สรอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์สารสนเทศ,วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ,วิศวกรเครือข่าย,วิศวกรระบบ (20 ก.ค. – ไม่ระบุวันสิ้นสุด – 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สรอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

นักวิเคราะห์สารสนเทศ

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ : 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี /โท วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 3 ปี

ทักษะความชำนาญ : (Skill)

มีทักษะในการประสานงาน สร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ใช้ได้
มีทักษะในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อมูลได้เป็นอย่างดี
มีทักษะการนำเสนอ การออกแบบเอกสารและรายงานต่างๆ
สามารถใช้ Ms word/Excel/power point เป็นอย่างดี
สามารถจดบันทึกและสรุปรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)

ศึกษา วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะ/นโยบายสำหรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาวิธีการจัดอันดับ e-Government ของแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ
วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอันดับของประเทศจากการจัดอันดับ e-Government
จัดทำเอกสารประกอบการประชุม

วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ : 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยากรคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :

– ด้านการดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่าย เช่น Linux, Windows มาไม่น้อยกว่า 4 ปี

– การบริหารจัดการระบบต่างๆ เช่น ระบบ Web, Mail มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

– มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ทักษะ ความชำนาญ : (Skill)

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐานของระบบ internet เป็นอย่างดี
มีความรู้พื้นฐานของระบบสารสนเทศ เช่น ระบบปฏิบัติการ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบเครือข่าย
มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)

ปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ISO 9001, ISO 20000, ISO 27000
แก้ไขปัญหาและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของส่วนงาน

วิศวกรเครือข่าย

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ : 23 – 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์,
ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ ,โทรคมนาคมท, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : – มีประสบการณ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-5 ปี

หากได้ใบรับรอง Cisco Network Associate (CCNA) หรือใบรับรอง Certified Centre Professional (CDCP) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ทักษะ ความชำนาญ : (Skill)

มีความรู้ด้าน Routing Protocol ต่างเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น Router, Switch
เข้าใจและรู้กลไกในการทำงานของระบบ Network Management System
มีความรู้ด้านอุปกรณ์และระบบพื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการสร้างนโยบายควบคุมการดูแล และการบำรุงรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์
มีความรู้ด้าน Security เบื้องต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ โดยสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายขององค์กรในส่วน ของ Core Network และส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานลักษณะ Network Management โดยให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐดังนี้
แก้ไขปัญหา Network ต่อเนื่องจากเฝ้าระวังปัญหาทีม Operation
ดำเนินการช่วยเหลือ วิเคราะห์ หรือเสนอแนวทาง อันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ Network ของลูกค้า
ติดต่อ ประสานงาน กับผู้ให้บริการวงจรเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา
มีส่วนร่วมในการาจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อเสนอโครงการที่เป็นส่วนของข้อเสนอทางเทคนิค
มีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแล ระบบอุปกรณ์พื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือช่วยเหลือในการบำรุงรักษาระบบ

วิศวกรระบบ

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ : 23 – 30 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการ (Unix, Linux) หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี

ทักษะ ความชำนาญ : (Skill)

การติดตั้ง ปรับแต่ง เพิ่มความปลอดภัย (Security) และใช้งานระบบปฏิบัติการแบบยูนิกส์ รวมทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ บนเครื่องแม่ข่าย
การเลือกใช้และทดสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
มีความชำนาญในการติดตั้งและปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่ให้บริการต่างๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
เช่น Web Server, Directory Server, Database Server เป็นต้น
มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการดูแลอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สามารถวางแผนการจัดการรวมถึงสามารถรับมือสถานการณ์ความกดดันที่เกิดขึ้นได้
สามารถแก้ไขปัญหาและจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)

ดูแลเครื่องที่ใช้เป็นระบบให้บริการ และระบบให้บริการอื่นๆ ภายในส่วนฯ เช่น Web Server, Database Server, Directory Server เป็นต้น
ดูแลระบบเครือข่ายภายในส่วนฯ รวมไปถึงอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ เช่น ระบบ IDS, VA, Firewall เป็นต้น รวมทั้งรายงานผลหากพบสิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของระบบให้บริการ
ดูแลระบบบันทึกเหตุการณ์ (Syslog System) ของระบบให้บริการ
ดูแลระบบสำรองข้อมูลของระบบให้บริการ
ดูแลการบำรุงรักษาห้องเครื่องของระบบให้บริการ
กำหนดมาตรฐาน กระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความมั่นคงปลอดภัยของส่วน
ทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องให้บริการต่างๆ
ดูแลระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) เสมอ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

วิธีการสมัครงานราชการสรอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ติดต่อ ฝ่าย HR สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2204ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments