Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (1 – 16 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเิงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ขั้นเงินเดือน 10,970 บาท (เพิ่มค่าครองชีพ 1,000 บาท)

ระดับการศึกษา ปริิญญาตรีด้านบัญชี พณิชยศาสตร์หรือการเงิน

อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 สิงหาคม 2556 

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1550 (บัดนี้ – 23 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (2) 7 – 1550 สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1550
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

อัตราเงินเดือน 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ฯลฯ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ถือกุญแจ และควบคุมการเปิด – ปิด และการใช้ห้องปฏิบัติการ
2. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ดี
3. ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างต่างๆ เกี่ยวกับพัสดุและอื่นๆ ที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ
4. ดูแลความปลอดภัย และการใช้ทรัพยากรภายในห้องปฏิบัติการ
5. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการเรียนการสอน
6. ควบคุมแนะนำการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
7. ดูแลรับผิดชอบ ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ หลังการใช้งาน
8. ดูแลรับผิดชอบฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
9. ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือ การใช้เครื่องมือบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11. ประจำการที่คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 

ปฏิบัติงานที่: จ.นครนายก
วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 2-7167

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ งพนักงานวิชาชีพ (9) 7 – 2685 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (1 – 22 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ (9) 7 – 2685 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (9) 7 – 2685
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 7,310 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ปฏิบัติงานภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ทำชีทและถ่ายเอกสารต่างๆ
– เตรียมต้นฉบับพร้อมถ่าย
– จัดทำรูปเล่ม
– แจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนนิสิตแพทย์
2. รับเอกสารและส่งเอกสาร
– รับ , ส่ง หนังสือ ลงทะเบียน เอกสาร/จดหมาย
– ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ภายในภาควิชาอายุรศาสตร์
– ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/แจ้งอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทราบ
– แจ้งเวียนให้อาจารย์ทราบ
3. การเบิกพัสดุของภาควิชา
– สำรวจรายการพัสดุที่ต้องใช้ในภาควิชา
– ดำเนินการเบิกพัสดุ/เซ็นตรวจรับพัสดุ (คณะแพทยศาสตร์/ศูนย์)
4. จัดเลี้ยงประชุมภาควิชา
– จัดเตรียมห้องสำหรับประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดเลี้ยงอาหารว่าง/อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
5. ลงรับรายงานนิสิตแพทย์
– แยกรายงานนิสิตแพทย์และอาจารย์ตามชั้นปี
– ลงสมุดรายงานนิสิตแพทย์
– แจกให้อาจารย์ทุกท่านที่เป็นเจ้าของรายงานนิสิตแพทย์
6. งานอาคารสถานที่
– เปิด , ปิดห้องต่างๆ ของภาควิชาอายุรศาสตร์
– แจ้งช่างในการซ่อมแซมต่างๆ เกี่ยวกับอาคารสถานที่

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 

ปฏิบัติงานที่: จ.นครนายก
วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) ณ งานบริหารและธุรการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บุคคล,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 – 30 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน


ตำแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4424 และ (1) 7 – 4425

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บุคคล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4426

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4430 ถึง (1) 7 – 4437

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4424 และ (1) 7 – 4425
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power point และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
2. มีความรู้ในด้านวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
4. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
5. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถถ่ายทอดและนำเสนอ

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บุคคล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4424 และ (1) 7 – 4425
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4430 ถึง (1) 7 – 4437
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ
3. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่และพร้อมปรับปรุงการทำงานของตนเองอยู่เสมอ
5. มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการอ่าน การตีความและสรุปสาระสำคัญ
8. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร)
9. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
10. มีความรู้ความสามารถในงานธุรการ งานสารบรรณ
11. มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
13. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงานได้
14. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน่วยงานต้นสังกัด **
 

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่งมหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: หลัง 30 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ บุคลากร (11 – 31 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : พนักงานราชการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีด้านงานบุคคล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานบุคคล

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (11 ก.ค. – 2 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-0891 และ (2) 7-3713 สังกัดสำนักคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 10,340 บาท

ระดับการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

หลักฐานที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3×4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :

ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: หลังวันที่ 2 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด (บัดนี้ – ไม่ระบุ – 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นผู้จบปริญญาตรีในสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การจัดการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามการพิจารณาของสาขาวิชา และ

เป็นผู้จบปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด นวัตกรรมนิเทศศาสตร์การตลาด, การประชาสัมพันธ์, การโฆษณาฐ การจัดการการสื่อสาร, การบริหารการสื่อสาร,นโยบายการสื่อสาร, การวางแผนการสื่อสาร, การจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ, การตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามการพิจารณาของสาขาวิชา 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัครสอบ

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยพะเยา :

กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไ้ด้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญม.บูรพา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (24 – 26 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญม.บูรพาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ฝ่ายปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

 • อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง90484
  ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านปฐมวัย และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ
 • อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 90482
  ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านปฐมวัย และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

วิธีการสมัครงานราชการโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญม.บูรพา :

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานธุรการ อาคารหลังใหม่ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันและเวลาราชการ หรือ
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายปฐมวัย เลขที่ 73 โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ช่างไฟฟ้า 3,ช่างเครื่องกล 3 (16 – 30 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่ง

 • ช่างไฟฟ้า 3
  รหัสตำแหน่ง 101
  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า
 • ช่างเครื่องกล 3
  รหัสตำแหน่ง 102
  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างเครื่องกล/ช่างเครื่องยนต์

เพศชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

วิธีการสมัครงานราชการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ)

ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ก.ค. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

*ไม่เว้นวันหยุดราชการ

** สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 ส.ค. 2556
สอบวันที่: 14 ส.ค. 2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •