หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบท้องถิ่น

  • Version
  • Download 879
  • File Size 608.89 KB
  • File Count 1
  • Create Date 10 กรกฎาคม 2017
  • Last Updated 10 กรกฎาคม 2017

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบท้องถิ่น

ตามประกาศเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 หมวด 4 ข้อ 17

ข้อ 17 หลักสูตรการสอบแข่งขันในตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้มีการทดสอบ ดังนี้

(1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ประกอบด้วยวิชา ดังนี้

(1.1) วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล กำหนดคะแนนเต็ม 30 คะแนน

ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น ซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้

(1.2) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม 30 คะแนน กฎหมายว่าดว้ยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา กฎหมายว่าดว้ยการกำหดนแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

(1.3) วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม 20 คะแนน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำ หรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

(1.4) วิชาภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนเต็ม 20 คะแนน

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

(2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย

(3) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ให้ กสถ. แต่งตั้ง หรืออาจให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (าค ค) นั้น ให้ กสถ. ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดช่วงคะแนนสูงสุด ต่ำสุด เพื่อให้คะณะกรรมการสัมภาษณ์ถือปฏิบัติ เว้นแต่กรรมการผู้หนึ่งผู้ใเห็นว่ากรณีมีเหตุผลจำเป็นไม่อาจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ กสถ. กำหนด ให้กรรมการผู้นั้น แจ้งคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาร่วมกัน หากที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอย่างไร ให้กรรมการผู้นั้น ถือปฏิบัติไปตามนั้น ทั้งนี้ ให้บันทึกเหตุผลไว้ในแบบการให้คะแนนด้วย

การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) อาจทดสอบในคราวเดียวกันหรือทดสอบภาคหนึ่งภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ กสถ. ประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments