Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 399.-/วัน
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 399 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ส่งเอกสารให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ช่วยงานสารบัญและธุรการทุกอย่าง
3. พิมพ์เอกสาร/จัดทำเอกสาร/ถ่ายเอกสาร
4. ดูแลรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น LCD คอมพิวเตอร์ ให้กับผู้ที่มาใช้ห้องประชุมและห้องเรียนของบัณฑิตวิทยาลัยทุกห้อง
5. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15644

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4592 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4592
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,690 – 47,000
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: นครนายก

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4592 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4592
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา (ทรัพยากรน้ำ , ขนส่ง , สิ่งแวดล้อม) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์การสอนทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือมีประสบการณ์การทำงานวิจัย / วิชาการ หรือประสบการณ์การทำงานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา และมีจิตสาธารณะ และ/หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. การบรรยายและการสอนปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชา การควบคุมการทำโครงงานนิสิตและกรรมการสอบโครงงานนิสิต โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำ ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงระดับปริญญาตรี เทียบเท่ากับ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 ด้านงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.2 ด้านการสร้าง พัฒนา ผลผลิต หรือการประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน/ชิ้นงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.3 ด้านตำรา หรือบทความ หรือเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือ คู่มือปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
2.4 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่น ที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
3. งานบริการวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานกิจการนิสิต กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. งานที่ได้รับมอบหมายในงานเฉพาะกิจ งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และงานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน
5. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมายและการบริหารหลักสูตร การพิจารณาเค้าโครง โครงงาน ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
6. ภาระงานตามข้อ 1 – 5 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียดยืดหยุ่น ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นต้องมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ กรณีพนักงานเต็มเวลา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22018

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4591 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4591
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครนายก

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4591 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4591
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท
2 วุฒิปริญญาโท 13,750 และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมไฟฟ้า
คุณสมบัติ
มีประสบการณ์ การทำงานวิจัย วิชาการ หรือประสบการณ์การทำงานวิชาชีพ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. การบรรยาย และการสอนปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชา การควบคุมการทำโครงงานนิสิต และกรรมการสอบโครงงานนิสิต โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำ ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง ระดับปริญญาตรี เทียบเท่ากับ 10 ชั่วโมง / สัปดาห์
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 ด้านงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
2.2 ด้านการสร้าง พัฒนา ผลิต หรือการประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน/ชิ้นงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
2.3 ด้านตำรา หรือบทความ หรือเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือคู่มือปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อปีการศึกษา
2.4 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
3. งานบริการวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานกิจการนิสิต กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. งานที่ได้รับมอบหมายในงานเฉพาะกิจ งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และงานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน
5. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมายและการบริหารหลักสูตร การพิจารณาเค้าโครง โครงงาน ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
6. ภาระงานตามข้อ 1-5 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียดยืดหยุ่นตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นต้องมีจำนวน ชั่วโมงปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ กรณีพนักงานเต็มเวลา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22018

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ อาจารย์ (1) 7 – 4591 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4591
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: นครนายก

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4591
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท
2 วุฒิปริญญาโท 13,750 และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมไฟฟ้า
คุณสมบัติ
มีประสบการณ์ การทำงานวิจัย วิชาการ หรือประสบการณ์การทำงานวิชาชีพ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. การบรรยาย และการสอนปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชา การควบคุมการทำโครงงานนิสิต และกรรมการสอบโครงงานนิสิต โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำ ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง ระดับปริญญาตรี เทียบเท่ากับ 10 ชั่วโมง / สัปดาห์
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 ด้านงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
2.2 ด้านการสร้าง พัฒนา ผลิต หรือการประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน/ชิ้นงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
2.3 ด้านตำรา หรือบทความ หรือเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือคู่มือปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อปีการศึกษา
2.4 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
3. งานบริการวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานกิจการนิสิต กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. งานที่ได้รับมอบหมายในงานเฉพาะกิจ งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และงานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน
5. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมายและการบริหารหลักสูตร การพิจารณาเค้าโครง โครงงาน ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
6. ภาระงานตามข้อ 1-5 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียดยืดหยุ่นตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นต้องมีจำนวน ชั่วโมงปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ กรณีพนักงานเต็มเวลา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22018

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ อาจารย์ (1) 7 – 4619 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4619
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,690
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4619 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4619
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

อัตราเงินเดือน 21,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปะ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. สอนวิชาศิลปะ ระดับประถมต้นและประถมปลาย
2. เป็นอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น ทำหน้าที่อบรมนักเรียน ทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ สมุดประจำวิชา และการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การไปทัศนศึกษา กิจกรรมตามวันสำคัญ และกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ
4. ทำงานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยของหมวดวิชา
5. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
6. ดูแล รักษา สื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอนให้คงประสิทธิภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
7. สังเกตและบันทึกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
8. ทำการสอนแทนอาจารย์อื่นในกรณีที่อาจารย์ผู้นั้นไปปฏิบัติราชการหรือลา
9. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 539.-/วัน
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ

ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 539 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint , Microsoft Access และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
3. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ถ่ายทอดและนำเสนอข้อมูล

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา
1. ปฏิบัติงานวารสารวัดผลการศึกษา
2. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานสารสาร
3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และเอกสารการดำเนินการสอบ ติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
4. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
5. ปฏิบัติงานตรวจเช็ครหัสกระดาษคำตอบ
6. ปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา
1. ปฏิบัติงานวิจัย จัดทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาโครงการวิจัยเงินรายได้ของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลผลการพิจารณาโครงการวิจัย การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและดำเนินการขออนุมัติการดำเนินงานโครงการวิจัยเสนอผู้อำนวยการฯ
2. ติดต่อประสานงานด้านงานวิจัยกับนักวิจัยของหน่วยงาน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย และดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งเงินรายได้ของหน่วยงาน และ เงินงบประมาณแผ่นดิน
4. ปฏิบัติงานการเรียนการสอน การอบรม และติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
5. จัดเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูล และลงระบบเกี่ยวกับแผนการเรียน ตารางสอน
6. จัดเตรียมเอกสารการประชุม บันทึก และสรุปผลการประชุม
7. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 1-5209 หรือ 02-649-5803

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่งมหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4564 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4564
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,690 – 47,000
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4564 สังกัดสาขาวิช่าวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4564
สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน 21,690 – 47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาโภชนาศาสตร์ โภชนชีวเคมี โภชนาศาสตร์ชุมชน วิทยาศาสตร์การอาหารหรือเทคโนโลยีทางอาหาร เน้นโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
กรอบภาระงานขั้นต่ำ ให้มีชั่วโมงปฏิบัติงานเท่ากับ 35 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

งานด้านการสอนและพัฒนานิสิต
1. ภาระงานด้านการสอน / พัฒนานิสิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
3. ภาระงานสอนอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนิสิต ตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย

งานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
1. ภาระงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์
2. จะต้องมีผลงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการบนฐานงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่องใน 2 ปี

งานด้านการบริการวิชาการ
1. ปฏิบัติภาระงานด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ / คณะ / มหาวิทยาลัย
2. ปฏิบัติภาระงานด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย / อนุมัติจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ / คณะ / มหาวิทยาลัย

งานด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ปฏิบัติภาระงานด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะที่สอดคล้องกับพันธกิจ และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมาย / อนุมัติจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ / คณะ / มหาวิทยาลัย

งานด้านการบริหารและอื่นๆ
1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2. ร่วมพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ ที่จะเปิดสอนในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรในอนาคต
3. ช่วยการบริหารสาขาวิชา / คณะให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายและพันธกิจของสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึง 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 27167

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4563 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4563
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,690 – 47,000
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4563 สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4563
สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน 21,690 – 47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ , เทคโนโลยีชีวภาพ , อณูชีววิทยา , พันธุศาสตร์และสถิติ , ชีวสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
กรอบภาระงานขั้นต่ำ ให้มีชั่วโมงปฏิบัติงานเท่ากับ 35 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

งานด้านการสอนและพัฒนานิสิต
1. ภาระงานด้านการสอน / พัฒนานิสิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
3. ภาระงานสอนอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนิสิต ตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย

งานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
1. ภาระงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์
2. จะต้องมีผลงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการบนฐานงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่องใน 2 ปี

งานด้านการบริการวิชาการ
1. ปฏิบัติภาระงานด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร / คณะ / มหาวิทยาลัย
2. ปฏิบัติภาระงานด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย / อนุมัติจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร / คณะ / มหาวิทยาลัย

งานด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ปฏิบัติภาระงานด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะที่สอดคล้องกับพันธกิจ และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมาย / อนุมัติจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร / คณะ / มหาวิทยาลัย

งานด้านการบริหารและอื่นๆ
1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2. ร่วมพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ ที่จะเปิดสอนในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรในอนาคต
3. ช่วยการบริหารสาขาวิชา / คณะให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายและพันธกิจของสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึง 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 27167

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 3483 (บัดนี้ – 19 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 3483
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,690-47,000
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: นครนายก

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3483 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3483
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา (ทรัพยากรน้ำ , ขนส่ง , สิ่งแวดล้อม) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์การสอนทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือมีประสบการณ์การทำงานวิจัย / วิชาการ หรือประสบการณ์การทำงานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา และมีจิตสาธารณะ และ/หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. การบรรยายและการสอนปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชา การควบคุมการทำโครงงานนิสิตและกรรมการสอบโครงงานนิสิต โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำ ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงระดับปริญญาตรี เทียบเท่ากับ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 ด้านงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.2 ด้านการสร้าง พัฒนา ผลผลิต หรือการประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน/ชิ้นงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.3 ด้านตำรา หรือบทความ หรือเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือ คู่มือปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
2.4 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่น ที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
3. งานบริการวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานกิจการนิสิต กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. งานที่ได้รับมอบหมายในงานเฉพาะกิจ งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และงานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน
5. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมายและการบริหารหลักสูตร การพิจารณาเค้าโครง โครงงาน ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
6. ภาระงานตามข้อ 1 – 5 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียดยืดหยุ่น ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นต้องมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ กรณีพนักงานเต็มเวลา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22018

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •