กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – |ตรวจสอบหลักสูตรการสอบ 2556 กับ ข้อมูลปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

“กรมส่งเสริมกา

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – |จำนวนอัตรา/ตำแหน่งว่างที่ท้องถิ่นร้องขอให้ อปท.จัดสอบแทน

“กรมส่งเสริมกา

Read more

สอบท้องถิ่น อบจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบ 8 ส.ค. -11 ส.ค. 2559 |ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,อื่นๆ

“สอบท้องถิ่น อ

Read more

สอบท้องถิ่น เทศบาลสุเทพ เปิดรับสมัครสอบ 8 ส.ค. -15 ส.ค. 2559 |ผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,ฯลฯ

“สอบท้องถิ่น เ

Read more