มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -31 ธ.ค. 2558  รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

“มหาวิทยาลัยกา

Read more

สอบท้องถิ่น อบต.หนองบัวละคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย บัดนี้ –  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักบริหารงานคลัง,นักบริหารการศึกษา

“สอบท้องถิ่น อ

Read more