งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร,นักวิชาการเงินและบัญชี (15 – 19 ก.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.บริการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในภายนอกคณะ
2.ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
3.ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป
4.เผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย
5.ดูแลเวปไซต์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6.ดูแลและพัฒนาเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิ ปวส. ด้านบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ และจ้างเหมาบริการตามระเบียบราชการกำหนด
2.ควบคุมการเบิกรีบ-จ่ายพัสดุ
3.จัดทำทะเบียนวัสดุคงเหลือและทะเบียนวัสดุถาวรประจำเดือนและประจำปี
4.จัดระบบเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและวัสดุยานพาหนะทุกประเภท
5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ(50คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word Excel)(50คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(100 คะแนน)-สอบสัมภาษณ์(100 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 9110 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานในการบริการ
2.ต้อนรับและรับรองแขกของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
3.ควบคุมการใช้เครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่องดื่มในการใช้บริการ
4.ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมและซ่อมแซมเบื้องต้น เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นชำรุด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติดัีงกล่่าวข้างตั้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(100 คะแนน)-สอบสัมภาษณ์(100 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ และศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและขอเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ
2.จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3.จัดทำทะเบียนคุมยอดเงินงบประมาณคงเหลือ
4.การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
5.ให้คำปรึกษาแนะนำการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุและงบรายจ่ายอื่น
6.ช่วยงานเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบนสยจ่ายอื่น
7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
-หลักการจำเเนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ -งานภาษีอากรสำหรับส่วนราชการ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2551 -การติดต่อประสานงานและมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติ -การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Microsoft Excel
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(140 คะแนน)-ปฏิบัติ(60คะแนน)-สอบสัมภาษณ์(100 คะแนน)


วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments