วันนี้มีอะไรใหม่

  ฝากประชาสัมพันธ์ actcorner.com by iqepi.com

  ติดตาม iqepi.com

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  อบต.เขวาไร่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -10 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นนักวิชาการเกษตร

  "อบต.เขวาไร่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -10 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นนักวิชาการเกษตร"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13060 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นนักวิชาการเกษตร
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 6
  ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มี.ค. – 10 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


   

   

   

   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่

  เรื่อง  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  ——————————————————

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 17 (5) และมาตรา 25      แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ 2542 ข้อ 54 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่30พฤศจิกายน 2554 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่2/2557 เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

  ๑.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

  ๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

  (๑) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

  ๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒

  (๑) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา

  (๒) ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา

  (๓) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

  ๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ 

  (๑) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

  (๒)ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา

  ๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัครสอบ

  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

  สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่๑๑เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ดังต่อไปนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร

  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 

  (๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไร้ความสามารถ

  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  ดังนี้ 

  (ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  (ข)โรควัณโรคในระยะอันตราย

  (ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

  (ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ

  (จ)โรคพิษสุราเรื้อรัง

  (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

  (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

  (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๑๐)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

  อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๑๑) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ

  หน่วยงานอื่นของรัฐ 

  (๑๒)ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 

  (๑๓)ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 

  (๑๔)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม)อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ในกรณี ดังนี้ 

  (๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)

  (๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒)ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ 

  เกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

  (๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓)ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

   สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน

  ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่

  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร(ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศนี้

   

  3. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

  ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้

  3.1 ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

  3.1.1  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 7,640.-  บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

  3.2 ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

  3.2.1  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตรหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน 8,800.-  บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

  3.2.2  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก

  ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน9,330.-  บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

  3.3 ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

  3.3.1  ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินเดือน 11,860.- บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

  3.3.2  ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 12,560.- บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด 

  ๔.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 

  ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน

            ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครสอบและเอกสารแนะนำการสมัครสอบได้ใน ราคาชุดละ ๑๐๐ บาทและกำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐เดือนมีนาคมพ.ศ.๒๕๕๗ถึงวันที่๑๐เดือน เมษายนพ.ศ.๒๕๕๗ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการณองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ดูรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๔๓-๗๗๙-๕๒๐และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์www.dla.go.th(ข่าวประชาสัมพันธ์)

  4.2ค่าธรรมเนียมสอบ

  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ สำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ

  ตามอัตราดังนี้

  (1) ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ1 ค่าธรรมเนียม  300  บาท

  (2) ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ค่าธรรมเนียม  300  บาท

  (3) ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ค่าธรรมเนียม 300  บาท 

  ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป 

  ๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขัน

   ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตัวเองและ

  ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้

  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้วถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 

  ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน ๑ รูปและบัตรประจำตัวสอบ                  จำนวน ๒รูป 

  (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา

  ถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ 

  (๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง)มาแสดงในวันรับสมัคร

  โดยผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครกรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 

  (๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

  นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ฉบับ 

  (๕) สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

  (๖)ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

  ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้คนละ ๑ ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน๑ ตำแหน่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

  ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วน

  ท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น

  ทั้งนี้ในหลักฐานสำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับ

  ไว้ทุกฉบับ

  ๕.๑ การยื่นใบสมัคร 

  ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ในวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ระดับไม่สูงกว่าที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่และใช้คุณวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งอนุญาตให้สมัครสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มีหนังสืออนุญาตดังกล่าวจะไม่มีสิทธิสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศนี้ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติ

  ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

   

   

   

  ๖. เงื่อนไขการรับสมัคร

  ๖.1ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่10  เมษายน 2557 ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร)ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

  ๖.2ผู้สมัครสอบต้องเลือกสมัครในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 1, 2 และ ระดับ 3 และสมัครสอบได้เพียง1ตำแหน่งเท่านั้นเมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้

  ๖.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

  ๖.4ประกาศต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จะปิดไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-437๗-9๕๒๐ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.dla.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์)โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามประกาศทุกระยะ ดำเนินการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามประกาศกำหนด โดยจะอ้างเหตุผลว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้

  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

  หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ภาค คือ 

  ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ก) คะแนนเต็ม๑๐๐ คะแนน

  โดยข้อสอบปรนัย ดังนี้ (สอบภาคเช้า)

  (1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม๒๕ คะแนน

  ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

  (2)  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม๒๕ คะแนน

  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความและหรือตีความจาก

  ข้อความสั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ

  (๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม ๕๐คะแนน

  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการ

  จัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   ๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม๑๐๐ คะแนน

  ทดสอบความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน

  กำหนดตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (สอบภาคบ่าย)

  ๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

  การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น

   

  ๘. เกณฑ์การตัดสิน 

  ๘.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

  ๘.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

  ๙. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

  ๙.๑การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้จัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา

  ตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข)เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ

  ๙.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการ

  สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

  ๑๐. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก

  การขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

  ๑๐.๑ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุ

  แต่งตั้ง

  ๑๐.๒ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การบริหาร

  ส่วนตำบลเขวาไร่กำหนดโดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

   ๑๐.๓ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 

  ๑๐.๔ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่

  ส่วนราชการที่บรรจุไม่รับโอนและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอนผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

    ๑๐.๕ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี

  ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(๑๐.๓)เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมาย

  ว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่บรรจุในครั้งต่อไป

  ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

  ๑๑.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่อย่างน้อย ๑ ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอน ไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ 

  ๑๑.๒การบรรจุและแต่งตั้งจะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่ง อื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขันและเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

  ๑๑.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนและบรรจุแต่งตั้ง

  ในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษา เงินเดือน ตามที่ประกาศไว้ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

  ๑๑.๔บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นองค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้งเว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

  ๑๑.๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่

  เท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตำแหน่งว่างลงอาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้

  ๑๒. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลาสถานที่สอบแข่งขัน 

  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันวัน เวลา สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบ 

  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์www.dla.go.th (ข่าวประชาสมพันธ์)ในวันที่๑๗เมษายน ๒๕๕๗

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ดำเนินการสอบแข่งขันฯดังกล่าวในรูปแบบคณะกรรมการ

  โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ได้ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓ – ๗๗๙-๕๒๐เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    ประกาศ ณวันที่  ๖เดือนมีนาคมพ.ศ. ๒๕๕7 

   

   

   

   

   

  ( นายทองใบ  แก้วลาด )

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่

                               ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

   

  ภาคผนวก ก

  แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่

  เรื่อง  การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

  ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  ลงวันที่ ๖เดือนมีนาคมพ.ศ. ๒๕๕๗

   

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

  ๑.สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

  ๑.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รหัสตำแหน่ง ๑๐๑

  ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือ

  แบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

   

  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบสำคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์และเครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

   

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

   

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ 

  เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ 

  ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

   

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  ๑. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การ

  ปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วย

  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

  ปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

   

   

   

  ๒.สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒

  ๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รหัสตำแหน่ง ๒๐๑

  ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม

  คำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

   

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานดำเนินการ และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ดูแล ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

  ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ

  ๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. 

  ก.คหรือ ก.อบต. รับรอง

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  ๑. มีความรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมายว่า

  ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การ

  ปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  ๖. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๒.๒ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รหัสตำแหน่ง ๒๐๒

  ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบ

  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

   

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การ

  ช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคาร ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจหาข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา 

  เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง  ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม

  โยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  ๑.มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

  บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๓.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕.มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ๖.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

   

   

   

   

   

   

  2.๓ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รหัสตำแหน่ง  20๓

  ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

   

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่กว้าง ๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

   

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ทำฎีกาเบิกเงิน เช่น บัญชีเงินสดประจำวันบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภทตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่ายตรวจทานงบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหาทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

   

   

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพณิชยการ

  เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9หน่วยกิตหรือทางอื่นที่ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15หน่วยกิตหรือทางอื่นที่ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

   

   

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลังมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

  6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

  ๓.๑ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รหัสตำแหน่ง ๓๐๑

  ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

           ปฏิบัติงานการศึกษาที่ยากพอสมควรโดยมีคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคำสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

  หลายอย่าง ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียนการเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา และการบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร ตำราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่นออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสาร หรือเอกสารต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

   

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือทางอื่นที่  ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  ๑.มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ

  อย่างยิ่งของประเทศไทย

  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕.มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  ๖. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๓.๒ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร รหัสตำแหน่ง ๓๐๒

  ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่น

  ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

   

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร

  เช่น การปรับปรุง บำรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งดำเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

   ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทาง

  การเกษตรการจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  ๑.มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย

  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

           3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕.มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

  ๖.มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมีอัธยาศัย

  และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

   

   

   

   

   

   

   

  ภาคผนวก ข

  รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน

  แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่

  เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

   

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

   

  ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานในระดับ 1 

   

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100คะแนน)  ทุกตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีสอบข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้

  1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

  ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่างอื่น 

  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความสัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ 

  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25คะแนน )

  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความ

  สั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย

  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงความ 

  3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

  (1)กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

  (2)กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  (4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

  (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  (6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

  (7) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

  และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

   

   

   

   

   

  ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) 

  ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก) 

   

  สายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๑ 

  ๑.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

  ๑.ความรู้ในงานการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  -พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  -พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

  -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง พ.ศ.๒๕๔๑

  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

  รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ๓.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

  ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่โดยวิธีดังนี้

  1. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติคุณธรรมจริยธรรมจิตสำนึกต่อองค์กรความรับผิดชอบความมุ่งมั่นการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

   

   

   

   

   

  ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานในระดับ 2

   

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100คะแนน) ทุกตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีสอบข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้

   

  1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

  ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่างอื่น 

  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความสัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ 

   

  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25คะแนน )

  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย

  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงความ 

   

  3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

  (1)กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

  (2)กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  (4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

  (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  (6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

  (7)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

  และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

   

  ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) 

  ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก) 

   

   

   

   

   

   

  สายงานที่เริ่มตันจากระดับ ๒ 

  ๑.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒

  ๑.ความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

  -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

  -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  -พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  พ.ศ.๒๕๔๘

  -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ๓.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

  ๒.นายช่างโยธา ๒

  ๑.ความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

  -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

  ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

  -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ๓.มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเท้า

  ๔.ความรู้ทางวิชาช่างโยธา การจัดการก่อสร้าง การเขียนแบบ การสำรวจ ทฤษฎีโครงสร้าง

  ๕.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

   

   

   

   

   

   

  ๓.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2

   

  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

  4) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  5) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  6) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  7) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  8) ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  9) หลักบัญชีเบื้องต้น

   

  ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่โดยวิธีดังนี้

  1. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติคุณธรรมจริยธรรมจิตสำนึกต่อองค์กรความรับผิดชอบความมุ่งมั่นการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

   

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100คะแนน) 

  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

  1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

  ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่างอื่น 

  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความสัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ 

  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย

  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงความ 

  3.วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

  (1) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

  (2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  (4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

  (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  (6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

  (7) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

    และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

   

  ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก) 

   

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

  ๑.ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ๓

  ๑.ความรู้ในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

  -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

  . -พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

  -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ๓.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

   

   

  ๒.ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตร ๓

  ๑.ความรู้ในงานบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

  -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

  -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  -พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

  -พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

  ๓.เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

   

  ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่โดยวิธีดังนี้

   

  1. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติคุณธรรมจริยธรรมจิตสำนึกต่อองค์กรความรับผิดชอบความมุ่งมั่นการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

  อนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

   

  เขียนที่………………………………….…………………….

                                                                            วันที่……..…..เดือน………….…….…..พ.ศ…………….

  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………ตำแหน่ง………………………………สังกัด……………………………………………………………….. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)  อนุญาตให้………………………………………………………………….…………ตำแหน่ง………………..………………………ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด……………………………………….……….……………………….… สมัครสอบแข่งขันตามประกาศ…………………………………………………ลงวันที่ ………………………………………………..เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

   

  ทั้งนี้ หาก(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………….….…สอบแข่งขันได้

  และมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าพเจ้ายินยอมให้(นาย/นาง/นางสาว) …….………………..…….………………………..โอน/ย้าย มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตามผลการสอบแข่งขัน

   

   

   

   (ลงชื่อ)

  (……………………………………………..)

  ตำแหน่ง………………………………………………..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามดำเนินการ

  สอบแข่งขันฯในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีหน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ได้ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓ – ๗๙๙-๕๒๐ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

   

  “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

  สมัครงาน อบต.เขวาไร่ งานราชการ มหาสารคาม อบต.เขวาไร่ รับสมัคร สอบ อบต.เขวาไร่ 2557 สอบ อบต.เขวาไร่ 57 อบต.เขวาไร่ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.เขวาไร่ :สมัครด้วยตนเอง  

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

  โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๙-๕๒๐

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  อบต.บรบือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  ครูผู้ช่วย

  "อบต.บรบือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  ครูผู้ช่วย"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13059 หรือ
  ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 11,920-12,285
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มี.ค. – 11 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สอบท้องถิ่น อบต.บรบือ จ.มหาสารคาม

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่องการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2557

  สมัครงาน อบต.บรบือ งานราชการ มหาสารคาม อบต.บรบือ รับสมัคร สอบ อบต.บรบือ 2557 สอบ อบต.บรบือ 57 อบต.บรบือ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.บรบือ :สมัครด้วยตนเอง  

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

  โทร. 043770534

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  รพ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -28 มี.ค. 2557  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

  "รพ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -28 มี.ค. 2557  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13058 หรือ
  ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 19,500
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 28 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สมัครงาน รพ.ราชบุรี งานราชการ ราชบุรี รพ.ราชบุรี รับสมัคร สอบ รพ.ราชบุรี 2557 สอบ รพ.ราชบุรี 57 รพ.ราชบุรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ รพ.ราชบุรี :สมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 08 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ รพ.ราชบุรี คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -23 มี.ค. 2557  นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -23 มี.ค. 2557  นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13057 หรือ
  ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,190
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 23 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

  อัตราเงินเดือน : 15190 บาท

  ประเภท : บริการ

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หรือสาขาใกล้เคียง)

  – มีมนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพดี

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สามารถจัดทำภาพนิ่ง งาน Presentation และงาน Slideshow และตัดต่อวีดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ออกบบได้เป็นอย่างดี Photoshop Illustrator InDesign สามารถดูแลงานด้าน Website และความสามารถในการใช้ HTML

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  คณิตศาสตร์

  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ

  การอ่านเชิงวิเคราะห์

  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – สมรรถนะ

  ออกแบบ ถ่ายภาพ จัดภาพนิ่ง

  วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

  เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการ MIM
  อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -อายุไม่เกิน 35 ปี
  -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  -สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
  -สามารถใช้เครื่องPC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี
  -มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ประสานงานการจัดการเรียนการสอน และงานเอกสารทั้งหมดของนักศึกษา
  -ดูแลประสานงานการจดทะเบียนศึกษาและอื่นๆ ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
  -ประสานงานการจัดทัศนศึกษาดูงานทางธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ
  -ติดต่อและประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศก่อนเดินทาง ในด้านที่พัก บัตรโดยสารเครื่องบิน

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  คณิตศาสตร์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  การอ่านเชิงวิเคราะห์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – สมรรถนะ
  ภาษาอังกฤษ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :อินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 มี.ค. 2557
  สอบวันที่: 30 มี.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 17 เม.ย. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -28 มี.ค. 2557  พนักงานประจำสำนักงาน,ครูฝึกฝีมือแรงงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

  "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -28 มี.ค. 2557  พนักงานประจำสำนักงาน,ครูฝึกฝีมือแรงงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13056 หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,ครูฝึกฝีมือแรงงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 57
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 28 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  1. ๑. งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
  2. ๒. งานจัดทำเอกสารการประชุม และประสานงาน
  3. ๓. งานสารบรรณ บันทึกข้อมูล และงานอำนวยการต่าง ๆ
  4. ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ ตามระเบียบของทางราชการ


  ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
  • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
  • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
  • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 4. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง


  ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
  • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
  • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
  • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถยนต์)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมรถยนต์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
  • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
  • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
  • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
  • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
  • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
  • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างไฟฟ้า)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือแมคคาทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างไฟฟ้า
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
  • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
  • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
  • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือแมคคาทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
  • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
  • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
  • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างเชื่อม)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเชื่อม โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างเชื่อม
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
  • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
  • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
  • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างก่อสร้าง)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างก่อสร้าง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้น
  • ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
  • ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
  • ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

  ประเภท : เทคนิค

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปวส.

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรม โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาประกอบอาหารไทย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ

  ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก

  ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก

  ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 


  ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการตีความและวินิจฉัยข้อกฎหมาย
  • การให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และ ระเบียบวินัยของส่วนราชการ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  2. รวบรวมนโยบาย หลักการปฏิบัติราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสานงานและอำนวยความสะดวก ติดตามข้อสั่งการตามนโยบาย จัดทำข้อมูล ดำเนินการจัดประชุม และจัดเตรียมงานพิธีต่าง ๆ
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการบัญชี ของส่วนราชการ
  2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
  3. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแรงงาน นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คำของบประมาณรายจ่าย แผนงาน โครงการรายงานผลการปฏิบัติงาน และแผนเฉพาะเรื่องต่าง ๆ
  3. ประสานงานทางวิชาการ ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างซ่อมรถยนต์)
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ และต้องผ่านการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ปวส. หรือวุฒิอื่นที่ใกล้เคียง โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมรถยนต์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  1. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง
  2. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำหลักสูตรการฝึก เอกสารประกอบการฝึกให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  3. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนการดูแล รักษาและซ่อมบำรุง
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน (นวดแผนไทย)
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขานวดแผนไทย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  1. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ
  2. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำหลักสูตรการฝึก เอกสารประกอบการฝึกให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  3. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนการดูแล รักษา และซ่อมบำรุง
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  สมัครงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2557 สอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 57 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน :สมัครด้วยตนเอง  

  กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  ไฟล์ 2 :เอกสารแนบท้าายประกาศรับสมัคร.pdf
  ไฟล์ 3 :ใบสมัครพนักงานราชการ.doc

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  รพ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -18 มี.ค. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  "รพ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -18 มี.ค. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13054 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: อยุธยา
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 18 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานบริการ

  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แผนงานและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  สมัครงาน รพ.พระนครศรีอยุธยา งานราชการ อยุธยา รพ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัคร สอบ รพ.พระนครศรีอยุธยา 2557 สอบ รพ.พระนครศรีอยุธยา 57 รพ.พระนครศรีอยุธยา เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ รพ.พระนครศรีอยุธยา :สมัครด้วยตนเอง  

  ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สอบท้องถิ่น อบต.ดินจี่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มี.ค. -4 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาการท่องเที่ยว,นักวิชาการพัสดุ,สันทนาการ,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักวิชาการวัฒนธรรม

  "สอบท้องถิ่น อบต.ดินจี่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มี.ค. -4 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาการท่องเที่ยว,นักวิชาการพัสดุ,สันทนาการ,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักวิชาการวัฒนธรรม"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13053 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาการท่องเที่ยว,นักวิชาการพัสดุ,สันทนาการ,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักวิชาการวัฒนธรรม
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 10
  ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มี.ค. – 4 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนังกานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา

  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา

  1. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา

  1. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  2. นายช่างไฟฟ้า
  3. เจ้าพนักงานธุรการ

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 6 อัตรา

  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  2. นักพัฒนาการท่องเที่ยว
  3. นักวิชาการพัสดุ
  4. สันทนาการ
  5. นักวิชาการประชาสัมพันธ์
  6. นักวิชาการวัฒนธรรม

  สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.ดินจี่ งานราชการ กาฬสินธุ์ สอบท้องถิ่น อบต.ดินจี่ รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.ดินจี่ 2557 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.ดินจี่ 57 สอบท้องถิ่น อบต.ดินจี่ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.ดินจี่ :สมัครด้วยตนเอง  

  สนง.อบต.ดินจี่อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์. หมายเลขโทรศัพท์. 043-814190

   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สอบท้องถิ่น อบต.ยางสีสุราช เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มี.ค. -9 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่พัสดุ,ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี

  "สอบท้องถิ่น อบต.ยางสีสุราช เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มี.ค. -9 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่พัสดุ,ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13052 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ,ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มี.ค. – 9 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนังกานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 ตำแหน่ง 4 อัตรา

  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา

  1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
  2. ช่างไฟฟ้า

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

  1. เจ้าพนักงานธุรการ

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี

  สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.ยางสีสุราช งานราชการ มหาสารคาม สอบท้องถิ่น อบต.ยางสีสุราช รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.ยางสีสุราช 2557 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.ยางสีสุราช 57 สอบท้องถิ่น อบต.ยางสีสุราช เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.ยางสีสุราช :สมัครด้วยตนเอง  

  อบต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

  โทร. 0-4373-1123, 0-4372-3857

   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สอบท้องถิ่น อบต.โนนแดง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  13 อัตรา

  "สอบท้องถิ่น อบต.โนนแดง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -11 เม.ย. 2557  13 อัตรา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13051 หรือ
  ตำแหน่ง: 13 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,640-11,860
  อัตราว่าง: 13
  ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มี.ค. – 11 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนังกานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา

  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา

  1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  3. เจ้าหน้าที่การประปา

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 5 อัตรา

  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  2. เจ้าพนักงานพัสดุ
  3. นายช่างสำรวจ
  4. นายช่างไฟฟ้า
  5. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา

  1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  2. นิติกร
  3. นักวิชาการประชาสัมพันธ์
  4. เจ้าหน้าที่สันทนาการ
  5. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

  สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.โนนแดง งานราชการ มหาสารคาม สอบท้องถิ่น อบต.โนนแดง รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.โนนแดง 2557 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.โนนแดง 57 สอบท้องถิ่น อบต.โนนแดง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.โนนแดง :สมัครด้วยตนเอง  

  ที่ทำการ อบต.โนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

  โทร. 0-4373-1123, 0-4372-3857

  ภาคผนวก ก คลิกที่นี่ : ภาคผนวก ข คลิกที่นี่

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!