามารถด้านเหตุผล

  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

  2. การประเมินครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) การทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือปฏิบัติ โดยทดสอบสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้

  – ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.Word,Excel และหรือ Powerpoint

  3. การประเมินครั้งที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ทดสอบความรู้ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

  1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์

  2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ

  3. มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

  4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

  สมัครงาน กรมการขนส่งทางบก งานราชการ สมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร สอบ กรมการขนส่งทางบก 2557 สอบ กรมการขนส่งทางบก 57 กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2323 4060 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • สอบท้องถิ่น 2563-2564

  เทศบาลตำบลแสงสว่าง (อุดรธานี) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 13 ม.ค. -5 ก.พ. 2557  รวม 9 ตำแหน่ง

  "เทศบาลตำบลแสงสว่าง (อุดรธานี) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 13 ม.ค. -5 ก.พ. 2557  รวม 9 ตำแหน่ง"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12549 หรือ
  ตำแหน่ง: รวม 9 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 9
  ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ม.ค. – 5 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สมัครงาน เทศบาลตำบลแสงสว่าง (อุดรธานี) งานราชการ อุดรธานี เทศบาลตำบลแสงสว่าง (อุดรธานี) รับสมัคร สอบ เทศบาลตำบลแสงสว่าง (อุดรธานี) 2557 สอบ เทศบาลตำบลแสงสว่าง (อุดรธานี) 57 เทศบาลตำบลแสงสว่าง (อุดรธานี) เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ เทศบาลตำบลแสงสว่าง (อุดรธานี) :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ก.พ. 2557
  สอบวันที่: 8-9 มี.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ:
  เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแสงสว่าง (อุดรธานี) คลิกที่นี่

 • สอบท้องถิ่น 2563-2564

  อบต.บำเพ็ญ (อุดรธานี) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 7 -31 ม.ค. 2557  รวม 13 ตำแหน่ง

  "อบต.บำเพ็ญ (อุดรธานี) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 7 -31 ม.ค. 2557  รวม 13 ตำแหน่ง"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12548 หรือ
  ตำแหน่ง: รวม 13 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 13
  ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 31 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

  —————————————————-

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา ดังต่อไปนี้

  ๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

  ๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ประกอบด้วย

  (๑) ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา

  (๒) เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

  ๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ประกอบด้วย

  (๑) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา

  (๒) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

  (๓) เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา

  (๔) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

  (5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

  (6) นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา

  ๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ประกอบด้วย

  (๑) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

  (๒) นิติกร จำนวน ๑ อัตรา

  (๓) นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา

  (๔) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

  (๕) นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

  ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ” แนบท้ายประกาศนี้

  /๓. คุณสมบัติทั่วไป…

  ๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

  (๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้

  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย

  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

  (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

  (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

  (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

  (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

  (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

  (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ๓.๑ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีอาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ในกรณีดังนี้

  ๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)

  ๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

  /๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ…

  ๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท ด่วนมาก ที่ มท. ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามข้อความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

  ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอน รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “ภาคผนวก ก.” แนบท้ายประกาศนี้

  ๔. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ

  ๔.๑ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๑ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับเงินเดือน ๗,๖๔๐ บาท

  ๔.๒ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๒ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้

  (๑) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา ๒ ปี จะได้รับเงินเดือน ๘,๘๐๐ บาท

  (๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับเงินเดือน ๙,๓๓๐ บาท

  ๔.๓ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๓ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร ๔ ปี) จะได้รับเงินเดือน ๑๑,๘๖๐ บาท

  ๕. การรับสมัครสอบ

  ๕.๑ ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.phen-sao.go.th หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒27-8015

  ๕.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ

  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดังนี้

  (๑) ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๑ ค่าธรรมเนียมสอบคนละ ๓๐๐ บาท

  (๒) ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๒ ค่าธรรมเนียมสอบคนละ ๓๐๐ บาท

  (3) ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๓ ค่าธรรมเนียมสอบคนละ ๓๐๐ บาท

  ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  ๕.๓ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

  ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตนเอง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  (๑) ใบสมัครสอบ ที่ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

  (๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

  /(๓) สำเนาบัตรประจำตัว…

  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

  (๔) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

  (๕) สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) โดยผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ฉบับ

  (๖) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน(ฉบับจริง) นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

  (๗) สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(สด.๔๓) หรือหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) พร้อมแสดงฉบับจริง(เฉพาะผู้สมัครสอบที่เป็นชาย) จำนวน ๑ ฉบับ

  (๘) ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ และใช้วุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งอนุญาตให้มาสมัครสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้

  (๙) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

  (๑๐) สำเนาเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อวันที่/เดือน/ปี ของสำเนาเอกสารทุกฉบับผู้สมัครสอบต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

  ๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

  ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มสี ิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

  ๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๑ – ๒ หรือสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๓ เพียงระดับเดียว และสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้

  ๖.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผมูี้คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

  /๗. การประกาศรายชื่อ…

  ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  ๗.๑ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วันเวลาสถานที่สอบ ตารางสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี หรือสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซด์ www.phen-sao.go.th

  ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ

  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันเป็น ๓ ภาค โดยจะต้องสอบ

  ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย โดยให้คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ดังนี้

  ๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

  ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

  ๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

  ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการ สรุปความและตีความด้วย ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ

  ๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

  ทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้

  (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

  (๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

  (๓) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  (๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

  (๕) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  (๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๘) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  ๘.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

  ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยข้อสอบแบบปรนัย รายละเอียดตามที่ได้กำหนดไว้ใน “ภาคผนวก ข.” แนบท้ายประกาศนี้

  /๘.๓ ภาคความเหมาะสม…

  ๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

  ๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน

  ๙.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์การตัดสินแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ต่อไป

  ๙.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

  ๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนน ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อย่ใู นลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งแต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

  ๑๑. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

  (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

  (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่เจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้กำหนดโดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

  (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่สอบได้

  /(๔) ผู้นั้นประสงค์…

  (๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

  (๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกันการยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไปการยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลำดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้

  ๑๒. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง

  (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญเท่านั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังมีตำแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้

  (๒) ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้ง ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นได้

  (๓) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่างหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้าง หรือทุจริต เพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๒7-8015 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  (นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม)

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

  ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

   

  ภาคผนวก ก.

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

  ลงวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  —————————————-

  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

  ๑. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑

  ๑.๑ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๑ รหัสตำแหน่ง 101

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำ สั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิคส์ หรือทางอื่นที่

  ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  ๑. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

  กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  – ๒ –

  ๑.๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ๑ รหัสตำแหน่ง 102

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบสำคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  – ๓ –

  ๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒

  ๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒ รหัสตำแหน่ง 201 หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติค่อนข้างยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง ตามแบบ หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ที่จำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานค่อนข้างสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายในคืนสภาพเดิม ตามแผนที่เทศบาลได้กำหนดไว้ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงานช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง งานธุรการทั่วไป และ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ละเอียด แม่นยำ

  6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ

  – 4 –

  ๒.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒ รหัสตำแหน่ง 202

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯการเก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบลทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ

  ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  – 5 –

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  ๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  ๕. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  -6-

  ๒.3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ๒ รหัสตำแหน่ง 203

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพด้านปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีทัศนคติและพฤติกรรมด้านอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สำรวจสภาพท้องที่ ปัญหาสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการอนามัยแม่ และเด็กในการตรวจเยี่ยมมารดาและทารก การให้บริการอนามัยโรงเรียน เช่น เตรียมอุปกรณ์ในการให้บริการอนามัยโรงเรียน จัดเตรียมนักเรียน บัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในชุมชนในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ให้คำแนะนำ สาธิตการรักษาร่างกายให้ปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันอุบัติเหตุ การรักษาความสะอาดเคหะสถาน การให้สุขศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ การให้บริการการวางแผนครอบครัว อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่น บำบัดรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย โรคเรื้อน จัดหาน้ำสะอาด ค้นหาผู้ป่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ

  2. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารสว่นตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  -๗-

  ๒.4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ รหัสตำแหน่ง 204

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอย่กู ว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีทำฎีกา เบิกเงิน จัดทำทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย เป็นต้น ทำบัญชีเงินสดประจำวัน บัญชี เงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญ หมวดรายจ่าย ตรวจทานงบใบสำคัญหมวดที่ไม่มีปัญหาทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  ๑. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลแลองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  ๖. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  -๘-

  ๒.5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ๒ รหัสตำแหน่ง 205

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติ ที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  -9-

  ๒.๖ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒ รหัสตำแหน่ง 206

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอย่อู ย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบการควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจหาข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบคำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  ๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทอี่ ยู่ในความรับผิดชอบ

  ๑. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  – 10 –

  ๓. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓

  ๓.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ รหัสตำแหน่ง 301

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานอบต. แผนอำเภอ แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

  4. มีความความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  – 11 –

  ๓.2 ตำแหน่ง นิติกร ๓ รหัสตำแหน่ง 302

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมายการดำเนินการทางคดีการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบตกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ในวิชากฎหมาย และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

  – 12 –

  ๓.3 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๓ รหัสตำแหน่ง 303

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน ดำเนินการและนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและ ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ

  2. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

  3. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  – 13 –

  ๓.4 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี๓ รหัสตำแหน่ง 304

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับตรวจสอบใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดทำฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของประจำเดือน จัดทำประมาณการ รายได้รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  .

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  – 14 –

  ๓.5 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓ รหัสตำแหน่ง 305

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าทีชั้นต้น ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาของ อบต. รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทำความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา และส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผลดำเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทำหน้าที่จัดทำแผนและระบบสารสนเทศงานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  ๑. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายจัดตั้ง อบต. กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

  ——————————————–

  ภาคผนวก ข.

  รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน

  ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

  แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

  ลงวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  ——————————

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยข้อสอบปรนัย

  ๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

  ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลง

  ที่จ่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

  ๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

  ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ

  ๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

  ทดสอบความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้

  (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

  (๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

  (๓) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  (๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

  (๕) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  (๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๘) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  – 2 –

  ข. ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

  ๑. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

  ๑.๑ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ ๑

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

  (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส ่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

  (๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (๔) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (๕) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒

  (๖) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

  (๗) วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ ๑ โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

  (2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

  (3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  2. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

  2.๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

  (2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

  (3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (4) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (5) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  – 3 –

  2.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

  (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

  (๕) พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

  (๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

  (๘) ความรู้ความสามารถในวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2.3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 2

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

  (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๕) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

  (๖) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

  (๗) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

  (๘) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

  – 4 –

  2.4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

  (2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

  (3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ๒.5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๒

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

  (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๔) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

  (๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

  (๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

  (๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๑๐) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมและงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่

  – 5 –

  ๒.6 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ๒

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

  (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๕) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๖) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

  (๗) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

  (๘) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๙) ความรู้ความสามารถในวิชาช่างโยธา ก่อสร้าง การเขียนแบบ การสำรวจ ทฤษฎีโครงสร้าง

  ๓. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา

  ๓.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

  (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

  (๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

  (๙) ความรู้ความสามารถในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน และการบริหาร

  – 6 –

  ๓.2 ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๓

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

  (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘)

  (๕) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

  (๖) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

  (๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

  (๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

  (๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

  (๑๐) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๑๑) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

  ๓.3 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

  (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

  (๕) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๖) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๗) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

  (๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๙) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคม งานสวัสดิการสังคม การให้การสงเคราะห์ การบริหารโครงการและการสนับสนุนต่าง ๆ

  – 7 –

  3.4 ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

  (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๔) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

  (๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

  (๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

  (๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๑๐) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมและงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่

  ๓.5 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ๓

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

  (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๕) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  (๖) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

  – 8 –

  (๗) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

  (๘) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

  (๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

  (๑๐)หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

  (๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑

  (๑๒)ความรู้ความสามารถในวิชาการศึกษา

  สมัครงาน อบต.บำเพ็ญ (อุดรธานี) งานราชการ อุดรธานี อบต.บำเพ็ญ (อุดรธานี) รับสมัคร สอบ อบต.บำเพ็ญ (อุดรธานี) 2557 สอบ อบต.บำเพ็ญ (อุดรธานี) 57 อบต.บำเพ็ญ (อุดรธานี) เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.บำเพ็ญ (อุดรธานี) :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4227-8015

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • สอบท้องถิ่น 2563-2564

  เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 3 -21 ก.พ. 2557  ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ,นักผังเมือง

  "เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 3 -21 ก.พ. 2557  ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ,นักผังเมือง"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12546 หรือ
  ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ,นักผังเมือง
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 11,860+
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: สกลนคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 21 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศเทศบาลตำบลคำตากล้า

  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งนักผังเมือง ระดับ ๓-๕

  ************************************************

  ด้วยเทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

  ๑. ตำแหน่งที่สอบคัดเลือก

  ๑.๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓-๕ จำนวน ๑ อัตรา

  1.2 นักผังเมือง ระดับ ๓-๕ จำนวน ๑ อัตรา

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้

  ๒.๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓-๕

  ๒.๑.๑. ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒

  ๒.๑.๒ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ๒.๑.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 11,860 บาท

  2.2 นักผังเมือง ระดับ 3-5

  ๒.๑.๑. ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ

  ระดับ ๒

  ๒.๑.๒ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางผังเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ๒.๑.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 11,860 บาท

  3.การสมัคร และสถานที่สอบคัดเลือก

  ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบสมัครสอบได้โดย/ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบสมัครสอบได้โดย ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ http://www.tessabankhamtakla.comและส่งใบสมัครทางไปรษณีย์พร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่าย “เทศบาลตำบลคำตากล้า”หรือสมัคร ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า เลขที่ ๒62 หมู่ที่ ๑1 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์๒๕๕7 – 21 กุมภาพันธ์๒๕๕7 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดเวลาราชการ) (โทรศัพท์๐-๔๒๗๙-๖๐๔๓ ,084-4532582) โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนในตำแหน่งที่รับสมัครนั้น

  ๑. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแนบพร้อมใบสมัคร

  ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก สามรถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร และโดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่าย “เทศบาลตำบลคำตากล้า”หรือสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้

  ๑.) ใบสมัครสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๒) จำนวน ๑ ชุด

  ๒.) รูปถ่ายแบบเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว(ถ่ายไว้ไม่เกิน๖ เดือนนับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ แผ่น

  ๓.) สำเนาประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ จำนวน ๑ ชุด

  ๔.) สำเนาบัตรประตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาลสามัญ) จำนวน ๑ ฉบับ

  ๕.) หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (เอกสารหมายเลข ๓) จำนวน ๑ ชุด

  ๖.) สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตาม

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด

  ๗.)ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

  ๘.) แบบประเมินบุคคล (เอกสารหมายเลข ๔) จำนวน ๑ ฉบับ

  ๙.) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล โดยให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องไว้ด้วย จำนวน ๑ ฉบับ สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเทศบาลตำบลคำตากล้า จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

  ๒. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐ บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกแล้ว

  ๓. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

  ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )

  ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองการบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับทั่วๆไป ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนต่างๆของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน

  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง /

  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )

  ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

  ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านตำแหน่งต่างๆ ตามที่กำหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนดโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจนำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย

  ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

  เทศบาลตำบลคำตากล้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และทางเว็ปไซต์ http://www.tessabankhamtakla.com

  ๕. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และทางเว็ปไซต์ http://www.tessabankhamtakla.com

  ๙ การแต่งกายเข้าสอบคัดเลือกผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันที่สอบคัดเลือกและให้นำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไปแสดงตัวในวันสอบคัดเลือกด้วย

  ๑๐ เกณฑ์การตัดสินว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ผู้เข้าสอบคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้รับคะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

  ๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือก ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

  ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

  ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลคำตากล้า ตามลำดับที่ในประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  (นายปริญญา นิกาพฤกษ์)


  ภาคผนวก ก.

  แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลคำตากล้า

  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักผังเมือง ระดับ ๓-๕

  *************************************************

  ชื่อตำแหน่ง นักผังเมือง

  ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการผังเมือง ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมืองทั้งผังภาคผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งเสนอมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาผังเมือง ช่วยนักผังเมืองระดับสูงศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทางผังเมือง สถาปัตยกรรมวิศวกรรม เศรษฐกิจและสังคม สถิติเกี่ยวกับประชากร การใช้ที่ดินในประเทศต่างๆ เพื่อคำนวณ ร่างแบบออกแบบ เขียนแบบ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดประมาณราคาเกี่ยวกับการวางผังสาธารณูปโภคสาธารณูปการการคมนาคมและการขนส่ง สถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ สถาบันราชการ โรงเรียน เพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางผังเมืองระดับต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางผังเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


  ภาคผนวก ก.

  แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลคำตากล้า

  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งนักผังเมือง ระดับ ๓-๕

  *************************************************

  ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓

  ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนและโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงานเทศบาล แผนงานเมืองพัทยา แผนงานจังหวัดและโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  สมัครงาน เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) งานราชการ สกลนคร เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) รับสมัคร สอบ เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) 2557 สอบ เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) 57 เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) :ไปรษณีย์  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • สอบท้องถิ่น 2563-2564

  อบต.ทับกุง เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -13 ก.พ. 2557  16 ตำแหน่ง 17 อัตรา

  "อบต.ทับกุง เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -13 ก.พ. 2557  16 ตำแหน่ง 17 อัตรา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12544 หรือ
  ตำแหน่ง: 16 ตำแหน่ง 17 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 17
  ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง

  ………………………………………………….

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง ๑๗ อัตรา ดังต่อไปนี้

  ๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

  ก. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๑ จำนวน ๔ ตำแหน่ง คือ

  • ๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกัน ๑ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๓. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๑ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๔. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ๑ จำนวน ๑ อัตรา

  ข. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ จำนวน ๗ ตำแหน่ง คือ

  • ๑. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๓. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๔. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๕. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา ๒ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๖. ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒ จำนวน ๒ อัตรา
  • ๗. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒ จำนวน ๑ อัตรา

  ค. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง คือ

  • ๑. ตำแหน่ง บุคลากร ๓ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๒. ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๓. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๓ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๔. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ จำนวน ๑ อัตรา ๕. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓ จำนวน ๑ อัตรา

  ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน "บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ" แนบท้ายประกาศนี้

  ๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้

  • (๑) มีสัญชาติไทย
  • (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
  • (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
  • (๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลประกาศกำหนด ดังนี้

   • (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
   • (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
   • (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
   • (ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
   • (จ) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  • (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
  • (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  • (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • (๑๐)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • (๑๑)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  • (๑๒)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
  • (๑๓)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
  • (๑๔)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  • ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๓.๑ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ในกรณีดังนี้

   • (๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
   • (๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงาน หรือราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
   • (๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงาน หรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะการะทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
  • สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท ด่วนมาก ที่ มท. ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

  ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน "ภาคผนวก ก." แนบท้ายประกาศนี้

  ๔. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ

  • ๔.๑ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๑ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับเงินเดือน ๗, ๖๔๐ บาท
  • ๔.๒ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๒ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้

   • (๑) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา ๒ ปี จะได้รับเงินเดือน ๘,๘๐๐ บาท
   • (๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับเงินเดือน ๙,๓๓๐ บาท
  • ๔.๓ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๓ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) จะได้รับเงินเดือน ๑๑,๘๖๐ บาท

  ๕. การรับสมัครสอบ

  ๕.๑ ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซด์ www.tabkung.go.th หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒-๓๙๖-๒๓๔

  ๕.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดังนี้

  • (๑) ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๑ ค่าธรรมเนียมสอบคนละ ๓๐๐ บาท
  • (๒) ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๒ ค่าธรรมเนียมสอบคนละ ๓๐๐ บาท
  • (๒) ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๓ ค่าธรรมเนียมสอบคนละ ๓๐๐ บาทค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  ๕.๓ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตนเอง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  • (๑) ใบสมัครสอบ ที่ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
  • (๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
  • (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
  • (๔) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
  • (๕) สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) โดยผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิด รับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ฉบับ
  • (๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน(ฉบับจริง) นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ
  • (๗) สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.๔๓) หรือหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) พร้อมแสดงฉบับจริง (เฉพาะผู้สมัครสอบที่เป็นชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
  • (๘) ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ และใช้วุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งอนุญาตให้มาสมัครสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้
  • (๙) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
  • (๑๐) สำเนาเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อวันที่/เดือน/ปี ของสำเนาเอกสารทุกฉบับผู้สมัครสอบต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

  ๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

  • ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
  • ๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๑ – ๒ หรือสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๓ เพียงระดับเดียว และสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้
  • ๖.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

  ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  ๗.๑ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซด์ www.tabkung.go.th หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒-๓๙๖-๒๓๔

  ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันเป็น ๓ ภาค โดยจะต้องสอบ

  ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย โดยให้คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ดังนี้

  ๑.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

  ๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ

  ๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)ทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
  • (๓) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  • (๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  • (๕) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • (๖) พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • (๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • (๘) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  ๘.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยข้อสอบแบบปรนัย รายละเอียดตามที่ได้กำหนดไว้ใน "ภาคผนวก ข." แนบท้ายประกาศนี้

  ๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

  ๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน

  • ๙.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์การตัดสินแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ต่อไป
  • ๙.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

  ๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งแต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

  ๑๑. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

  • (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
  • (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่เจ้าของบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้กำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
  • (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่สอบได้
  • (๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่ รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่า จะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ ประสงค์จะรับการบรรจุ
  • (๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกันการยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลำดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้

  ๑๒. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง

  • (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังมีตำแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้
  • (๒) ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อย่างน้อย ๑ ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้งไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้
  • (๓) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นกำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับ การแอบอ้าง หรือทุจริต เพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๒-๓๙๖-๒๓๔ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗


  ภาคผนวก ก.

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง

  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลลงวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

  *************************************

  ๑. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑

  ๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ รหัสตำแหน่ง ๑๐๑

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายทีเกิดเพลิงไหม้ รักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได้กำหนดไว้ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง งานธุรการทั่วไป และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ละเอียด แม่นยำ

  ๑. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑

  ๑.๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ รหัสตำแหน่ง ๑๐๒

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบสำคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  ๑. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑

  ๑.๓ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๑ รหัสตำแหน่ง ๑๐๓ หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิคส์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  ๑. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑

  ๑.๔ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ๑ รหัสตำแหน่ง ๑๐๔

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชนที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ในฐานะผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เยาวชน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ แก่เยาวชนที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันได้แก่ ด้านพลศึกษา เช่น การสอบฝึกซ้อม เล่น แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้ง ด้านศิลป์ เช่น การสอนหัตถศึกษา การเย็บปักถักร้อย ประดิษฐ์ของชำร่วย ด้านนาฏศิลป์ เช่น การฝึกสอนและซ้อมนาฏศิลป์ ด้านห้องสมุด ด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดทัศนะศึกษา ค่ายพักแรม และการจัดสนามเด็กเล่น เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทางบรรณารักษ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ในงานศูนย์เยาวชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  ๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒

  ๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ๒ รหัสตำแหน่ง ๒๐๑

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มียู่กว้าง ๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพด้านปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีทัศนคติและพฤติกรรมด้านอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สำรวจสภาพท้องที่ ปัญหาสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริหาร การส่งเสริมสุขภาพ ให้บริหารอนามัยแม่และเด็กในการตรวจเยี่ยมมารดาและทารก การให้บริการอนามัยโรงเรียน เช่น เตรียมอุปกรณ์ในการบริการอนามัยโรงเรียน จัดเตรียมนักเรียน บัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในชุมชนในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ให้คำแนะนำ สาธิตการรักษาร่างกายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันอุบัติเหตุ การรักษาความปลอดภัยเคหะสถาน การให้สุขศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ การให้บริการการวางแผนครอบครัว อาจปฏิบัติงาน รักษาพยาบาลงานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่น บำบัดรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย โรคเรื้อน จัดหาน้ำสะอาด ค้นหาผู้ป่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ๑. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
  • ๒. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  • ๖. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒

  ๒.๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ รหัสตำแหน่ง ๒๐๒ หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่กว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ทำฎีกา เบิกเงิน จัดทำทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย เป็นต้น ทำบัญชีเงินสดประจำวัน บัญชี เงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญ หมวดรายจ่าย ตรวจทานงบใบสำคัญหมวดที่ไม่มีปัญหาทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
  • ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลแลองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  • ๖. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒

  ๒.๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒ รหัสตำแหน่ง ๒๐๓

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ค่อนข้างยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอคำอุทธรณ์ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ คำนวณภาษี ค่าปรับเงินเพิ่ม แจ้งการผลประเมิน คำชี้ขาดการอุทธรณ์ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน และใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามข้อบังคับตำบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร ค่าจำหน่วยเวชภัณฑ์ คำร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นค้างชำระ ควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ในการจัดรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  • ๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒

  ๒.๔ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ๒ รหัสตำแหน่ง ๒๐๔

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างสำรวจ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างสำรวจที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นยำและเทคนิคพอสมควรตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น วัดมุม วัดระยะ วัดระดับ ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศช่วยหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่าง ๆ วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสำรวจ ทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ ซ่อมรับแก้เครื่องมือสำรวจ ทำแผนที่สำรวจและคำนวณธนาคารทรัพย์สินเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
  • ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ในงานช่างสำรวจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  • ๖. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒

  ๒.๕ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา ๒ รหัสตำแหน่ง ๒๐๕หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการประปา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก เกี่ยวกับงานการประปา ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การผลิตน้ำประปา จัดน้ำสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ำของการประปา เตรียมน้ำประปาสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง ตรวจสอบ ควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของที่ทำการประปา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
  • ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าเทคนิควิศวกรรมโยธา ทางช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ในงานการประปาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  • ๖. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒

  ๒.๖ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒ รหัสตำแหน่ง ๒๐๖

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจหาข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
  • ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ๓. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  ๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒

  ๒.๗ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒ รหัสตำแหน่ง ๒๐๗หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานดำเนินการ และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ดูแล ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการแลหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดทำรายงาต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ
  • ๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปกิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  • ๖. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ๓. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓

  ๓.๑ ตำแหน่ง บุคลากร ๓ รหัสตำแหน่ง ๓๐๑

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนักหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานบุคคลของส่วนราชการที่ยากพอสมควร ภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ดำเนินการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน จัดทำแก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ๑.ได้รับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจกฎหมาย รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
  • ๒.ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  ๓. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓

  ๓.๒ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ รหัสตำแหน่ง ๓๐๒หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว ตลอดจนระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ การกำกับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่าง ๆ เสนอแนะและจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว และปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงประเมินผล และแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการและในส่วนที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น ๆ ควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง ศึกษา รวบรวม รายละเอียด ข้อมูลหามาตรฐาน ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเป็นที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ความสามารถในหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

  ๓. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓

  ๓.๓ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๓ รหัสตำแหน่ง ๓๐๓หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยุ่งยากพอสมควรตามคำแนะนำ แนวทางคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมด โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับแนะนำหรือตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ โดยจะได้รับคำแนะนำเป็นพิเศษในกรณีที่มีปัญหา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ช่วยศึกษา ค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่าการสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ ด้าน พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  • ๔. มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  • ๕. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๖. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
  • ๗. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

  ๓. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓

  ๓.๔ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ รหัสตำแหน่ง ๓๐๔

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับตรวจสอบใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น จัดทำฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของประจำเดือน จัดทำประมาณการ รายได้รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  ๓. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓

  ๓.๕ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓ รหัสตำแหน่ง ๓๐๕

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริหารส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนำการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ กท. รับรองให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้หรือคุณวุฒิอื่นที่ กท.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  • ๑. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  • ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่
  • ๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

  ภาคผนวก ข.

  รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
  แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง

  ลงวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

  ——————————————————-

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยข้อสอบปรนัย

  • ๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่จ่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
  • ๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การอ่านและการทาความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคาถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ
  • ๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้

   • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
   • (๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
   • (๓) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
   • (๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   • (๕) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
   • (๖) พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   • (๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
   • (๘) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  ข. ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

  ๑. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๑ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

  ๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๑

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
  • (๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๔) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
  • (๕) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๖) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
  • (๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ……………………………………………………………………………………………

   

  ๑.๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ ๑

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
  • (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๖) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๗) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๘) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๙) ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๙๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  …………………………………………………………………………………………………….

  ๑.๓ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ ๑

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
  • (๖) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๗) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๘) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  …………………………………………………………………………………………….

  ๑.๔ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ระดับ ๑

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
  • (๖) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  • (๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

  …………………………………………………………………………………………………

  ๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๘ อัตรา

  ๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ระดับ ๒ โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๓) พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๔) พระราชบัญญัติแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๐และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
  • (๖) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  • (๗) พระราชบัญญัติสาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๒
  • (๘) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  …………………………………………………………………………………………………….

  ๒.๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๒

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๖) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๗) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๘) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๙) ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๙๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ……………………………………………………………………………………………

  ๒.๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ๒

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
  • (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๖) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๗) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๘) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๙) ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๙๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  …………………………………………………………………………………………………

  ๒.๔ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ระดับ ๒

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๕) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๖) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
  • (๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ๒.๕ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา ระดับ ๒

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๕) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๖) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
  • (๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

  ๒.๖ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ๒

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
  • (๖) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๗) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๘) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๙) พระราชบัญญัติขุดและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

  …………………………………………………………………………………………

  ๒.๗ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ๒

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔
  • (๖) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๗) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

  ๓. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา

  ๓.๑ ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ ๓

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๓) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  • (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
  • (๖) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๘) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
  • (๙) เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

  …………………………………………………………………………………………………….

  ๓.๒ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับ ๓

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
  • (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  • (๓) พระราชบัญญัติธุรกิจการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑
  • (๔) พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
  • (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

  ……………………………………………………………………………………………

  ๓.๓ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ๓

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
  • (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๕) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
  • (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
  • (๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๒
  • (๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๙) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
  • (๑๐) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

  ………………………………………………………………………………………….

  ๓.๔ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม
  • (๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๖) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๗) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๘) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๙) ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๑๐) หลักบัญชีเบื้องต้น และการวิเคราะห์ระบบบัญชี การเงิน การคลัง

  ๓.๕ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ๓

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  • (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  • (๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  • (๕) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • (๗) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
  • (๘) พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
  • (๙) พ.ร.บ. สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
  • (๑๐) พ.ร.บ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
  • (๑๑) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

  สมัครงาน อบต.ทับกุง งานราชการ อุดรธานี อบต.ทับกุง รับสมัคร สอบ อบต.ทับกุง 2557 สอบ อบต.ทับกุง 57 อบต.ทับกุง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.ทับกุง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ดาวน์โหลดรายละเอียด

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -7 ก.พ. 2557  พนักงานวิศวกรโยธา

  "กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -7 ก.พ. 2557  พนักงานวิศวกรโยธา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12543 หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานวิศวกรโยธา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 19,500
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: เชียงราย
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 7 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธา พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จัดทำรายละเอียดและรายการด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคประกอบผังเมือง ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และจัดทำแผนผัง ระบบคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตนัย)

  – ทักษะ
  2.ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
  วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  3.ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4.ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ 5.บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
  วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

  สมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ เชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2557 สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 57 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ฝ่ายริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ: 27 ก.พ. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!