สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้จัดการโครงการ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน,สถาปนิก (บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครบุคลากร

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง

(Community-based Livelihood Support for Urban Poor)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก กิจกรรมโครงการ คือ การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูชุมชนคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ประมาณ 50 ชุมชน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์การบริหารโครงการพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม อย่างน้อย 10 ปี ผู้มีประสบการณ์บริหารโครงการที่รับทุนจากองค์การระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนงในการสมัคร พร้อมรายละเอียดส่วนตัว และประวัติการ

ทำงานมาทางอีเมล์ที่ amporn @ codi.or.th หรือ kaewnoo @ gmail.com ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2556

สถาบันฯ จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน จำนวน 4 ตำแหน่ง

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

ทำงานกับองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการ เพื่อพัฒนาโครงการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมของชุมชน เสนอคณะกรรมการโครงการพิจารณา
จัดกระบวนการในชุมชนให้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์กรชุมชน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

คุณสมบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีประสบการณ์การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม การจัดกระบวนการชุมชน อย่างน้อย 5 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาในโครงการ
สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนงในการสมัคร พร้อมรายละเอียดส่วนตัว และประวัติการทำงานมาทางอีเมล์ที่ amporn @ codi.or.th หรือ kaewnoo @ gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

สถาบันฯ จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 หรือก่อนหน้านั้น

3.ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 3 ตำแหน่ง

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนและผู้นำชุมชนในการออกแบบบ้าน ชุมชน และระบบสาธารณูปโภคเพื่อการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับการอนุมัติ

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและก่อสร้าง
ถ้ามีประสบการณ์การทำงานชุมชนด้านที่อยู่อาศัยร่วมกับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ชุมชนชายขอบ ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสาร นำเสนอ และจัดกระบวนการการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการออกแบบวางแผนงานพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมได้

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนงในการสมัคร พร้อมรายละเอียดส่วนตัว และประวัติการทำงานมาทางอีเมล์ที่ amporn @ codi.or.th หรือ kaewnoo @ gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

สถาบันฯ จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 หรือก่อนหน้านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

นายอัมพร แก้วหนู

โทร. 081-970-5078

วิธีการสมัครงานราชการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments