วันนี้มีอะไรใหม่

  ฝากประชาสัมพันธ์ actcorner.com by iqepi.com

  ติดตาม iqepi.com

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 5 ก.พ. -13 ก.พ. 2557  ,พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างประปา,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไฟฟ้า,ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างไม้

  "กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 5 ก.พ. -13 ก.พ. 2557  ,พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างประปา,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไฟฟ้า,ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างไม้"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12624 หรือ
  ตำแหน่ง: ,พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างประปา,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไฟฟ้า,ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างไม้
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 11,930-12,285
  อัตราว่าง: 20
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ชลบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.พ. – 13 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

  กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2557 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  1.1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา เพศชาย/หญิง

  1.1.1 พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,500 บาท รวม 11,930 บาท

  1.1.2 พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า พณิชยการ พณิชยกรรมบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  1.1.3 พนักงานการเงินและบัญชี กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า พณิชยการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) บัญชีบริหาร การเงินการธนาคาร
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  1.2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา เพศชาย/หญิง

  1.2.1 ช่างประปา กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง, โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  1.2.2 ช่างสรรพาวุธ กองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทช่างกลโรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคการผลิต
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

  2.1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา เพศชาย/หญิง

  2.1.1 พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา

  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า พณิชยการ พณิชยกรรมบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 13 อัตรา เพศชาย/หญิง

  2.2.1 ช่างไฟฟ้า กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 3 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ๗ สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.2 ช่างปูน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.3 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.4 ช่างกลโรงงาน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล, ซ๋อมบำรุงเครื่องจักรกล, เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ) สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.5 ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 3 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.6 ช่างไม้ กองโรงงานช่างแงสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  2.2.7 ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืน กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา

  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคการผลิต
  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 1,005 บาท รวม 12,285 บาท

  3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • 3.1 คุณสมบัติทั่วไป
  • 3.1.1 เป็นเพศชายหรือหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
  • 3.1.2 เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พงศ.2497 แล้ว
  • 3.1.3 บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • 3.1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • 3.1.5 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
  • 3.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 3.1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พงศ.2497
  • 3.1.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  • 3.1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  • 3.1.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • 3.1.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • 3.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

  หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

  1. ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียบแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นๆ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  2. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (กรณีบิดา หรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนำใบมรณบัตรมาแสดง) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพขนาด 4×6 ซม. (2 นิ้ว) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
  4. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ว่าไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
  6. ใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

  สมัครงาน กรมสรรพาวุธทหารเรือ งานราชการ กรุงเทพ,ชลบุรี กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัคร สอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ 2557 สอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ 57 กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  • กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  • กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางงนา กรุงเทพมหานคร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 12 มี.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 25 มี.ค. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] –  ,เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการตั้งวงเงินและเบิกใช้,เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา,ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เจ้าหน้าที่วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  "ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] –  ,เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการตั้งวงเงินและเบิกใช้,เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา,ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เจ้าหน้าที่วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12623 หรือ
  ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการตั้งวงเงินและเบิกใช้,เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา,ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เจ้าหน้าที่วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: หลายอัตรา
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ราชบุรี,จันทบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการตั้งวงเงินและเบิกใช้ – 2 อัตรา positions

  • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความสามารถใช้งานระบบ AS400 หรือ CBS
  • มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อและมีภาวะผู้นำ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรอบรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงิน และเศรษฐกิจของประเทศ

  เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา – 3 อัตรา positions

  • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำนิติกรรมสัญญา/นิติกรรมจำนองจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ในด้านกฎหมายและหลักการชะรีอะฮ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้งาน MS Office ได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / เจ้าหน้าที่วิชาชีพ / เจ้าหน้าที่ – หลายตำแหน่ง positions
  สาขาบางพลัด / สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต /สาขาสุวรรณภูมิ / สาขาถนนพหลโยธิน 18/1 /สาขาปทุมธานี /สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ / สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 /สาขาสถานีขนส่งสายใต้ 
  งานธุรกิจและการตลาด

  • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา

  งานบริการลูกค้า

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น บริการฝาก – ถอนเงิน บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค
  • นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

  คุณสมบัติ

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ด้านงานบริการลูกค้าหรือการตลาด 0- 3 ปี
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถเข้างานเป็นกะได้ (กรณีสาขาในห้างสรรพสินค้าหรือสนามบิน)
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาจันทบุรี และสาขาราชบุรี – 1 อัตรา positions

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น บริการฝาก-ถอนเงิน, บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท เป็นต้น
  • ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย (มุสลิม)
  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ด้านงานบริการลูกค้า 0- 3 ปี
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ,ราชบุรี,จันทบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

  หมายเหตุ : ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  เว็บไซต์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -12 ก.พ. 2557  ฝ่ายนิติการ

  "ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -12 ก.พ. 2557  ฝ่ายนิติการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12622 หรือ
  ตำแหน่ง: ฝ่ายนิติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

  • ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับใหม่ รวมทั้งคำพิพากษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานของธนาคาร
  • ร่วมพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
  • ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยปัญหางานด้านกฎหมาย ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา และการตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของธนาคาร

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านนิติศาสตร์
  • มีความรู้และเข้าใจในข้อกฎหมายเป็นอย่างดี
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะงานด้านกฎหมายของธนาคาร
  • มีทักษะในการใช้ภาษาเขียนเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา งานที่ปรึกษากฎหมาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์งานกฎหมายด้านธนาคาร และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

  การรับสมัครและการคัดเลือก

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2557
  • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และคุณวุฒิอื่นๆ (ถ้ามี) ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
  • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

  การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Chrome 4.0 ขึ้นไป Firefox 3.5 ขึ้นไป Internet Explorer 8.0 ขึ้นไป Safari 4.0 ขึ้นไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 31 ม.ค. -16 ก.พ. 2557  ฝ่ายควมคุมงานประเมินราคา

  "ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 31 ม.ค. -16 ก.พ. 2557  ฝ่ายควมคุมงานประเมินราคา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12621 หรือ
  ตำแหน่ง: ฝ่ายควมคุมงานประเมินราคา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ม.ค. – 16 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ให้คำปรึกษา / แนะนำงานประเมินราคาหลักทรัพย์กับศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ทั่วประเทศ
  2. อนุมัติ / รับรองราคาประเมินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร และทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศ
  3. ตรวจสอบรายงานและวิธีประเมินราคารของผู้ประเมินภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  4. ตรวจสภาพและประเมินราคาหลักประกัน ประมาณราคาทบทวนการก่อสร้าง
  5. รวบรวม สรุปผลการอนุมัติราคา และรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด

  คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกล วิศวกรรมโรงงาน วิศวกรรมราคา สารสนเทศและการสื่อสาร ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาสินทรัพย์
  • มีความรู้ในธุรกิจธนาคาร
  • มีทักษะด้านการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล

  การคัดเลือก

  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

  สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

  การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

  คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -19 ก.พ. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -19 ก.พ. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12620 หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 19 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2557

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ตำแหน่งที่รับสมัคร 

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี

  สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ณ สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 026132253 (ท่าพระจันทร์)หรือ 026965737 (ศูนย์รังสิต)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ก.พ. 2557
  สอบวันที่: 23 ก.พ. 2557
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -5 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

  "สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -5 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12612 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้มีประกาศ ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ 33 ฝ่ายระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ โดยกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 15-28 มกราคม 2557 เวลา 08.30-15.30 นั้น

  เนื่องจากเกิดสถานการณ์การชุมนุมใหญ่ทางการเมืองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดล้อมสถานที่ราชการและเส้นทางคมนาคมสำคัญๆ ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และได้ทำการปิดล้อมสถานที่ราชการที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานที่ใกล้เคียง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการตามปกติได้ ดังนั้น จึงให้ขยายเวลาการรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

  ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2557

  ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

  คุณสมบัติเพิ่มเติมคลิกที่นี่

  สมัครงาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ งานราชการ กรุงเทพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 57 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 07 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -12 ก.พ. 2557  พนักงานวิศวกรโยธา

  "กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -12 ก.พ. 2557  พนักงานวิศวกรโยธา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12611 หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานวิศวกรโยธา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 19,500
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 12 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

  สมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ นราธิวาส กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2557 สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 57 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 28 ม.ค. -5 ก.พ. 2557  ครูผู้สอน

  "ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 28 ม.ค. -5 ก.พ. 2557  ครูผู้สอน"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12610 หรือ
  ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,960
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  สาขา  กายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด

  สมัครงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ งานราชการ บุรีรัมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ รับสมัคร สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2557 สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 215 หมู่ 11  บ้านโพธิ์ศรีสุข  ดำบลอิสาณ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 044666106  (เว้นวันหยุดราชการ)

  สามารถดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ่งดาวน์โหลดด้านล่าง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 06 ก.พ. 2557
  สอบวันที่: 07 ก.พ. 2557
  ประกาศผลสอบ: 10 ก.พ. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 12 ก.พ. -03 มี.ค. 2557  พนักงานธุรการ

  "ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 12 ก.พ. -03 มี.ค. 2557  พนักงานธุรการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12609 หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 16,285
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.พ. – 03 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ

  ด้วยสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ.2554 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปคกรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 และ คำสั่งสำนักงานศาลปคกรองที่ 372/2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองในสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ตำแหน่งที่รับสมัคร

  ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครอง อุบลราชธานี อัตราค่าตอบแทนเดืนอละ 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,005 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท

  หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ และงานสารบรรณ เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสารเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

  สมัครงาน ศาลปกครอง งานราชการ อุบลราชธานี ศาลปกครอง รับสมัคร สอบ ศาลปกครอง 2557 สอบ ศาลปกครอง 57 ศาลปกครอง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ณ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045319600-4 ต่อ 207

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!