วันนี้มีอะไรใหม่

  ฝากประชาสัมพันธ์ actcorner.com by iqepi.com

  ติดตาม iqepi.com

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เปิดรับสมัครสอบ 7 -13 มี.ค. 2557  พยาบาลวิชาชีพ,นักกายภาพบำบัด,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานพัสดุ

  "โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เปิดรับสมัครสอบ 7 -13 มี.ค. 2557  พยาบาลวิชาชีพ,นักกายภาพบำบัด,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานพัสดุ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12902 หรือ
  ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักกายภาพบำบัด,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานพัสดุ
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
  อัตราว่าง: 37
  ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 13 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป

  ตำแหน่ง

  • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 อัตรา
  • นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

  สมัครงาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ งานราชการ อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัคร สอบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2557 สอบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 57 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ :สมัครด้วยตนเอง  

  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.มหิดลเปิดรับสมัครสอบ 4 -21 มี.ค. 2557  นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา

  "ม.มหิดลเปิดรับสมัครสอบ 4 -21 มี.ค. 2557  นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12901 หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 19,500
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 21 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.งานของหน่วยนักศึกษาต่างชาติ
  1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาทุน IDCMR ตั้งแต่การรับเข้า จนนักศึกษาจบ เช่น
  – ประสานงานการรับเข้านักศึกษาระหว่างหลักสูตร ภาควิชา และบัณฑิตวิทยาลัย
  – ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนกับต้นสังกัดผู้ได้รับทุน และ นักศึกษาผู้ได้รับทุน
  – ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการเงินวิจัยของนักศึกษาในการทำ วิทยานิพนธ์ (รายละเอียดการเบิก-จ่ายเงินทั้งหมดในการทำวิทยานิพนธ์)
  – รวบรวมและจัดทำข้อมูลของนักศึกษา IDCMR เป็นต้น
  1.2 ดำเนินการ และประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ ที่ไม่ใช่นักศึกษาทุน IDCMR เช่น
  – ประสานงานการขอ VISA เข้ามาศึกษา การต่ออายุ VISA การทำ re-entry permit ขณะที่นักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่
  – ประสานงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
  – ประสานงานเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ตามนโยบายของคณะฯ
  – ประสานงาน ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนในคณะฯ
  2. งานด้านกิจการนักศึกษาหลังปริญญา
  2.1 ดูและและดำเนินการด้านห้องพักนักศึกษาหลังปริญญา
  2.2 ประสานงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  2.3 ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษา
  2.4 จัดทำฐานข้อมูลของศิษย์เก่า
  2.5 สำรวจความพึงพอใจนักศึกษาที่จบไปแล้ว ๒ ปี
  2.6 สำรวจความต้องการศึกษาต่อของทันตแพทย์ทั่วประเทศในการศึกษาต่อใน ระดับหลังปริญญา
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่
  ทักษะ/สมรรถนะ : มีความสามารถในการอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ตรวจสอบครุภัณฑ์ ปรับปรุงฐานข้อมูล ทะเบียนครุภัณฑ์ ทั้งคณะฯ ให้ตรงกับ ความเป็นจริง
  2.บันทึกการโอนย้ายพัสดุ ภายในและภายนอก
  3.จัดทำรายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวทรัพย์สินส่งกองคลัง
  4.บันทึกค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
  5.บันทึกตัดจ่ายครุภัณฑ์ที่จำหน่ายออกจากทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ด้วยระบบ DT-ERP
  6.เป็นกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ และงานจ้างปรับปรุง
  7.ออกรหัส Asset Number และบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ ต่ำกว่า เกณฑ์ด้วยระบบ DT-ERP
  8.ทำรายงานการรับบริจาค ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลัง
  9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.มีความรู้ความสามารถในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่
  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ นครปฐม ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :สมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์  

   ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบ 10 -21 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ปกครอง,เจ้าหน้าที่ธุรการ

  "กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบ 10 -21 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ปกครอง,เจ้าหน้าที่ธุรการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12900 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ปกครอง,เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 10,430 -18,000
  อัตราว่าง: 11
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 21 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พ.ศ.2557
  ด้วยกรมการปกครองจะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์

  หรือทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาการบริหารงานบุคคล

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลัก หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือเป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  ความรู้ความสามารถทั่วไป

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ประกอบด้วย 1) ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว 2) การใช้ภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา โดยอ่าน ทำความเข้าใจ สรุป และตีความข้อความหรือบทความที่กำหนด และการใช้ภาษา โดยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ความถูกต้องทางหลักภาษา 3) ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/ Microsoft Word/ Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint) 4) ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

  – ทักษะ

  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง 2) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ การรักษาความลับทางราชการ งานปกครองท้องที่ กิจการอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 3) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน 4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5) จิตสำนึกและเทคนิคการให้บริการประชาชน

  – สมรรถนะ

  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ครั้ง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  ความรู้ความสามารถทั่วไป

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ประกอบด้วย 1) ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว 2) การใช้ภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา โดยอ่าน ทำความเข้าใจ สรุป และตีความข้อความหรือบทความที่กำหนด และการใช้ภาษา โดยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ความถูกต้องทางหลักภาษา 3) ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/ Microsoft Word/ Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint) 4) ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

  – ทักษะ

  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง 2) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ การรักษาความลับทางราชการ งานปกครองท้องที่ กิจการอาสา รักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 3) จิตสำนึกและเทคนิคการให้บริการประชาชน

  – สมรรถนะ

  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ครั้ง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง

  อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  ความรู้ความสามารถทั่วไป

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ประกอบด้วย 1) ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว 2) การใช้ภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา โดยอ่าน ทำความเข้าใจ สรุป และตีความข้อความหรือบทความที่กำหนด และการใช้ภาษา โดยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ความถูกต้องทางหลักภาษา 3) ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/ Microsoft Word/ Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint) 4) ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

  – ทักษะ

  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของ กรมการปกครอง 2) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ การรักษาความลับทางราชการ งานปกครองท้องที่ กิจการอาสา รักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 3) จิตสำนึกและเทคนิคการให้บริการประชาชน

  – สมรรถนะ

  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ครั้ง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  ความรู้ความสามารถทั่วไป

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ประกอบด้วย 1) ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว 2) การใช้ภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา โดยอ่าน ทำความเข้าใจ สรุปและตีความข้อความหรือบทความที่กำหนด และการใช้ภาษา โดยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ความถูกต้องทางหลักภาษา 3) ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/ Microsoft Word/ Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint) 4) ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

  – ทักษะ

  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง 2) ความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ในระดับต้น รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และสามารถตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 3) จิตสำนึกและเทคนิคการให้บริการประชาชน

   

  – สมรรถนะ

  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น

  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ครั้ง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  สมัครงาน กรมการปกครอง งานราชการ กรมการปกครอง รับสมัคร สอบ กรมการปกครอง 2557 สอบ กรมการปกครอง 57 กรมการปกครอง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง :อินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมการปกครอง คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน)เปิดรับสมัครสอบ 1 -2 เม.ย. 2557  หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย,หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  "สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน)เปิดรับสมัครสอบ 1 -2 เม.ย. 2557  หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย,หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12899 หรือ
  ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย,หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 45,000-79,700
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: นครนายก,กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 2 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สมัครงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) งานราชการ นครนายก,กรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) รับสมัคร สอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) 2557 สอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) 57 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) :สมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  

  ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

  ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
  หลักฐานการทำงานและผลงาน (ถ้ามี)

  สามารถสมัครด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ มาที่ :

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
  โทรศัพท์ 037-392-925
  หรือสมัครทาง Email : recruit_hr@tint.or.th หรือ recruit_tint@hotmail.com

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบ 11 -14 มี.ค. 2557  พนักงานประจำสำนักงาน

  "กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบ 11 -14 มี.ค. 2557  พนักงานประจำสำนักงาน"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12898 หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 11,280
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: อุทัยธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 14 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
  2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ
  3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ
  4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้นได้ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (ทดสอบพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่า 40 คำ) ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรมตารางทำการ (ทดสอบการพิมพ์หนังสือราชการ)
  วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

  – สมรรถนะ
  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความละเอียดรอบคอบ ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
  วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 

  สมัครงาน กรมสรรพสามิต งานราชการ อุทัยธานี กรมสรรพสามิต รับสมัคร สอบ กรมสรรพสามิต 2557 สอบ กรมสรรพสามิต 57 กรมสรรพสามิต เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต :สมัครด้วยตนเอง  

  ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเปิดรับสมัครสอบ 1 -31 มี.ค. 2557  วิศวกรโยธา

  "มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเปิดรับสมัครสอบ 1 -31 มี.ค. 2557  วิศวกรโยธา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12897 หรือ
  ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 24,600
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 31 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี งานราชการ อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 2557 สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 57 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี :สมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 เม.ย. 2557
  สอบวันที่: 08 มี.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 11 มี.ค. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ไม่มีหมวดหมู่

  ป.ป.ช.เปิดรับสมัครสอบ 6 -14 มี.ค. 2557  พนักงานสื่อสาร

  "ป.ป.ช.เปิดรับสมัครสอบ 6 -14 มี.ค. 2557  พนักงานสื่อสาร"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12896 หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานสื่อสาร
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 14,400
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 14 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญจ้าง ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร สำนักงาน ป.ป.ช.

  ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร สำนักงาน ป.ป.ช.

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทา่งอุตสาหกรรม

  สมัครงาน ป.ป.ช. งานราชการ นนทบุรี ป.ป.ช. รับสมัคร สอบ ป.ป.ช. 2557 สอบ ป.ป.ช. 57 ป.ป.ช. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ช. :สมัครด้วยตนเอง  

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทร. 025284907

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับสมัครสอบ 11 -24 มี.ค. 2557  เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ยุทธศาสตร์

  "สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับสมัครสอบ 11 -24 มี.ค. 2557  เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ยุทธศาสตร์"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12895 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 18,000-20,000
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 24 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรากชารประเภททั่วไป

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • เจ้าพนักงานพัสดุ ปริญญาตรีด้านบัญชี ด้านพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
   หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนและงานบันทึกลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดัรับมอบหมาย
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นโบายและการวางแผน เศรษฐศาสตร์ พัฒนาการเศรษฐกิจ
   หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
   • จัดทำผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัิตการ/โครกงารตามแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
   • ประสานการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร
   • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และวิจัยประเมินผลแผนงานโครงการต่างๆ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เพื่อนำข้อมูลมาสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  สมัครงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร งานราชการ กรุงเทพ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร สอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2557 สอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 57 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :สมัครด้วยตนเอง  

  ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

  โทร. 0 2357 3100 ต่อ 3109-12

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบ 3 -10 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึีกข้อมูล

  "กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบ 3 -10 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึีกข้อมูล"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12894 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึีกข้อมูล
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 9,960
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 10 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

  ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม และประเภทบริหารธุรกิจโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

  สมัครงาน กรมการขนส่งทางบก งานราชการ ชัยภูมิ กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร สอบ กรมการขนส่งทางบก 2557 สอบ กรมการขนส่งทางบก 57 กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :สมัครด้วยตนเอง  

  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 247 ถ.องค์การบริหารสาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทร. 0-4481-1343 ต่อ 11

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!