โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข (29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการประมง,นักวิชาการช่างศิลป์,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ประมง,ช่างไม้,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, (25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

สำนักบริหารจัดการด้านการประมง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานประมง (25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

สถาบันอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (จ.ชลบุรี) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานผู้ช่วยประมง (30 เม.ย. – 10 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี (22 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (22 – 26 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (26 เม.ย. – 2 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, นักทรัพยากรบุคคล, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นายช่างเทคนิค, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) (22 – 30 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิค, นักโภชนาการ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักสังคมสงเคราะห์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (22 – 26 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more