กศน. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครู กศน.ตำบล (18 อัตรา) (11 – 17 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กศน.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 18 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในเรื่องต่อไปนี้ 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8) นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน. 9) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 10) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 11) การจัดทำฐานข้อมูล
วิธีการประเมิน : ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ซึ่งการสัมภาษณ์พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเป็นในเรื่องต่างๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์แรงจูงใจ จริยธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร
วิธีการประเมิน : ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
ประเมินแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล
วิธีการประเมิน : ประเมินแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์ มากกว่า อยู่ลำดับที่ดีกว่า กรณีที่ได้คะแนนรวมประเมินประวัติวิสัยทัศน์ผลงานและสัมภาษณ์ เท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนประเมินแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล มากกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า กรณีที่ได้คะแนนแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบลเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

วิธีการสมัครงานราชการกศน. :

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments