วันนี้มีอะไรใหม่

  ฝากประชาสัมพันธ์ actcorner.com by iqepi.com

  ติดตาม iqepi.com

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มี.ค. -18 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ,นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร

  "อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มี.ค. -18 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ,นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13174 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ,นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 12
  ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มี.ค. – 18 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนาเรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.Facebook.com ค้นหา อบต.ประชาพัฒนา หรือโทร.สอบถามได้ที่ ๐๔๓๗๓๑๒๒๗ ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

  เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  ————————————————-

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๗

  อาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ ๕๔ (๑) ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

  ๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

  (๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา

  (๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา

  ๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒

  (๑) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา

  ๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

  (๑) ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา

  (๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

  (๓) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา

  (๔) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนาเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๕๗ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com ค้นหา “อบต.ประชาพัฒนา” โทร. ๐๔๓๗๓๑๒๒๗  

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง    แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๕๗

  ——————————————–

  ตามที่   องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   ได้ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  ไปแล้วนั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ (๕) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๕๖ ข้อ ๖๒ ข้อ ๖๓  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)    เพื่อให้การประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มีความถูกต้อง ชัดเจน  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  (ฉบับ ๑) ประจำปี ๒๕๕๗  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ข้อความเดิม หน้า  ๔

  ๕. การรับสมัคร

  ๕.๑ วัน เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ

            ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๓  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบและเอกสารตาม ๕.๓ ด้วยตนเอง    ณ    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา    อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๒๔  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ถึงวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ    และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์  http://www.pachapat.go.th    หรือ   http://www.facebook.com ค้นหา “อบต.ประชาพัฒนา” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๓๗๓-๑๒๒๗   ในวันและเวลาราชการ

  ข้อความใหม่

  หน้า  ๔

  ๕. การรับสมัคร

  ๕.๑ วัน เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ

  ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๓  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบและเอกสารตาม ๕.๓ ด้วยตนเอง    ณ    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา    อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคามตั้งแต่วันที่ ๒๔  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ถึงวันที่ ๑๗ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ    และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.pachapat.go.th    หรือ   http://www.facebook.com ค้นหา “อบต.ประชาพัฒนา” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๓๗๓-๑๒๒๗   ในวันและเวลาราชการ

                     /หน้า ๖…

  -๒-

  ข้อความเดิม

  หน้า  ๖

  ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบข้อเขียน   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม     และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.pachapat.go.th    หรือ   http://www.facebook.com ค้นหา“อบต.ประชาพัฒนา”  สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๓๗๓-๑๒๒๗  ในวันและเวลาราชการ

  ข้อความใหม่

  หน้า  ๖

  ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบข้อเขียน   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)    ในวันจันทร์ที่ ๒๑  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗     ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม     และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.pachapat.go.th    หรือ   http://www.facebook.com ค้นหา“อบต.ประชาพัฒนา”  สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๓๗๓-๑๒๒๗  ในวันและเวลาราชการ

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

  (นายสวัสดิ์      คำมาตย์)

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  สมัครงาน อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม งานราชการ มหาสารคาม อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม รับสมัคร สอบ อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม 2557 สอบ อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม 57 อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม :สมัครด้วยตนเอง  

  ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมคลิกที่นี่

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  อบต.เสาธง จ.อยุธยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มี.ค. -04 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นิติกร,นักวิชาการศึกษา,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการพัสดุ

  "อบต.เสาธง จ.อยุธยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มี.ค. -04 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นิติกร,นักวิชาการศึกษา,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการพัสดุ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13173 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นิติกร,นักวิชาการศึกษา,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการพัสดุ
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 12
  ปฏิบัติงานที่: อยุธยา
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มี.ค. – 04 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สอบท้องถิ่น

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 ตำแหน่ง 12 อัตรา

  ตำแหน่ง

  1. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  2. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  3. เจ้าพนักงานธุรการ
  4. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. นายช่างโยธา
  6. เจ้าพนักงานพัสดุ
  7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  8. นิติกร
  9. นักวิชาการศึกษา
  10. นักพัฒนาชุมชน
  11. นักวิชาการพัสดุ

  สมัครงาน อบต.เสาธง จ.อยุธยา งานราชการ อยุธยา อบต.เสาธง จ.อยุธยา รับสมัคร สอบ อบต.เสาธง จ.อยุธยา 2557 สอบ อบต.เสาธง จ.อยุธยา 57 อบต.เสาธง จ.อยุธยา เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.เสาธง จ.อยุธยา :สมัครด้วยตนเอง  

  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  อบต.กูสันตรัตน์ จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,นายช่างไฟฟ้า,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา

  "อบต.กูสันตรัตน์ จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,นายช่างไฟฟ้า,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13172 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,นายช่างไฟฟ้า,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 8,800-11,860
  อัตราว่าง: 7
  ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มี.ค. – 11 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา

  สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ

  • เจ้าพนักงานธุรการ
  • เจ้าพนักงานสาะารณสุขชุมชน
  • นายช่างไฟฟ้า

  สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง คือ

  • นักวิชาการเกษตร
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นักพัฒนาชุมชน
  • นักวิชาการศึกษา

  สมัครงาน อบต.กูสันตรัตน์ จ.มหาสารคาม งานราชการ มหาสารคาม อบต.กูสันตรัตน์ จ.มหาสารคาม รับสมัคร สอบ อบต.กูสันตรัตน์ จ.มหาสารคาม 2557 สอบ อบต.กูสันตรัตน์ จ.มหาสารคาม 57 อบต.กูสันตรัตน์ จ.มหาสารคาม เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.กูสันตรัตน์ จ.มหาสารคาม :สมัครด้วยตนเอง  

  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทร.043731243

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นักวิชาการคลัง,วิศวกรโยธา,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่สันทนาการ

  "อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นักวิชาการคลัง,วิศวกรโยธา,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่สันทนาการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13170 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นักวิชาการคลัง,วิศวกรโยธา,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่สันทนาการ
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 6
  ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มี.ค. – 11 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สอบท้องถิ่น 2557

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

  เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 

  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  ********************************

                         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๖ อัตรา 

                       อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๑๓  มาตรา ๑๔  มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗ (๕) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕๔  (๑) แห่ง ประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๑o/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓o พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน รวมทั้งสิ้น ๖ ตำแหน่ง ๖ อัตรา

  ๑.๑  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๑ จำนวน  ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

  ๑.๑.๑  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน   ๑  อัตรา

  ๑.๒  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ  ๒  จำนวน  ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

  ๑.๒.๑  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน  ๑  อัตรา

  ๑.๓  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

  ๑.๓.๑  ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง  จำนวน  ๑  อัตรา

  ๑.๓.๒  ตำแหน่ง วิศวกรโยธา  จำนวน  ๑  อัตรา

  ๑.๓.๓  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน  ๑  อัตรา

  ๑.๓.๔  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สันทนาการ จำนวน  ๑  อัตรา

   

                                                                                                   /๒. คุณสมบัติ

  – ๒ –

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร

  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

  ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 

  (๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  ดังนี้ 

  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  (ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย

  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

  (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

  (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

  (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญาเว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๑๑) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

                                                                                                              / (๑๓) ไม่เป็นผู้

                                               – ๓ – 

   

  (๑๓) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

  (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

  ข้อ ๗  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณี ดังนี้

  (๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑o) หรือ (๑๔)

  (๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

  ข้อ  ๘  ผู้ที่เป็นพนักงานส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ตลอดเวลาที่รับราชการ  เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ ๖ (๖) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗

  ข้อ  ๙  การพิจารณายกเว้นกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระทำโดยลับ

  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท o๓๑๑ / ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

  ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขันผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก.)

  ๓. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ผู้สอบแข่งขันและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้

  ๓.๑  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

  ๓.๑.๑  ประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา  หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเที่ยบเท่า อัตราเงินเดือน ๗,๖๔o บาท

                                                                                                   /๓.๒  ตำแหน่งสายงาน

  -๔ –

  ๓.๒  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒

  ๓.๒.๑  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๔ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเที่ยบเท่า    อัตราเงินเดือน  ๘,๘๐๐  บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

  ๓.๒.๒  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๓  ปี ต่อจากประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน  ๙,๓๓o บาท  หรือตามที่  ก.อบต.กำหนด

  ๓.๓  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓

  ๓.๓.๑  ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๔  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๘๖o  บาท  หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

  ๓.๓.๒  ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. รับรองกำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร  ๕  ปี  อัตราเงินเดือน  ๑๒,๕๖o บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

  ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถซื้อใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ  ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http:// www. nonggo .go.th และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๔๓-๙๘๓๕๖๔ 

  ๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้ ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓oo บาท ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น 

  ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตัวเอง และต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานต่อไปนี้

  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูปโดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน ๑ รูปและบัตรประจำตัวสอบจำนวน ๒ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล  ไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย

                                                                                                                /สำเนาบัตรประจำตัว

   

  -๕-

  (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ 

  (๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันรับสมัคร โดยผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ  คือวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑  ฉบับ 

  (๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จนถึงวันที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง)

  (๕) สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

  (๖)  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)

  ๗.  เงื่อนไขการรับสมัคร

  (๑) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสมารถสมัครได้คนละ ๑ ตำแหน่ง เท่านั้น

  (๒) ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันในครั้งนั้น

  ทั้งนี้ในหลักฐานสำเนาทุกฉบับให้สำเนาขนาดกระดาษเป็น A๔ พร้อมผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ

  ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http:// www. nonggo .go.th  ในวันที่  ๑๗ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  

  ๙. หลักสูตรและวิธีการสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร  โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) ก่อน  เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาค  แล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค.) สัมภาษณ์ ต่อไป (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ข.)

                                                                                                  /หลักเกณฑ์การตัดสิน

  -๖-

  ๑๐. หลักเกณฑ์การตัดสิน    

  ๑o.๑  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

  ๑o.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค  ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖o 

  ๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

  ๑๑.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง( ภาค ค )มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข ) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ

  ๑๑.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

  ๑๑.๓. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

  ๑๑.๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

  ๑๑.๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก กำหนดโดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

  ๑๑.๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 

                                                                                                / ๑๑.๓.๔ ผู้นั้นประสงค์

                                                          -๗-

  ๑๑.๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการที่บรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

  ๑๑.๓.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๑๑.๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่บรรจุในครั้งต่อไป

  ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

  ๑๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในแต่ละตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  ต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ 

  ๑๒.๒ การบรรจุและแต่งตั้งจะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขันและเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

  ๑๒.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามที่ประกาศไว้ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

  ๑๒.๔ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

  ๑๒.๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก เท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตำแหน่งว่างลงอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้

                                                                                   / องค์การบริหารส่วนตำบล

  -๘-

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักการ ความรู้ความสามารถ  ความโปร่งใส่  ความเสมอภาคด้วยระบบคุณธรรม ภายใต้การกำกับดูแล และการควบคุมอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้นอย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกได้มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด รัดกุม และเฉียบขาด และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓ – ๙๘๓๕๖๔  หรือทางโทรสาร ๐๔๓-๙๘๓๕๖๔ ต่อ ๑๘ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่    ๖   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗

  (นายสมคิด  บุญประสงค์)

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

  สมัครงาน อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม งานราชการ มหาสารคาม อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม รับสมัคร สอบ อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม 2557 สอบ อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม 57 อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม :สมัครด้วยตนเอง  

  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

  ภาคผนวก ก คลิกที่นี่

  ภาคผนวก ข คลิกที่นี่

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม คลิกที่นี่

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  อบต.โคกก่อ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 มี.ค. -8 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโภชนาการ,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างสำรวจ,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเกษตร

  "อบต.โคกก่อ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 มี.ค. -8 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโภชนาการ,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างสำรวจ,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเกษตร"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13168 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโภชนาการ,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างสำรวจ,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเกษตร
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 10
  ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 มี.ค. – 8 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สอบท้องถิ่น 2557

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

  เรื่อง  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  —————————————————

                         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕  มาตรา ๑๗(๕) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๕๔ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

  ๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑   จำนวน  ๑  ตำแหน่ง   ดังนี้

  ๑.๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน ๑ อัตรา  

  ๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง ๖ อัตรา  ดังนี้

  ๑.๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  ๑  อัตรา

  ๑.๒.๒ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  ๒  อัตรา

  ๑.๒.๓  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานโภชนาการ จำนวน  ๑  อัตรา

  ๑.๒.๔  ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า จำนวน  ๑  อัตรา

  ๑.๒.๕  ตำแหน่ง  นายช่างสำรวจ  จำนวน  ๑   อัตรา

  ๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

  ๑.๓.๑ ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน  ๑  อัตรา

  ๑.๓.๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน   ๑  อัตรา

  ๑.๓.๓ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน   ๑  อัตรา

   

  -๒-

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย      

  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

  (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้

  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม   

  (ข) วัณโรค ในระยะอันตราย

  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

  (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น

  (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

  (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

  (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ

  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

   

  -๓-

  (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

  (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม  ข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณี ดังนี้

  (๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)

  (๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

  (๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับ ภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

        ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้

  ๓. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

                  ผู้สอบแข่งขัน และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้

  ๓.๑  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

                  ๓.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อย กว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๗,๖๔๐ บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

  -๔-

  ๓.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒   

  ๓.๒.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๘,๘๐๐  บาทหรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

  ๓.๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน   ๙,๓๓๐  บาทหรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

  ๓.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

  ๓.๓.๑ ปริญญา ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินเดือน  ๑๑,๘๖๐  บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

  ๓.๓.๒ ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อ จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. รับรองกำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี เงินเดือน   ๑๒,๕๖๐  บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

  ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ๔.๑ การจำหน่ายคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗  ได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   ในวันและเวลาราชการ

  ๔.๒ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร ผู้ ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗  ในวันทำการ เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. และมีสิทธิสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่ง เท่านั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๓๗๘-๔๐๗๑ และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ www.kokkoa.go.th 

  ๔.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้

  ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ตำแหน่งละ ๓๐๐  บาท

  ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ตำแหน่งละ ๓๐๐ บาท

  ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่งละ ๓๐๐ บาท

   

  -๕-

  ๔.๔ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

  (๑) สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทยที่ แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร สอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัคร รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

  (๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

  (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

  (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

  (๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

  (๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

  (๗) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)

           ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้คนละ ๑ ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน ๑ ตำแหน่ง คณะกรรมการจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

            ทั้งนี้ในหลักฐานสำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ

  ๔.๕ การยื่นใบสมัคร

           ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในวันเวลา และสถานที่รับสมัคร

           ผู้ สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันใน ตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่

  ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มา สมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขัน ครั้งนั้น

   

   

   

  -๖-

  ๕. เงื่อนไขการรับสมัคร

  ๕.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งของผู้มีสิทธิ สมัครสอบในข้อ ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๘ เมษายน   ๒๕๕๗  ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

  ๕.๒ ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ ๑, ระดับ ๒ , ระดับ ๓ และสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้

  ๕.๓ ผู้ สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

  ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ วัน เวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกก่อ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ www.kokkoa.go.th 

  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ

  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) ต่อไป รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้

  ๘. หลักเกณฑ์การตัดสิน

                              การ ตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยต้อง

  นำคะแนนจากการสอบภาคความ รู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

   

  -๗-

  ๙. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  ๙.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

  ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน ลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

  ๙.๒ บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกเว้นแต่ในกรณีที่ได้มี การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปก่อนแล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งก่อน ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

  ๙.๓ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น  อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

  (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้  

  (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกก่อกำหนด หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วง หน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

  (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

  (๔) ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดย การโอน ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

  (๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการ ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

         การยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้ และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป

         การยกเลิกการขึ้นบัญชีตาม (๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นอัน สมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลำดับสุดท้ายเพื่อบรรจุ แต่งตั้งต่อไปก็ได้

   

  -๘-

  ๑๐. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ นำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด

  ๑๐.๑ บัตรประจำตัวสอบ  

  ๑๐.๒ สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  ๑๐.๓ สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

  ๑๐.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

  ๑๐.๕ สำเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

  ๑๐.๖ ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบล ข้อ ๖ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

  ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

  ๑๑.๑ ผู้ สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม

  ๑๑.๒ ถ้า ผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการ ศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

  ๑๑.๓ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้

  ๑๑.๔ บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ดำเนิน การเป็นอย่างอื่น

  ๑๑.๕ การ อนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตำแหน่งว่างอาจ แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องบรรจุ และแต่งตั้งเรียงลำดับที่สอบแข่งขันได้

   

  -๙-

           การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นที่มีระดับเดียวกันหรือ ระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่าอยู่ภายใต้ เงื่อนไขว่าตำแหน่งที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และมีคุณวุฒิที่เทียบ ได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิ ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับตำแหน่งที่จะ บรรจุแต่งตั้ง และในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ในตำแหน่งนั้น โดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดำรงตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่าด้วย

            ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  จะดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ

             ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                                  ธารณ ภักดีสุวรรณ

  (นายธารณ    ภักดีสุวรรณ)

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

   ประธานคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  สมัครงาน อบต.โคกก่อ งานราชการ มหาสารคาม อบต.โคกก่อ รับสมัคร สอบ อบต.โคกก่อ 2557 สอบ อบต.โคกก่อ 57 อบต.โคกก่อ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.โคกก่อ :สมัครด้วยตนเอง  

  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  อบต.ห้วยแอ่ง มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 มี.ค. -8 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่พัสดุ,นักวิชาการเกษตร

  "อบต.ห้วยแอ่ง มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 มี.ค. -8 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่พัสดุ,นักวิชาการเกษตร"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13167 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ,นักวิชาการเกษตร
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 มี.ค. – 8 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สอบท้องถิ่น 2557

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 

  • เจ้าหน้าที่พัสด จำนวน 1 อัตรา

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 4 อัตรา

  • นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

  สมัครงาน อบต.ห้วยแอ่ง มหาสารคาม งานราชการ มหาสารคาม อบต.ห้วยแอ่ง มหาสารคาม รับสมัคร สอบ อบต.ห้วยแอ่ง มหาสารคาม 2557 สอบ อบต.ห้วยแอ่ง มหาสารคาม 57 อบต.ห้วยแอ่ง มหาสารคาม เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.ห้วยแอ่ง มหาสารคาม :สมัครด้วยตนเอง  

  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

  โทร. 043746080

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ อบต.ห้วยแอ่ง มหาสารคาม คลิกที่นี่

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  อบต.โคกม่วง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มี.ค. -4 เม.ย. 2557  

  "อบต.โคกม่วง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มี.ค. -4 เม.ย. 2557  "

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13166 หรือ
  ตำแหน่ง:
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 12
  ปฏิบัติงานที่: อยุธยา
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สอบท้องถิ่น 2557

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา

  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 

  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  • ช่างโยะา จำนวน 1 อัตรา

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 2

  • เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  • นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 4 อัตรา

  • บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
  • นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

  สมัครงาน อบต.โคกม่วง งานราชการ อยุธยา อบต.โคกม่วง รับสมัคร สอบ อบต.โคกม่วง 2557 สอบ อบต.โคกม่วง 57 อบต.โคกม่วง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.โคกม่วง :สมัครด้วยตนเอง  

  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จ.พระนครศรีอยุธยา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  อบต.หนองแวง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 มี.ค. -9 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี

  "อบต.หนองแวง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 มี.ค. -9 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13165 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-12,560
  อัตราว่าง: 6
  ปฏิบัติงานที่: จ.มหาสารคาม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 มี.ค. – 9 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกา

  เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  ประจำปี  2557


  ****************


  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี  2557
  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา


  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  13  มาตรา  14  มาตรา  15  และมาตรา  17(5)  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ข้อ  54(1)  แห่งประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่  10/2554  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2554  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555ลงวันที่  20 สิงหาคม2555ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ 2/2557เมื่อวันที่ 26กุมภาพันธ์  2557องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล  ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

  1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

  1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

            (1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                   จำนวน  1อัตรา

           

  1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  2

            (1)  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี         จำนวน   1   อัตรา

  (2)  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ                    จำนวน   1   อัตรา

  (3)  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ                       จำนวน   1   อัตรา

            (4)  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา                           จำนวน   1   อัตรา

           

  1.3 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3

            (1) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี                 จำนวน 1  อัตรา

   

   

   

   

   

   

  -2-

   

  2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัครสอบ


  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

                     2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                     ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545ดังต่อไปนี้


  (1) มีสัญชาติไทย


  (2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร


  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 


  (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 


  (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  ดังนี้ 


         (ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม


         (ข)โรควัณโรคในระยะอันตราย


         (ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม


         (ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ


         (จ)โรคพิษสุราเรื้อรัง


  (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน  ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น


  (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 


  (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 


  (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 


  (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 


  (11) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน  อื่นของรัฐ


  (12) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น


  (13) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

  (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

   


  /ผู้ที่จะเข้ารับ   

  -3-


  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ6 ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม)

  อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ในกรณี ดังนี้

  1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14)


  2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) หรือ (12)ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

                               3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13)ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่


  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก  ที่  มท 0311/ว 5626  ลงวันที่  23  มกราคม  2521  และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17   มีนาคม 2538


  3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน


  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  กำหนดประกาศไว้  ตามเอกสาร(ภาคผนวก ก.)  แนบท้ายประกาศนี้

   

  4.อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

            ผู้สอบแข่งขันและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน  ดังนี้

  4.1  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ  1


         4.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวช.) ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  7,640 บาท  หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

   

  4.1  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ  2


         4.1.1ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร  2  ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  8,800 บาท  หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

  4.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). หรืออนุปริญญาหลักสูตร  3  ปี  ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  9,330 บาท  หรือตามที่    ก.อบต.กำหนด

  4.2  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ  3


         4.2.1ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  4  ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  11,860 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด


  4.2.2ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. รับรองกำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร  5  ปี  อัตราเงินเดือน  12,560 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด


  5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน


  กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน  ตั้งแต่วันที่  18เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ถึงวันที่  9 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ 
  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
  อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

  /และตรวจสอบ…

  – 4 –


  และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์www.nongwangkudrung.go.thสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือขอทราบรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข04373-7407

            6. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขัน

                     ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตัวเองและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้


  (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน6  เดือน จำนวน 3รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1รูป และบัตรประจำตัวสอบ จำนวน2 รูป


  (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  อย่างละ1  ฉบับ


  (3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  (ฉบับจริง)มาแสดงในวันรับสมัคร โดยผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือ  วันที่  9  เมษายน2557กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ


  (4)ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย(ฉบับจริง)  จำนวน 1ฉบับ 

                     (5) สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)


  (6) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้คนละ1 ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน1ตำแหน่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

  (7) สำเนาใบปริญญา/สำเนาใบประกาศนียบัตร (พร้อมตัวจริง)


  ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น


  หมายเหตุทั้งนี้ในหลักฐานสำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ

  7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันหลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น  3  ภาค   คือ


     7.1ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) 

   คะแนนเต็ม100คะแนน โดยวิธีการสอบแบบปรนัย(สอบภาคเช้า) 


  (1)      วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล

  คะแนนเต็ม25คะแนน

  /ทดสอบความ…

  – 5 –

   


  ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

  (2) วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม25คะแนน


  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ

  (3) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 50คะแนน


  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


            7.2ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (ผนวก ข)คะแนนเต็ม100คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  (สอบภาคบ่าย)


  7.3ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์


  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

            8เกณฑ์การตัดสิน

                     8.1ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)


                     8.2การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค)  ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60

  9การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


                     9.1การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค)  เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  มากกว่าเป็นผู้อยู่

   

  /ในลำดับที่…

  – 6 –


   


  ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข)  เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ


                     9.2  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน2 ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นหมดอายุครบตามที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

  10. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


  ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ


  10.1ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง


  10.2ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนดโดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน


  10.3ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้


  10.4ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการที่บรรจุไม่รับโอนและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอนผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง


  10.5ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน


  กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่บรรจุในครั้งต่อไป

  11.  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้


                      11.1การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้  ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อย่างน้อย 1 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยราชการอื่นได้


  11.2  การบรรจุและแต่งตั้งจะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัคร


   


  /11.2  การบรรจุ…

  – 7 –

   

  สอบแข่งขันและเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


  11.3การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา  เงินเดือน  ตามที่ประกาศไว้  ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้  จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ  เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้


  11.4  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้ง  เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น


  11.5  การอนุญาตให้ใช้บัญชี  ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเท่านั้นไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้ว   หากภายหลังมีตำแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้

  12.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน


                      ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตราดังนี้


  12.1 ตำแหน่งระดับ  1             ตำแหน่งละ  100บาท


  12.2 ตำแหน่งระดับ  2             ตำแหน่งละ   100บาท


  12.3 ตำแหน่งระดับ  3             ตำแหน่งละ200บาท


  ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น

  13.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  วัน  เวลา  และสถานที่สอบแข่งขัน


  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  วัน เวลา  สถานที่สอบ  จะประกาศให้ทราบ
  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  และตรวจสอบผ่านเว็บไซด์  
  www.nongwangkudrung.go.thในวันที่  11เดือน  เมษายนพ.ศ. 2557องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจะดำเนินการสอบแข่งขันฯดังกล่าวในรูปแบบคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4373-7407เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายอีกต่อไป


  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ  ณวันที่  4เดือน มีนาคมพ.ศ. 2557

   

  นายหมั่น   แสงสิทธิ์

  (นายหมั่น   แสงสิทธิ์)

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

   

  ภาคผนวก ก


   


  เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


  ลงวันที่  4 มีนาคม  2557


  เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล


  *************

  ชื่อตำแหน่ง                                   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    รหัสตำแหน่ง 11

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

                     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                     แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว  หรือให้ตรงกับกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็กที่จำแนกไว้แล้ว  บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทปหรือจานแม่เหล็กเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

   

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถใน การบันทึกข้อมูลภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

   

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ


  1.       มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การ

  ปฏิบัติงานในหน้าที่

  2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมาย กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่


  3.       มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

  แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


  4.       มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


  5.       มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

   

  *****************************************************

  สายงานระดับ จำนวน4 ตำแหน่ง  4 อัตรา

   

  1.ชื่อตำแหน่ง                                 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      รหัสตำแหน่ง  21


   


  หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                  


  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่กว้างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ


  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับ

  มอบหมายเช่นการรวบรวมรายละเอียดต่างๆเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีทำฎีกาเบิกเงินเช่นบัญชีเงินสดประจำวันบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีแยกประเภทตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่ายตรวจทานงบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหาทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทางบัญชีพาณิชยการเลขานุการการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปสำหรับทางการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตหรือทางอื่นที่ก.. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ


  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพณิชยการ

  เลขานุการการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปสำหรับทางการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตหรือทางอื่นที่ก..กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ


  1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


  2. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลังมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่


  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

  แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ


  6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

   


  *********************************************  2.ชื่อตำแหน่ง                                 เจ้าพนักงานธุรการ        รหัสตำแหน่ง  22

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

                     ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสาร เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

   

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

   

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  ๑.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่


  2.       มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่

  การปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  5. มีความสามารในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

  รับผิดชอบ

   

  **************************************************

   

   

   

  3.ชื่อตำแหน่ง                                เจ้าพนักงานพัสดุ                 รหัสตำแหน่ง 23

   

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

                     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง

  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                     เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย 

  เช่น  การจัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  นำส่ง  การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ 

  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน

  และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

   

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


  1.       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  เลขานุการ

  เทคนิคการตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม

  เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกลหรือทางอื่นที่

  ..กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ


  2.       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ 

  เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม

  เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล  หรือทางอื่น

  ที่ ก..กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

   

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ


  3.       มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


  4.       มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

  ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น

  ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


  5.       มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

  แก่การปฏิบัติหน้าที่


  6.       มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


  7.       มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ


  8.       มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน


  ความรับผิดชอบ  4.ชื่อตำแหน่ง                                 นายช่างโยธา                        รหัสตำแหน่ง 24

   

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

                     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ

  ตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                     เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับ

  มอบหมาย  เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวาง

  โครงการก่อสร้างในงานด้าน ช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจ

  และทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจหาข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจ

  ทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

  และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


  1.       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค

  วิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ

  ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ  ทางอื่นที่ ก..กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


  2.       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค

  วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นที่ ก..กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ


  1.       มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


  2.       มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

  บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในกาปฏิบัติงานในหน้าที่

   

  ********************************************************

  สายงานระดับ  3จำนวน  ตำแหน่ง  อัตรา

   

  1.ชื่อตำแหน่ง                       นักวิชาการเงินและบัญชี            รหัสตำแหน่ง  31

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ


  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใต้การกำกับตรวจสอบใกล้ชิดและปฏิบัติ

  หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ


  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่นจัดทำฎีกาตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีแยกประเภทจัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของประจำเดือนจัดทำประมาณการรายได้รายจ่ายประจำปีพร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณวิเคราะห์ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือทางอื่นที่ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  .ความรู้ความสามารถที่ต้องการ


  1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและ


  กฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่


  3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย


  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล


  *****************************************************

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ภาคผนวก ข

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน


  เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม


  ลงวันที่  4 มีนาคม 2557

                    


  *************

           

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานในระดับ 1

   

  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)(คะแนนเต็ม 100คะแนน) ทุกตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1ระดับ 2 ระดับ 3


  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ดังต่อไปนี้


  1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)


            ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่างอื่น


  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ


  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25คะแนน )


            ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย


            ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงความ


  3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)


            ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้

                               (1) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                               (2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

                               (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

                               (4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

                               (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                               (6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

                               (7) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537


      และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

   

   

   

  2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน )


  ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯดังนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

   

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 1จำนวน  ตำแหน่ง


   


  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ระดับ 1

            พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

            พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

            พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

            ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

            พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

            พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

            พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

  –    วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

  –     เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมืองเศรษฐกิจสังคม)  ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2จำนวน  4 ตำแหน่ง 

   

  . ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)

  ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2

  1.ความรู้ในทางงานระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานหน้าที่

  2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐

  3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการแผ่นดินพ..๒๕๓๔และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  4พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  5.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ..๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๔๒

  7.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ..๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  8.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๓๕

  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน

  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๔๑

  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  11.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ..๒๕๔๐

  12.วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

  13.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมืองเศรษฐกิจสังคม)   

  2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

  1.ความรู้ในทางธุรการงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐

  3.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ..๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  5.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

   ท้องถิ่นพ..๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๔๒

  7.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการพ..๒๕๔๐

  8.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ..๒๕๔๖

  9.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ..๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    พ..๒๕๔๑และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  11.วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

  12.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมืองเศรษฐกิจสังคม)       3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ2

   

  1.ความรู้ในทางงานระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐

  3.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการแผ่นดินพ..๒๕๓๔และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  5.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ..2๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๔๒

  7.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ..๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  8.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๓๕

  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน

  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๔๑และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  11.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ..๒๕๔๐

  12.วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

  13.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมืองเศรษฐกิจสังคม)   

        4.ตำแหน่งนายช่างโยธา

   

    1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐

  2.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

      ปัจจุบัน

   3.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ..๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

   4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๓๕

  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

   5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๔๑

  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

   6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ..๒๕๔๐

   7.พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

   8. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

   9.วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

  10.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมืองเศรษฐกิจสังคม)  ตำแหน่งระดับ  จำนวน  ตำแหน่ง ดังนี้

   

  . ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)

  ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

  1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  1.ความรู้ในทางงานระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2.กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้

  3.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐

  4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการแผ่นดินพ..๒๕๓๔และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

  ปัจจุบัน

  5.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  6.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่นพ..๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  7.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๔๒

  8.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ..๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  จนถึงปัจจุบัน

  9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๓๕

  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน

  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ..๒๕๔๑

  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  12.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ..๒๕๔๐

  13.วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

  14.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมืองเศรษฐกิจสังคม)

  ภาค (ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100คะแนน)

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติคุณธรรมจริยธรรมจิตสำนึกต่อองค์กรความรับผิดชอบความมุ่งมั่นการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  สมัครงาน อบต.หนองแวง จ.มหาสารคาม งานราชการ จ.มหาสารคาม อบต.หนองแวง จ.มหาสารคาม รับสมัคร สอบ อบต.หนองแวง จ.มหาสารคาม 2557 สอบ อบต.หนองแวง จ.มหาสารคาม 57 อบต.หนองแวง จ.มหาสารคาม เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.หนองแวง จ.มหาสารคาม :สมัครด้วยตนเอง  

  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ อบต.หนองแวง จ.มหาสารคาม คลิกที่นี่

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ –  สอบ TOEIC,สอบงานราชการ

  “แบบทดสอบภาษาอังกฤษ –  สอบ TOEIC,สอบงานราชการ “

  สอบ TOEIC,สอบงานราชการ
  แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบภาค ก. ก.พ. หรือ TOEICมัค รงาน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ งานราชการ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ รับสมัคร สอบ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 2557 สอบ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 57 แบบทดสอบภาษาอังกฤษ เปิดสอบ


  ริ่มฝึกทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่