งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ รองผู้อำนวยการฝ่าย (Specialist) สายงานปฏิบัติการ (บัดนี้ – 2 ก.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารธนาคาร อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
2. ดูแลการสำรวจสถานที่ ออกแบบ เขียนแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม อาคาร สำนักงาน และจุดบริการต่างๆ
3. วางแผนงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการประเมินผลการประหยัดพลังงานของอาคารธนาคาร
4. บริหารงานการติดตามงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารหน่วยงาน สาขา และจุดบริการต่างๆ รวมทั้งสาขาเปิดใหม่หรือปรับปรุงรูปแบบสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันตามสัญญา
5. ควบคุมดูแลการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนงาน
6. วางแผนควบคุมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ระบบป้องกันและระงับภัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาและเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยอาคารสำนักงานใหญ่
8. ควบคุมดูแลการจัดหาผู้รับจ้างในการเตรียมความพร้อม และปรับปรุงสถานที่ติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ บูธอุปกรณ์ส่วนต่างๆ และจุดบริการ 24 ชั่วโมง
9. ดูแลการดำเนินการออกแบบพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ที่อยู่นอกที่ทำการสาขาเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการติดตั้ง ย้าย ทดแทน ยกเลิก เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ
10. ประสานงาน ควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหาในการเตรียมพื้นที่จุดติดตั้งให้เรียบร้อยตามแผนปฏิบัติการ
11. ควบคุมและติดตามการติดตั้งสายสัญญาณสำหรับระบบงานที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งสายสัญญาณเพิ่มเติมตามที่ Owner แจ้ง
12. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ KTBCS จัดทำแผนการทดสอบ Disaster Recovery Plan (DRP) ประจำปี และติดตามให้มีการทดสอบตามแผน

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารอาคารสำนักงานที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความรู้ด้านระบบการรักษาความปลอดภัยและการบริหารอาคารสำนักงาน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความรู้ด้านกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันของสาขา การบริหารทรัพย์สิน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความรู้ด้านโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานต่างๆ ของธนาคาร หรือกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันของสาขา หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความรู้ด้านระบบงานการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จำนวนอัตรา  จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
2. เอกสารการศึกษา

 

วิธีการสมัครงานราชการธนาคารกรุงไทย :

กำหนดการรับสมัคร
ส่งไปสมัครมาที่ hr.recruit@ktb.co.th
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
และธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น
หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2208-7738 
E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments