วันนี้มีอะไรใหม่

  ฝากประชาสัมพันธ์ actcorner.com by iqepi.com

  ติดตาม iqepi.com

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -30 เม.ย. 2557  เจ้าพนักงานขนส่ง,

  "กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -30 เม.ย. 2557  เจ้าพนักงานขนส่ง,"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13355 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง,
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 13,800
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 30 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 74/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5) ด้วยกรมเจ้าท่าประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง

   

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ หรือช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังนี้

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่ง,การจดทะเบียน,แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด

  2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ

  3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ

  4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

  5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง

  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  สมัครงาน กรมเจ้าท่า งานราชการ ภูเก็ต กรมเจ้าท่า รับสมัคร สอบ กรมเจ้าท่า 2557 สอบ กรมเจ้าท่า 57 กรมเจ้าท่า เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :สมัครด้วยตนเอง  

  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 อาคารสำนักงานนำร่องภูเก็ต ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ดทร. 076393572

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 พ.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -30 เม.ย. 2557  ช่างเครื่องเรือ,นายท้ายเรือกลชายทะเล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานขนส่ง

  "กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -30 เม.ย. 2557  ช่างเครื่องเรือ,นายท้ายเรือกลชายทะเล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานขนส่ง"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13354 หรือ
  ตำแหน่ง: ช่างเครื่องเรือ,นายท้ายเรือกลชายทะเล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานขนส่ง
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
  อัตราว่าง: 7
  ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 30 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 75/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6) ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6

  ตำแหน่ง  กลุ่มงาน และอัตราว่าง

  • เจ้าพนักงานขนส่ง กลุ่มงานบริการ 4 อัตรา
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
  • นายท้ายเรือกลชายทะเล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา
  • ช่างเครื่องเรือ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา

  ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรองต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานในการ ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
  3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรองต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลเดินทะเล ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ และบำรุงรักษาและทำความสะอาดเรือ

  2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 หรือ 13,010 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาบัญชีหรืออนุปริญญาสาขาวิชาบัญชี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ หรือช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังนี้
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่ง,การจดทะเบียน, แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
  3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
  4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
  5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  สมัครงาน กรมเจ้าท่า งานราชการ ชลบุรี กรมเจ้าท่า รับสมัคร สอบ กรมเจ้าท่า 2557 สอบ กรมเจ้าท่า 57 กรมเจ้าท่า เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :สมัครด้วยตนเอง  

  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เลขที่ 57/6 ถ.พาสเภตรา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

  โทร. 038278346-8 โทรสาร 038278349

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 พ.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -30 เม.ย. 2557  เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  "กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -30 เม.ย. 2557  เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13353 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 13,800
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: หนองคาย
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 30 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 76/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7) ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ หรือช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังนี้
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่ง,การจดทะเบียน,แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
  3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
  4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
  5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


   

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 หรือ 13,010 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  สมัครงาน กรมเจ้าท่า งานราชการ หนองคาย กรมเจ้าท่า รับสมัคร สอบ กรมเจ้าท่า 2557 สอบ กรมเจ้าท่า 57 กรมเจ้าท่า เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :สมัครด้วยตนเอง  

  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เลขที่ 526 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทร. 042413148 โทรสาร 042413296

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 พ.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -8 พ.ค. 2557  21 ตำแหน่ง 53 อัตรา

  "กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -8 พ.ค. 2557  21 ตำแหน่ง 53 อัตรา"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13352 หรือ
  ตำแหน่ง: 21 ตำแหน่ง 53 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 10,430-22,750
  อัตราว่าง: 53
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 8 พ.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 80/2557

  เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่ง กลุ่มงาน และจำนวนอัตราว่าง

  1.1 กะลาสี กลุ่มงานบริการ 8 อัตรา

  1.2 สหโภชน์ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา

  1.3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา

  1.4 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา

  1.5 ช่างขุดลอก กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 2 อัตรา

  1.6 ช่างยนต์ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 2 อัตรา

  1.7 ช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 3 อัตรา

  1.8 นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา

  1.9 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 3 อัตรา

  1.10 นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 4 อัตรา

  1.11 สรั่งเรือ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา

  1.12 สรั่งช่างกล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา

  1.13 ช่างเครื่องเรือ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 8 อัตรา

  1.14 นายท้ายเรือกลชายทะเล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 5 อัตรา

  1.15 พนักงานควบคุมเรือขุด กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 3 อัตรา

  1.16 นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

  1.17 นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา

  1.18 นักวิชาการขนส่ง (ด้านควบคุมการจราจรทางน้ำ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

  1.19 วิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา

  1.20 วิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาเคมีและฟิกสิกส์) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา

  1.21 วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 13,800 หรือ 13,010 บาท
  ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาบัญชี หรืออนุปริญญา สาขาวิชาบัญชี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : สหโภชน์
  อัตราเงินเดือน : 11,280 หรือ 13,010 หรือ 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวท.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช., ปวท. หรือ ปวส. ทางด้านอาหาร โภชนาการ หรือคหกรรมศาสตร์ และ เป็นเพศชาย และว่ายน้ำเป็น (เนื่องจากต้องปฏิบัติงานและพักค้างในเรือร่วมกับบุคลากรเพศชายทั้งหมด)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้สำหรับประกอบอาหาร, ประกอบอาหารและดูแลคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการ จัดหาเสบียงอาหารให้เพียงพอกับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดหาเสบียงอาหาร

  2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : กะลาสี
  อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานดูแล รักษา ควบคุม เฝ้า ทำความสะอาด เคาะ-ขูดสนิมและทาสีเรือ ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน
  2. ควบคุมดูแลกว้านสำหรับดึงหรือหย่อนเรือขึ้น – ลงคานหรือสาลี่รับเรือ และใช้เครื่องมือกลพ่วงคานเรือตลอดจนดูแลกิจการประจำวันของเรือ

  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง)
  อัตราเงินเดือน : 19,500 หรือ 22,750 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการปกครอง ได้แก่ กำกับ ดูแล ปกครองนักเรียนเดินเรือให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม แก่นักเรียนเดินเรือ กำกับและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียนในการบริหารและการปกครองตนเอง พัฒนาระบบการปกครองนักเรียน สอบสวนและพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระทำความผิด
  2. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพและพลานามัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเดินเรือทำกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ สังคมและการกีฬา ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านทักษะวิชาชีพ
  3. ปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ จัดทำบันทึกตรวจสอบนักเรียนประจำวันประสานงานด้านการศึกษาวิชาทหาร และการขอผ่อนผันการรับราชการทหาร บริหารหอพักนักเรียน บริหารจัดการอุปกรณ์กีฬา ประสานกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและความเป็นอยู่ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเดินเรือ
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : วิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาเคมีและฟิสิกส์)
  อัตราเงินเดือน : 22,750 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาเอกเคมี การสอนเคมี ฟิสิกส์ หรือการสอนฟิสิกส์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการสอนวิชาเคมีและฟิสิกส์ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี

  2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : วิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์)
  อัตราเงินเดือน : 22,750 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ หรือสถิติ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี

  2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านควบคุมการจราจรทางน้ำ)
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขา พาณิชยนาวี เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือภาษาอังกฤษ และ
  2. มีทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสุขภาพจิต การได้ยิน การมองเห็น การสื่อสาร และสามารถควบคุมสติและอารมณ์ในภาวะกดดันหรือคับขันได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (ปฏิบัติงานเป็นผลัดๆ ละ 8 – 12 ชั่วโมง)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลหรือคำแนะนำตามอำนาจหน้าที่แก่เรือในขอบเขตของ การบริการที่กำหนดและตัดสินใจปฏิบัติสนองตอบต่อข้อมูลการจราจร
  2. ติดต่อสื่อสารตามความจำเป็นกับเรือที่อยู่ภายในพื้นที่ควบคุม ดังนี้
  2.1 สื่อสารข้อมูลทางวิทยุทางเสียงระหว่างเรือกับศูนย์ควบคุมการจราจร , กระจายข่าว , ประกาศข้อมูลข่าวสารการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
  2.2 กำกับ ดูแลและจัดการจราจร ให้บริการจัดการจราจรสำหรับเรือที่เดินอยู่ในร่องน้ำและแผนแบ่งแนวจราจร และเขตจอดเรือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎการเดินเรือและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2.3 ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินเรือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเรือและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจราจรและอันตรายในการเดินเรือ
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการร้องขอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆสำหรับเรือการให้ความช่วยเหลือแก่เรือ , การค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยทางทะเล หรืออื่นๆ
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


   ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา หรือเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  2. สำรวจความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
  3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล จัดทำเอกสารและผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  4. ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  5. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์การคลัง หรือ การเงินการธนาคาร
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการของส่วนราชการ
  2. รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
  3. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
  4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
  5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน ขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
  6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


   ชื่อตำแหน่ง : พนักงานควบคุมเรือขุด

  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับงานขุดลอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการขุดลอก โดยใช้เครื่องขุดประจำเรือ ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่องขุดให้ถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องขุดเบื้องต้น
  2. ควบคุม ดูแลพัสดุ-วัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในเรือขุด
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลชายทะเล
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลเดินทะเล ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ , บำรุงรักษาและทำความสะอาดเรือ

  2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรองต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานในการ ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
  3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์

  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : สรั่งช่างกล
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งหรือชั้นหนึ่งพิเศษ และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรกล มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรองต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ปรับซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเครื่องจักรอื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า
  2. ตรวจบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของแผนกช่างกล ตรวจในด้านสวัสดิการและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่อยู่อาศัยของพนักงานช่างกล
  3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยฝึกอบรมและฝึกหัดพนักงานเกี่ยวกับการปรับและซ่อมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : สรั่งเรือ
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถือท้ายเรือ หรือด้านการเดินเรือตามที่ต้นเรือหรือผู้บังคับการเรือสั่งการขณะเดินเรือ
  2. ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของแผนกปากเรือ ควบคุมการพัสดุ ควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลกิจการประจำวันของเรือตามที่ต้นเรือหรือผู้บังคับการเรือกำหนด
  3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยฝึกอบรมคนประจำเรือ และควบคุมการใช้กว้านบนดาดฟ้าเรือ

  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือสำรวจ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ, เขียนแบบ , การควบคุมการก่อสร้าง , การบำรุงรักษาด้านช่างโยธา , การวาง โครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา , การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน ท่าเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
  2. ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง , สำรวจและทดลองวัสดุ , สำรวจร่องน้ำ , ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจทางอุทกวิทยา เป็นต้น

  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การทดสอบ ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้ง ปรับแต่ง จัดทำสถิติและบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในความรับผิดชอบ จัดซื้อ จัดหารับ-จ่าย และทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเขียนแบบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และแบบอื่นๆ

  2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเขียนแบบโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมโยธา วิชาการก่อสร้างหรือวิชาโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล หรือเขียนแบบโยธา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม , งานแผนที่แม่น้ำ-ร่องน้ำ , แผนที่ประเทศไทย , ซ่อมแซมแผนที่ที่ชำรุด , จัดสร้างสารบรรณแผนที่และแม่น้ำภายในประเทศ , งานวิศวกรรมโครงสร้างและระบบงานต่างๆ , สำรวจ ออกแบบศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาใช้ในระบบเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นต้น
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเขียนแบบแปลนแสดงรายละเอียดโครงสร้างเรือ , รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานการต่อเรือ ตรวจสอบแบบเรือ-แพ ในเบื้องต้นตามที่กำหนดในข้อบังคับการตรวจเรือ , จัดเก็บ-สืบค้นแบบเรือต่างๆ ที่มีการอนุมัติ เป็นต้น

  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างสำรวจ โยธา หรือ ก่อสร้าง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ เช่น สำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ ทำแผนที่ต่างๆ การสำรวจและคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน สำรวจเพื่อการวางแผนและทำการขุดลอกร่องน้ำ เป็นต้น
  2. สำรวจด้านอุทกศาสตร์ กำหนดค่าพิกัดด้วยดาวเทียม สำรวจหยั่งหาระดับน้ำ ตรวจวัดทิศทาง ความเร็วของกระแสน้ำ ตะกอนดิน ตรวจสอบความถูกต้องของบรรทัดน้ำ วัดระดับน้ำ
  3. จัดเก็บ ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


   ชื่อตำแหน่ง : ช่างยนต์

  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์ , ช่างเครื่องกลเรือ , เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เช่น ดูแล ติดตั้ง ประกอบ ตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น ของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทางกลต่างๆ
  2. จัดเก็บ รักษา เบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รายงาน และรวบรวมข้อมูลและจัดทำประวัติการซ่อมบำรุง
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างขุดลอก
  อัตราเงินเดือน : 11,280 หรือ 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สาขาช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือเครื่องกล
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขุดลอก การตกแต่งและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการขุดลอก
  2. ช่วยวิเคราะห์ลักษณะร่องน้ำทางเดินเรือ กระแสน้ำ ดิน และแผนที่ร่องน้ำเพื่อวางแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการขุดลอก และช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับงานขุดลอก

  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  สมัครงาน กรมเจ้าท่า งานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัคร สอบ กรมเจ้าท่า 2557 สอบ กรมเจ้าท่า 57 กรมเจ้าท่า เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :อินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 พ.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมเจ้าท่า คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -29 เม.ย. 2557  นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานช่วยการพยาบาล

  "โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -29 เม.ย. 2557  นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานช่วยการพยาบาล"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13351 หรือ
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานช่วยการพยาบาล
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 29 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สมัครงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ งานราชการ เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รับสมัคร สอบ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 2557 สอบ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 57 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ :สมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 01 พ.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -30 เม.ย. 2557  นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

  "กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -30 เม.ย. 2557  นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ "

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13350 หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 30 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ (สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)

  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  ประเภท : บริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้

  – ทางนิเทศศาสตร์

  – ทางวารสารศาสตร์

  – ทางสื่อสารมวลชน

  – ทางการประชาสัมพันธ์

  – ทางการกระจายเสียง

  2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

  3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  (1) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

  (2) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบ ในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน

  (3) ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น

  (4) สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้

  (5) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ

  (6) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

  (7) ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ

  (8) กำกับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

  (9) ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  (10) จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ด้านการวางแผน

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  3. ด้านการประสานงาน

  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ด้านการบริการ

  (1) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

  (2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป

   

   

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  ตามประกาศรับสมัคร

  วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

   

  – ทักษะ

  ตามประกาศรับสมัคร

  วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

   

  – สมรรถนะ

  ตามประกาศรับสมัคร

  วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


  อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)

  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

  ประเภท : เทคนิค

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปวส.

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม

  2. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  (1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้ งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุน ต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

  (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล

  (3) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บำรุงรักษา

  2. ด้านการบริการ

  (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อ ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

   

   

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  ตามประกาศรับสมัคร

  วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

   

  – ทักษะ

  ตามประกาศรับสมัคร

  วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

   

  – สมรรถนะ

  ตามประกาศรับสมัคร

  วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ นนทบุรี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :สมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 พ.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 -25 เม.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ(กองการเจ้าหน้าที่)

  "กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 -25 เม.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ(กองการเจ้าหน้าที่)"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13349 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ(กองการเจ้าหน้าที่)
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 13,800
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 25 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ(กองการเจ้าหน้าที่)

  อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

  ประเภท : บริการ

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปวส.

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การบันทึกบัญชี ทำรายงานการบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญสำคัญคู่จ่าย รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจำปี ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

   

   

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจ เป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร ความรู้ด้วนงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

   

  – ทักษะ

  ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารโดยการพูด บุคลิกภาพและการปรับตัว

  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

   

  – สมรรถนะ

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  สมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร งานราชการ กรุงเทพ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 2557 สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 57 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :สมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 เม.ย. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 เม.ย. -02 พ.ค. 2557  พนักงานผังเมือง

  "กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 เม.ย. -02 พ.ค. 2557  พนักงานผังเมือง"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13348 หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานผังเมือง
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 13,800
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: พิจิตร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

  อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

  ประเภท : บริการ

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปวส.

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ

  และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การบันทึกบัญชี ทำรายงานการบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญ

  คู่จ่าย รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจำปี ปฏิบัติงานธุรการ

  และงานสารบรรณ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการ

  ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

   

   

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจ เป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 1.2 ความรู้ด้านงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ 1.3 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงาน ราชการ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ)

   

  – ทักษะ

   

  – สมรรถนะ

  2.1 ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 2.2 มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 2.3 การคิดวิเคราะห์ 2.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.5 การสื่อสารโดยการพูด 2.6 บุคลิกภาพและการปรับตัว

  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  เกณฑ์การประเมิน : 8.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 8.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 8.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน ลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

  สมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ พิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2557 สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 57 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :สมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 พ.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 -25 เม.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ

  "กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 -25 เม.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13347 หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 13,800
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 25 เม.ย. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

  อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

  ประเภท : บริการ

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปวส.

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ

  และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การบันทึกบัญชี ทำรายงานการบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญ

  คู่จ่าย รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจำปี ปฏิบัติงานธุรการ

  และงานสารบรรณ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการ

  ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

   

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจ เป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 1.2 ความรู้ด้านงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ 1.3 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงาน ราชการ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ)

   

  – ทักษะ

   

  – สมรรถนะ

  2.1 ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 2.2 มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 2.3 การคิดวิเคราะห์ 2.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.5 การสื่อสารโดยการพูด 2.6 บุคลิกภาพและการปรับตัว

  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  เกณฑ์การประเมิน : 8.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 8.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 8.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน ลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

  สมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร งานราชการ กรุงเทพ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 2557 สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 57 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :สมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!