Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม) (11 – 15 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม)
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ถ.กรุงเกษม สะพานขาว เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100


ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (11 – 22 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : 1. ครูปฏิบัติการ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาช่างยนต์
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.2 มีประสบการณ์ในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและมีวินัยในการทำงาน
2. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2 มีประสบการณ์ในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและมีวินัยในการทำงาน
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3.2 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
3.3 มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
3.4 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจการนักศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน (เฉพาะตำแหน่งครูปฏิบัติการ) 2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน (เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
วิธีการประเมิน : 1. โดยวิธีให้ปฏิบัติการสอน 2. โดยวิธีให้ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (6 – 22 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน หรือ สาขาวิชาการบัญชี
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
– ปฏิบัติงาน ณ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตรวจสอบรายละเอียดรายได้ค่าใช้จ่าย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ทดสอบภาคปฏิบัติ

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนร้อยละ 50

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์)
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (18 – 22 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : ๑๕,๙๖๐ บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕
-ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
-เพศชาย อายุ ๒๕ -๓๕ ปี
-มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
-มีประสบการณ์ด้านการดูแลห้องปฏิบัติการและผู้ช่วยสอน ในวิชาการทดสอบวัสดุปฏิบัติการชลศาสตร์ ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงิน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (13 – 22 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม
ประมวลผลคำและตารางคำนวณคำได้เป็นอย่างดี
๓. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา
หรืองานด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้
๔. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
สามารถประสานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้เป็นอย่างดี
๕. สามารถทำงานนอกเวลาราชการและ
นอกสถานที่ได้
๖. มีใจรักในงานบริการ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงิน
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี-การเงิน
จากงานการเรียนการสอนได้
๔. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๖. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒ สามารถปฏิบัติงานการสอนนักเรียนระดับ
บริบาล และอนุบาลได้
๓. สามารถปฏิบัติงานราชการอื่น ๆ นอกเหนือ
จากงานภาระหน้าที่ของตำแหน่งได้


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือ
บรรณารักษศาสตร์หรือ สารสนเทศศาสตร์
๒. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๓. มีประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยราชการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณสมบัติอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเป็น
อย่างดี
๔. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ
และงานสารบรรณ
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม
ประมวลผลคำและตารางคำนวณคำ
๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ละเอียด ถูกต้อง และแม่นยำ
๗. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยหรือการประเมิน
โครงการ
๘. มีประสบการณ์รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา


เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (11 – 18 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ หรือทางการจัดการทั่วไป
2) อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานต่างๆ
2) ทำบันทึกจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ MIS
3) ทำบันทึกจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP
4) ทำบันทึกใชสั่งซื้อ/สั่งจ้างใบ PO ในระบบ MIS
5) ทำบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ MIS
6) ศึกษาการทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง
7) จัดทำเอกสารสัญญาซื้อขาย/จ้าง
8) ดำเนินการเรื่องการควบคุมพัสดุ และการจำหน่วยพัสดุ
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และการจัดจ้างจะเป็นตามลำดับคะแนนที่สอบได้

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักยุทธศาสตร์ (7 – 22 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักยุทธศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556


ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข(รพ.ประจวบคีรีขันธ์) (11 – 15 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข(รพ.ประจวบคีรีขันธ์)
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : เทคนิค,บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.,ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รพ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลสมุทรปราการ) (11 – 15 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลสมุทรปราการ)
อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอิ่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •