สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา),เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (16 – 27 พ.ค. 2556)

สำนักเลขาธิการนายกรั

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานประมง (16 – 28 พ.ค. 2556)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานประมง (15 – 23 พ.ค. 2556)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร

Read more

โรงพยาบาลน่าน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสถิติ,นักจิตวิทยา,นายช่างเทคนิค (15 – 31 พ.ค. 2556)

โรงพยาบาลน่านเปิดรับ

Read more

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล (14 – 22 พ.ค. 2556)

กรมปศุสัตว์เปิดรับสม

Read more

สปก. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,บุคลากร,เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร, (10 – 21 พ.ค. 2556)

สปก.เปิดรับสมัครสอบ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่สำนักงาน,นายช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์,นายช่างเขียนแบบเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (14 – 20 พ.ค. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงย

Read more

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำอำเภอเกาะสมุย(ชาย) จำนวน3อัตรา และ(หญิง) (1 – 15 พ.ค. 2556)

กรมราชทัณฑ์เปิดรับสม

Read more

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานการเงินและบัญชี (15 – 23 พ.ค. 2556)

กองทัพอากาศเปิดรับสม

Read more