อบต.หนองเม็ก จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายช่างสำรวจ,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่สันทนาการ,นักวิชาการเกษตร (27 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2556)

อบต.หนองเม็ก จ.มหาสา

Read more

อบต.ดอนจิก จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานการประปา,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่สันทนาการ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

อบต.ดอนจิก จ.อุบลราช

Read more

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รับโอน) (3 – 21 มิ.ย. 2556)

ศาลปกครองเปิดรับสมัค

Read more

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

ศาลปกครองเปิดรับสมัค

Read more

ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานการเดินรถ,พนักงานขบวนรถ,พนักงานรถจักร,ช่างฝีมือ,พนักงานการบัญชี,พนักงานบริหารงานทั่วไป,พนักงานบริการ,พนักงานเทคนิค (30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2556)

ร.ฟ.ท.เปิดรับสมัครสอ

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (10 – 16 มิ.ย. 2556)

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

สำนักงานศาลยุติธรรมเ

Read more