ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่,ด้านปรับโครงสร้างหนี้,ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน, ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์,ด้านบริหารการเงิน, งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, ด้านตรวจสอบภายใน, Treasury & Capital Market, Investment Banking,ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง,ด้านงานกฏหมาย,ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale),ด้านบริหารความเสี่ยง,ด้านธนบดีธนกิจ (ลูกค้า Precious Plus) ( – – 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแลดำเนินการด้านการตลาดเพื่อขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และบริการทุกประเภทของธนาคารและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ กำหนดเงื่อนไขควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทั้งติดตามดูแลลูกค้าและแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

คุณสมบัติ
สำเร็จคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
มีความรอบรู้ และประสบการณ์(3 ปีขึ้นไป) ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ
สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
หากมีประสบการณ์ด้านการทำ Loan Syndication จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หากสามารถพูด ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน (แมนดาริน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หากสามารถไปปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Firefox
Chrome


ด้านปรับโครงสร้างหนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                   
ให้คำปรึกษาดูแลและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้อยคุณภาพของธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลาง

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • ตำแหน่งปรับโครงสร้างหนี้
 • ตำแหน่งบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งาน ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในงานด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย การพนักงาน และงานธุรการ
 • มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร


ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                  

เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ กำหนดกลยุทธ์การตลาด คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และระบบให้บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • ตำแหน่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ตำแหน่งผลิตภัณฑ์บัตร
 • ตำแหน่งบริการจัดการทางการเงิน

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 


ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
          สนับสนุนผู้บริหารและเป็นตัวแทนของธนาคารในการติดต่อสื่อสาร ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารแก่นักลงทุนและสาธารณชน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องทันเวลาและโปร่งใส เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธนาคาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ กำกับ ดูแล พัฒนา และดำเนินการตามแผนการขายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจ กลุ่มสถาบันกาเงินในประเทศและต่างประเทศและบริหารจัดการความเสียงภายในหน่วย งานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย บริหารความเสี่ยงของธนาคาร


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานธุรกิจต่างประเทศ หรือสินเชื่อ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 

วิธีการรับสมัคร
         ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้


ด้านบริหารการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                   
ดูแลและบริหารผลิตภัณธ์ทางการเงินต่างๆ เช่น การซื้อขายเงินตราจ่างประเทศ ธุรกรรมอนุพันธ์ ตราสารหนี้และตราสารทุนให้เป็นไปตามนโยบาลของธนาคาร ติดตามและวิเคราะห์โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารให้เป็นไปอย่า ประสิทธิภาพ

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • ตำแหน่งวางแผนทางการเงิน
 • ตำแหน่งบริหารเงิน
 • ตำแหน่งบริหารการลงทุน
 • ตำแหน่งบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งาน ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
 • มีความรู้ด้านการบัญชี การอ่านงบการเงิน
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีหากมีใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้ ใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ หรือวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

   การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 


งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
          ทำหน้าที่ให้ข้อมูล ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า Netbank และผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น โทรศัพท์ Facetime


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านบริการลูกค้า (Teller)จากสถาบันการเงินอื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

วิธีการรับสมัคร
         ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

 


ด้านตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                   

ตรวจสอบกิจกรรมของหน่วยงานในความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • ตำแหน่งตรวจสอบสำนักงานใหญ่
 • ตำแหน่งตรวจสอบสาขา
 • ตำแหน่งตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตำแหน่งสอบทานสินเชื่อ

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านตรวจสอบ ด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร และที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิพิเศษ ที่เป็นการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยองค์กรรับรองวิชาชีพ  เช่น คุณวุฒิด้าน CPA,CPIAT, CIA , CISA, CFA, CISM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการนำเสนอ

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 


Treasury & Capital Market

หน้าที่และความรับผิดชอบ
     ดูแลและบริหารผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรมอนุพันธ์ ตราสารหนี้และตราสารทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ติดตามและวิเคราะห์โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสถิติ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความรู้ด้านการบัญชี การอ่านงบการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • หากมีใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้ ใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ หรือวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


Investment Banking
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Advise clients on business expansion, merger and acquisition, capital budgeting, and use appropriate financial tools to manage client’s risk.
 • Analyze client’s financial situation, construct financial model, and recommend appropriate financing structure and financing alternatives.
 • Advice clients on fixed income securities offerings, analyze their financial position, and implement marketing strategy.
 
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s or master’s degree in finance, accounting, or economic
 • Proficient in spoken and written English
 • Strong interpersonal, negotiation, analytical, and risk assessment skills
 • At least 3 years of experience in credit analysis, or investment banking is preferred
 • Having standard knowledge of banking products


ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                     

ดูแลดำเนินการด้านการตลาดเพื่อขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและบริการทุก ประเภทของธนาคารและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ กำหนดเงื่อนไขควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทั้งติดตามดูแล ลูกค้าและแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรอบรู้ และประสบการณ์(2 ปีขึ้นไป) ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ
 • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำ Loan Syndication จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • หากสามารถพูด ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน (แมนดาริน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • หากสามารถไปปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับตำแหน่งธุรกิจขนาดกลาง

 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร(สุรวงศ์ อ้อมน้อย เจริญนคร บางบอน) นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
 • ภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 • ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 


ด้านงานกฏหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                   

ประสานงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสายงานกำกับและบริหารงานกฎหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายของธนาคาร และประสานงานในการติดต่อกับหน่วยงานอื่นระหว่างสายงาน ชี้แจ้งทำความเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมาย รวมถึงรับผิดชอบการดำเนินคดีและการแก้ต่างคดีพิเศษ

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • ตำแหน่งกำกับและระเบียนธนาคาร
 • ตำแหน่งบริหารงานกฏหมาย

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จากสภาทนายความ
 • มีประสบการณ์ในการว่าความ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และการเป็นทนายความจำเลย
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 


ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale)

คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 30  ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
 • หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และ บริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
 • ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด
 • เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร
 • พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์

ระยะเวลาการจ้าง
ว่าจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ โดยทำสัญญาว่าจ้างคราวละ 1 ปี

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โปรดเขียนจดหมายสมัครงาน พร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ส่งเอกสารโดยตรงที่ งานประชาสัมพันธ์ และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ ชั้น 5 อาคารสาขาสะพานขาว

 


เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 3. เอกสารการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียบบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร

 


ส่งไปที่

               งานประชาสัมพันธ์และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์
                ชั้น 5 อาคารสาขาสะพานขาว
                บมจ. ธนาคารกรุงไทย
               230 ถ. หลานหลวง แขวงคลองมหานาค
               เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
               กรุงเทพมหานคร 10110
 

 


การคัดเลือก
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครและประสบการณ์
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
หมายเหตุ :
 1. โปรดระบุตำแหน่งงานที่รับสมัครให้ชัดเจน "ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์"
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานที่ "งานประชาสัมพันธ์และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์" ชั้น 5 อาคารสาขาสะพานขาว


ด้านบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                   
ประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด
, ด้านสินเชื่อ, ด้านองค์กร และด้านปฏิบัติการกำหนดเพดานความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางจัดการและลดความเสี่ยง รวมทั้งควบคุมและดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ พร้อมกับจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • ตำแหน่งบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านปฏิบัติการ และด้านองค์กร
 • ตำแหน่งกลั่นกรองด้านสินเชื่อ

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด หรือ ด้านสภาพคล่องจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามหลัก Basel
 • มีความรู้ด้าน Product ในตลาดเงินและตลาดทุน โดยเฉพาะ Derivatives และการประเมินความเสี่ยงด้านตลาด หรือด้านสภาพคล่อง
 • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

 

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 


ด้านธนบดีธนกิจ (ลูกค้า Precious Plus)

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                   

ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อการออมและการลงทุนโดยคำนึง ถึงความเสี่ยงและผลตอบแทน เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของธนาคารและคู่แข่งในตลาด รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออมและการลงทุน เสนอแนวทางการจัดสรรเงินออมและเงินลงทุน พร้อมทั้งติดตามสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนเพื่อปรับเปลี่ยน Portfolio ให้กับลูกค้า สร้างเครื่องมือช่วยในการให้บริการแก่ลูกค้า

 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือการตลาด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาด และที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความรู้ด้านการบัญชี การอ่านงบการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • หากมีใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้  ใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การคัดเลือก

 

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

วิธีการสมัครงานราชการธนาคารกรุงไทย :

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 
เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • Firefox
 • Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments