Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ สัตวแพทย์ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลา สัตวแพทย์ P7

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
– ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัครประกอบการสมัคร
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๐๙๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7

 

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชุดสื่อการเรียนการสอน ด้าน Content Development หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
– ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัครประกอบการสมัคร
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๐๙๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ขยายเวลา อาจารย์ A5

 

 

 

 

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– หากมีความรู้และความสนใจด้าน Atmospheric Environment จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-ต้องมีผลสอบ TOEFL โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนนหรือผลสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๗๕ คะแนน หรือผลสอบ IELTS โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๖.๕ คะแนน (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ)
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๒ ชุด
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๖ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม โทร. ๐-๒๒๑๘-๘๒๑๘, ๐-๒๒๑๘-๘๑๑๗ หรือ http://www.cric.chula.ac.th ในวันและเวลาราชการ

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

 

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7

 

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
– ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ (รับพิจารณาทุกระดับคะแนน) ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

-ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   
หลักฐานการสมัคร
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๖ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๕๐๔๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิเคราะห์ติดตามและประเมินผล) (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิเคราะห์ติดตามและประเมินผล) P7

 

 
จำนวน
๒ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทางการบริหารทั่วไป วิทยาศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถในการวางแผน ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ได้ดี
-ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (รับพิจารณาทุกระดับคะแนน) ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
แนบไฟล์เอกสารผ่านทางเว็บไซต์
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๖ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๘ และทางในวันและเวลาราชการ

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

 

 

จำนวน
๑ อัตรา
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ธุรกิจคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Mocrosoft Office ได้เป็นอย่างดี
– ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ (รับพิจารณาทุกระดับคะแนน) ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

-ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หลักฐานการสมัคร
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๖ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
สนใจติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๕๐๔๙ ในวันและเวลาราชการ

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

 

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบริหารทั่วไป วิทยาศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบสำนักงาน ทั้งธุรการ งานข้อมูล งานสารบรรณ และงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
แนบไฟล์เอกสารผ่านทางเว็บไซต์จุฬาฯ
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๖ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๘ และ

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 (ภาควิชาเภสัชวิทยา)

 

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ หรือสาขาที่เทียบเท่า
– ไม่มีภาระผูกพันเรื่องการชดใช้ทุนใดๆ หรือเงื่อนไขอื่น
– มีผลสอบ TOEFL ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันสมัครคัดเลือก โดยได้คะแนนตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือได้คะแนนขั้นต่ำจากการสอบ CU-TEP ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ตั้งแต่ ๗๖ คะแนน ขึ้นไป
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ก.ค. – ๓๑ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘๙๗๗๓, ๐-๒๒๑๘-๙๗๗๕ ในวันและเวลาราชการ

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

คณะครุศาสตร์ ขยายเวลา อาจารย์ (ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน)

 

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
-มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยได้คะแนนขั้นต่ำจากการสอบ CU-TEP ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ตั้งแต่ ๗๖ คะแนน ขึ้นไป หรือผลสอบ TOEFL ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี โดยได้คะแนนตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน (ผ่านการสอบวิชาภาษาอังกฤษ CU-TEP ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
– หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   
หลักฐานการสมัคร
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๖ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
คณะครุศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๔๒๓, ๐-๒๒๑๘-๒๔๓๒

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •