สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เภสัชกร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ครู,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า,บุคลากร, (8 – 30 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
——————————————–
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและ สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 อัตรา
1.1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทำหน้าที่ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการผลิต จัดเตรียมและดูแลความสะอาดอุปกรณ์การผลิต สอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
ชีววิทยา เคมี หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
4) ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.2 เภสัชกร 3-6 ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจำนวน 4 อัตรา
1.2.1 เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทำหน้าที่ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ควบคุมและ
เฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการผลิต จัดเตรียมและดูแลความสะอาดอุปกรณ์การผลิต สอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

1.2.2 เภสัชกร 3-6 ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางด้านชีวเคมี ฟิสิกส์เคมี ไวรัสวิทยา งานสัตว์ทดลอง ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา งานประกันคุณภาพ งานระบบเอกสารและขึ้นทะเบียนยา งานตรวจสอบความถูกต้อง และสอบเทียบเครื่องมือ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพ
4) ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 3 จังหวัด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1.3.1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3
จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
1.3.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
1.3.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเมินราคา และงานด้านการเงินการบัญชี เช่น การติดตามทวงหนี้โรงพยาบาลต่างๆ ทำบัญชีเงินทดรองจ่าย เบี้ยเลี้ยง ชำระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของสำนักงาน ส่งรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ และสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการเงินและบัญชี
3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Internet รวมทั้งเครื่องใช้
สำนักงานต่างๆ ได้ดี
4) มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี
5) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงสามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก
เนื่องจากไม่มีบ้านพักให้
6) หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์
ของสภากาชาดไทย โดยกำหนดวงเงินค้ำประกัน จำนวน 200,000 บาท

1.4 ครูประจำศูนย์พัฒนาทักษะการคิดผู้ด้อยโอกาส จังหวัดราชบุรี (ชั่วคราว) สำนักงานอาสากาชาด อัตราค่าจ้าง 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดำเนินการเรียนการสอน และพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้กระบวนการและสื่อการเรียนการสอนในมุมต่างๆ ในศูนย์ พัฒนาสื่อใบงาน กิจกรรม ฯลฯ ในศูนย์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน บริหารจัดการการดำเนินงานและดูแลรักษาสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เก็บข้อมูลศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ใช้กระบวนการในศูนย์ฯ เพื่อวัดแวว ค้นหา และพัฒนาทักษะการคิด รายงานการดำเนินงานของศูนย์
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) มีสัญชาติไทย
4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์
หรือสาขาการบริหารจัดการ
5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และ Internet ได้ดี
6) ถ้ามีประสบการณ์และความสามารถในด้านการเรียนการสอนจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

1.5 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ อัตราเงินเดือน
ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 2 อัตรา
1.5.1 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ จำนวน 1 อัตรา
1.5.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งโดยละเอียดให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานตามความต้องการ ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริม แนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร และมอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ขัดข้องในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ติดตามประเมินผล และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องผ่าน
การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4) มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฏิบัติการ Windows
ระบบ Internet สามารถพัฒนา Website ของสำนักงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5) มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบดี
6) มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1) มีความรู้ในวิชาการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงาน
2) มีความรู้ในการใช้โปรแกรม AUTOCAD และสามารถปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม
AUTOCAD
3) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
4) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.6 นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 10,280 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 11,780 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา ตลอดจนปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น การประปา ท่อระบายน้ำ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างโยธา
4) มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5) มีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ละเอียด และแม่นยำ
7) มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม
8) มีความรู้ในการใช้โปรแกรม AUTOCAD ในการเขียนแบบ

1.7 นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 10,280 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 11,780 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุงซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานและหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
1) เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2) ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
4) มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5) มีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ละเอียด และแม่นยำ

1.8 บุคลากร 3-5 หน่วยธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานบริหารงานบุคคล งานสรรหา งานทะเบียนประวัติ งานตรวจสอบ งานวิเคราะห์ อัตรากำลัง งานนักศึกษาพยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล งานประกันคุณภาพ และงานให้บริการข้อมูลอื่นๆ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์ หรือปริญญาโท
ทางการบริหารงานบุคคล
4) มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน
5) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี

 

วิธีการสมัครงานราชการสภากาชาดไทย :

2. การรับสมัคร
2.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร
2.1.1 รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 0-2256-4058 ตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ในวัน และเวลาราชการ
2.1.2 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัครได้ทาง http://www.redcross.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”
2.1.3 การยื่นใบสมัคร สามารถทำได้โดย
2.1.3.1) ยื่นด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
2.1.3.2) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ ให้ระบุชื่อผู้ส่ง และจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ทั้งนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบเป็นสําคัญ และผู้สมัครต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2256 4054, 0 2256 4058 เพื่อตรวจสอบว่าได้รับใบสมัครของท่านแล้ว หากเอกสารที่แนบมาไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ ไม่ระบุตำแหน่งและสำนักงานที่สมัครใบสมัครจะไม่ถูกพิจารณา

2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาหนังสือรับรองให้ใช้ได้ ในกรณีเพิ่งสำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
9.1) วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 100 บาท
9.2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 150 บาท
9.3) สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่สอบข้อเขียน ห้ามแนบค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาพร้อมกับใบสมัครงาน

3. เงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและคัดเลือก วัน/เวลา และสถานที่สอบ
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและคัดเลือก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง โทร. 0-2256-4054 และ http://www.redcross.or.th

5. วิธีการสอบแข่งขัน
5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล และวิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office และ Internet
5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้
และคุณลักษณะในด้านต่างๆของผู้สมัคร

6 ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น
6.1) อัตราเงินเดือนตามวุฒิที่บรรจุ
6.2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
6.3) สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลด “ใบสมัคร” สภากาชาดไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments