ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล (4 – 10 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : พนักงานราชการ ทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ในการปฏิบัติงานจริงขึ้นอยู่กับภารกิจงานของ ต้นสังกัดในการมอบหมายงานให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้)
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานจัดการด้านระบบการพัฒนาทักษะ/ความรู้/สมรรถนะบุคลากรตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(2) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(3) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการพัฒนาชุมชนในส่วนกลาง และปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในการพัฒนายกระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นศูนย์อบรม/ค้นคว้าวิจัย/เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนระดับภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้าน
(4) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(6) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและ การถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยพนักงานราชการต้องสามารถปฏิบัติงานในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีมมีความรู้เรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
หน่วยงานต้นสังกัดโดยผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า) สามารถกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการเพิ่มเติมได้ และให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบท้ายสัญญาจ้าง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน) ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง ของกรมการพัฒนาชุมชน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (100 คะแนน) ประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1. ความรู้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน พิจารณาจาก มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะ และ ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน วุฒิการศึกษา 2.มนุษยสัมพันธ์ คะแนนเต็ม 30 คะแนน พิจารณาจาก ความมีมนุษยสัมพันธ์ ุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับผิดชอบ อดทน เสียสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี 3. ความคิดริเริ่ม คะแนนเต็ม 20 คะแนน พิจารณาจาก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ปฏิภาณ ไหวพริบ ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 4) ทัศนคติและแรงจูงใจ คะแนนเต็ม 20 คะแนน พิจารณาจาก ทัศนคติและแรงจูงใจการทำงาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราชการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

วิธีการสมัครงานราชการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก :

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments