สวทช. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยวิจัย,นักวิเคราะห์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,วิศวกร,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,ผู้อำนวยการฝ่าย (บัดนี้ – 31 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ 19/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : ด้านการบริหารบุคลากร (เน้นการบริหารผลการปฏิบัติงาน/ค่าตอบแทน)

 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถจัดทำข้อมูลและประมวลผลด้านบุคคลได้
2 มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สามารถจัดระบบด้านการบริหารงานบุคคลได้
3 มีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
4 สามารถทำงานขั้นพื้นฐาน (Ground Job) ไปจนถึงการทำงานไปสู่เป้าหมาย โดยเป็นการทำงานเบ็ดเสร็จได้ด้วยตัวเอง
5 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โดยเฉพาะ MS Excel ต้องอยู่ในระดับดี – ดีมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 รับผิดชอบกระบวนการเลื่อนตำแหน่ง ทั้งการประเมินผลงานวิชาการและไม่ประเมินผลงานวิชาการ
2 รวบรวม สรุป และจัดทำ HR Report และข้อมูล Movement ของบุคลากรทุกมิติ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
3 รับผิดชอบหลักเรื่อง แผนงบประมาณ KPI, Productivity, Process Improvement, SLA, และ ISO ของฝ่าย


ผู้ช่วยวิจัย/หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้
วันที่ประกาศ 16/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ด้านProgramming for mobile devices (Android, IOS)
2 มีความรู้ด้านObject oriented programming (JAVA, C#)
3 มีความรู้ด้านWeb programming (php, jsp)
4 มีความรู้ด้าน Database

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติ งานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ งานเสร็จตามกำหนดเวลา
2 ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน สวทช. ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้า / พี่เลี้ยง เพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
3 ประเมินความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของานที่ได้รับมอบหมายกับงานของผู้อื่น และวางแผนงานของตนและให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับทีมงานและโครงการวิจัย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้
4 รวบรวมความต้องการและตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับลูกค้า / แหล่งทุนที่เกี่ยวกับงานตนเองภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้ารวมทั้งส่งมอบ สิ่งที่ลูกค้า / แหล่งทุนต้องการ (ได้ถูกต้องและตรงเวลา)ในกรอบงานของตนเอง
5 บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานตนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
6 รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลงานวิจัยที่ร่วมรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงาน
7 มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับจ้างวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีและเขียนสิ่งพิมพ์


นักวิเคราะห์/ฝ่ายประสานงานหน่วยวิจัย
วันที่ประกาศ 14/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี, ชีววิทยาโมเลกุล, เทคนิคการแพทย์, ชีววิทยา, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : หากมีประสบการณ์เขียนเอกสารเชิงวิชาการจะมีประโยชน์ต่องานที่ทำ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 การวิเคราะห์และจัดทำแผนและผลงานการดำเนินงานทางด้านทรัพยากรชีวภาพ
2 การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการทางด้านทรัพยากรชีวภาพ
3 การบริหารจัดการหน่วยวิจัย
4 ประสานความร่วมมือหน่วยงานภายนอกและภายในประเทศ


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการสเปกโตรสโกปีแบบสั่น
วันที่ประกาศ 12/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านเคมี

 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ดูแลรักษา และจัดเตรียมเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการวิจัย
2 เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอก และงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก สวทช.
3 จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบ รวมทั้งจัดทำเอกสาร หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง
4 ให้คำแนะนำ เผยแพร่ทางเทคนิค /สอนเบื้องต้น แก่ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องมือ หรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดูแลรักษา และจัดเตรียมเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการวิจัย
2 เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอก และงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก สวทช.
3 จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบ รวมทั้งจัดทำเอกสาร หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง
4 ให้คำแนะนำ เผยแพร่ทางเทคนิค /สอนเบื้องต้น แก่ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องมือ หรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกร/ห้องปฏิบัติการต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
วันที่ประกาศ 18/12/2012

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ไม่ระบุ
เกรดเฉลี่ย : ไม่ระบุ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาตรี หรือโท สาขา เครื่องกล แมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : Automation and mechatronics

 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความชำนาญ ในการใช้โปรแกรมออกแบบสามมิติ เช่น Solid work ,Unigraphics หรือโปรแกรมอื่นที่ใกล้เคียง
2 มีพื้นฐานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 สามารถฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
4 มีความสามารถในการวิเคราะหืและประเมินผล
5 มีทัศนคติที่ดีต่องานวิจัยและพัฒนา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
2 วิเคราะห์ ทดสอบ และจัดเก็บข้อมูล สมบัติของวัสดุการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น
3 ร่วมประสานงาน ผลักดันเป้าหมายการดำเนินงาน ของห้องปฏิบัติการต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์/งานบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

วันที่ประกาศ 08/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ด้าน การเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธุ์พืช) หรือด้านวิทยาศาสตร์ (พันธุศาสตร์ด้านพืชหรือเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช) Genetic (พันธุศาสตร์) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์โครงการ

 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านพืช ร่วมกับผู้จัดการ และผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัย หรือหน่วยงานวิจัยอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมการประชุมหารือ/สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3 รับผิดชอบการวางแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน

 


นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน
วันที่ประกาศ 08/07/2013

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : Investment Banking หรือ Project Financing หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือวิเคราะห์การลงทุน

 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำเอกสารวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์การลงทุนและบริหารจัดการลงทุนในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ และตรวจสอบโครงการ/กิจการที่จะลงทุน
3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน บริษัทที่เกิดจากการแปรรูปโครงการ (Spin-off) ของสวทช. และโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของ สวทช.
4 ให้คำปรึกษาด้านแผนธุรกิจ การเงิน / บัญชี นโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆของ สวทช. ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ร่วมทุน
5 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์/ฝ่ายวิจัย ประยุกต์ และบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 

วันที่ประกาศ 25/06/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 26 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / การจัดการเทคโนโลยีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : ด้านการจัดทำแผนงาน การบริหาร ติดตาม ประเมินผลโครงการ หรือหน่วยงาน

 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2 มีทักษะด้านการใช้ไอทีในการปฏิบัติงาน
3 มีทักษะด้านการเขียน เช่น รายการประชุม ข้อเสนอโครงการ หนังสือราชการ และอื่นๆ
4 มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานเพื่อดำเนินงานด้านการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานด้านโทรคมนาคม มาตรฐานด้านการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
2 ร่วมดำเนินการและประสานงานกับผู้ที่เกียวข้องเพื่อพัฒนานโยบายระดับชาติใน ด้านการเข้าถึงและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
3 จัดประชุม / สัมมนา / ประชาสัมพันธ์
4 จัดเก็บข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย พร้อมใช้งาน
5 ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา กระบวนการทำงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้พันธกิจของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 


นักวิเคราะห์/ฝ่ายวิจัย ประยุกต์ และบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
วันที่ประกาศ 25/06/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 26 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / การจัดการเทคโนโลยีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : ด้านการจัดทำแผนงาน การบริหาร ติดตาม ประเมินผลโครงการ หรือหน่วยงาน

 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2 มีทักษะด้านการใช้ไอทีในการปฏิบัติงาน
3 มีทักษะด้านการเขียน เช่น รายการประชุม ข้อเสนอโครงการ หนังสือราชการ และอื่นๆ
4 มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานเพื่อดำเนินงานด้านการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานด้านโทรคมนาคม มาตรฐานด้านการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
2 ร่วมดำเนินการและประสานงานกับผู้ที่เกียวข้องเพื่อพัฒนานโยบายระดับชาติใน ด้านการเข้าถึงและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
3 จัดประชุม / สัมมนา / ประชาสัมพันธ์
4 จัดเก็บข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย พร้อมใช้งาน
5 ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา กระบวนการทำงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้พันธกิจของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ 21/06/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : งานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสารมรถในด้านการประสานงาน เขียนข่าว และนำเสนอสื่อในรูปแบบต่างๆ
2 สามารถออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้
3 สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ได้ เช่น Microsoft Office , Adobe เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมในส่วนการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเป็นหลัก
2 เขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าว หรือ สรุปกิจกรรมเบื้องต้น
3 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ Poster Banner Brochure ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
4 จัดทำสื่อประเภทมัลติมิเดีย อาทิ ถ่ายวีดีโอกิจกรรม ตัดต่อภาพและวีดีโอ จัดทำ presentation


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ 04/06/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยีวัสดุ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับดีพอใช้
2 สามารถใช้ หรือฝึกใช้เครื่องมือ workshop พื้นฐานได้
3 มีความกระตือรือร้นและสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี
4 มีความอดทนสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
5 การอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ช่วยสังเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุในห้องปฏิบัติการ และทดลองการผลิตในระดับpilot
2 ช่วยเตรียมชิ้นงาน/ประสานงานการบำรุงรักษาเครื่องมือ เตรียมชิ้นงานอย่างง่ายตามแบบสำหรับดัดแปลงเครื่องมือ หรือ สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในโครงการทดลอง
3 ร่วมเก็บข้อมูล/ติดตามผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี
4 ร่วมค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 รายงานผลในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง
6 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์
วันที่ประกาศ 04/06/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ , วัสดุศาสตร์, ด้านเซรามิกส์ และกลาสเซรามิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : 1. มีประสบการณืในการสังเคราะห์และการขึ้นรูปเซรามิกส์และกลาสเซรามิกส์ สำหรับงานทางการแพทย์ 2. มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบ ISO 9000 หรือ ISO 13485

 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะในการทำงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับวัสดุเซรามิกส์ทางการแพทย์
2 มีทักษะในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี โดยเฉพาะ อ่านและเขียนบทความและหนังสือวิชาการ
3 มีทักษะทางด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
4 มีทัศนคติที่ดีในการทำงานวิจัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 เตรียมสังเคราะห์ และขึ้นรูปเซรามิกส์ และกลาสเซรามิกส์ และวัสดุเชิงประกอบเซรามิกส์และพอลิเมอร์ทางการแพทย์
2 จัดทำระบบมาตรฐาน ISO 13485
3 ปฏิบัติงาน เสนอความคิด และแก้ปัญหางานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองเพื่อให้งานสำเร็จตามกำหนดเวลา
4 ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก สวทช. เพื่อให้งานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
5 วางแผนงานเพื่อดำเนินงานวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
6 บันทึกรวบรวมองค์ความรู้ สรุป และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
7 จัดทำสื่อและนำเสนอผลงานเพื่อเผยแพ่ผลงานในเวทีระดับชาติ/ระดับภูมิภาค

ผู้อำนวยการฝ่าย/ฝ่ายพัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน
วันที่ประกาศ 21/11/2012

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: คน
อายุ : ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีววิทยาโมเลกุลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป
ด้าน : มี ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์โครงการวิจัย และการบริหารจัดการสนับสนุนงานวิจัยระดับโปรแกรมวิจัย การวงาแผนงานและงบประมาณระดับโปรแกรมวิจัย รวมไม่น้อยกว่า 10 ปี และ / หรือ มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :

1 มีความรอบรู้ในวิทยาการ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
2 มีความรู้ความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผล / ข้อเสนอแนะได้
3 มีความสามารถในการฟัง ประมวลผล และเขียนสรุปประเด็น / รายงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
4 มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล มีหลักการเชิงบริหาร
5 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 การสนับสนุนการสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน ตามเป้าหมายของศูนย์ฯ
2 การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

วิธีการสมัครงานราชการสวทช. :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เว็บไซต์ สมัครสอบ สวทช. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments