เฉลยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. (แบบทดสอบออนไลน์ของ ก.พ.)


ฝากประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างข้อสอบ


1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

1.1 อนุกรมคำสั่ง จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1. – 4. มาเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด
1.1.1)   13   9   3   15   25   5   17   49   7   19   81   9   21 …
 
 
 
 
1.1.2)   3   9   12   21   33 …
 
 
 
 
1.1.3)   12   13   16   14   15   36   16   17 …
  
 
 
 
1.1.4)   3   14   7   45   15   124   31 …
 
 
 
 
1.1.5)   2500   625   250   175   160 …
 
 
 
 
1.1.6)   13   53   915   2527 …
 
 
 
 
1.1.7)   30   70   147   274   464 …
 
 
 
 
1.2 โจทย์คณิตศาสตร์คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือก 1. – 4. แล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ
1.2.1) ซื้อเครื่องใช้ชิ้นหนึ่งราคา 2,550 บาท ถ้าต้องการขายให้ได้กำไรร้อยละ 30 จะต้องขายเครื่องใช้ชิ้นนี้ไปในราคากี่บาท
 
 
 
 
1.2.2) ถ้า x > y และ m เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์ อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง
 
 
 
 
1.2.3) เลขจำนวนคู่ 3 จำนวนเรียงลำดับกัน รวมกันได้ 36 ผลคูณของเลข 2 จำนวนหลัง จะมีค่าเท่าไร
 
 
 
 
1.2.4) ถ้า 4*2 = 14 และ 7*6 = 32 แล้ว 11*4 มีค่าเท่าใด
 
 
 
 
1.2.5) พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งถูกปรับลดเงินเดือนถึง 25% เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ถ้าในปีต่อไปเศรษฐกิจดีขึ้น เขาจะต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ จึงจะทำให้เขาได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
 
 
 
 
1.2.6) พ่อค้าซื้อไข่ไก่มาจำนวนหนึ่งทั้งหมด 270 ฟอง เขาจะคัดไข่ออกขาย 13 ของไข่ที่เหลืออยู่ทุกๆวัน อยากทราบว่าภายใน 3 วัน จะมีไข่ถูกคัดออกทั้งหมดกี่ฟอง
 
 
 
 
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อ 1.3.1 – 1.3.3

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (ล้านบาท)

ปี มูลค่าสินค้าออก มูลค่าสินค้าเข้า รวม ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น
ปีที่ 1 14,166 22,188 36,354 108,294
ปีที่ 2 13,679 24,103 37,782 116,774
ปีที่ 3 14,709 25,966 40,675 128,566
ปีที่ 4 14,772 27,009 41,781 135,939
ปีที่ 5 17,275 26,794 44,069 143,908
ปีที่ 6 22,491 30,875 53,366 162,071
ปีที่ 7 32,266 42,184 74,450 216,543
ปีที่ 8 49,799 64,044 113,843 269,695
ปีที่ 9 45,007 66,835 111,842 296,298
ปีที่ 10 60,797 72,877 133,674 332,177
ปีที่ 11 71,198 94,177 165,375 370,445

 

1.3.1) ปีใดต่อไปนี้ที่ไทยขาดดุลการค้าสูงที่สุด
 
 
 
 
1.3.2) อัตราส่วนของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติในปีเดียวกันของปีใดมีค่าเท่ากับ 2.5
 
 
 
 
1.3.3) มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในช่วงระหว่างปีที่ 7 – ปีที่ 11 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณกี่ล้านบาท
 
 
 
 

2. ความสามารถทางด้านเหตุผล

2.1 อุปมาอุปไมย
2.1.1) คน : อาหาร : : ? : ?
 
 
 
 
2.1.2) เต้าเจี้ยว : ถั่วเหลือง : : ? : ?
 
 
 
 
2.1.3) สะใภ้ : พี่ : : ? : ?
 
 
 
 
2.1.4) ธุรกิจ : ค้าขาย : : ? : ?
 
 
 
 
2.2 การสรุปความจากภาษาเงื่อนไข สำหรับข้อ 2.2.1 – 2.2.2

– พีระพล กุลวิทย์ และอิทธิ เลือกซื้อขนมมารับประทานคนละ 2 ชนิด ไม่ซ้ำกัน
– ขนมที่ทั้งห้าคนซื้อได้แก่ ทองหยอด ถั่วตัด ฝอยทอง และ ข้าวตู ทั้งนี้ชื่อคนและขนมไม่ได้เรียงกันตามลำดับข้างต้น
– กุลวิทย์ไม่ได้ซื้อฝอยทองและข้าวตู
– อิทธิซื้อขนมไม่เหมือนกับกุลวิทย์เลย
– มีคนซื้อทองหยอดเพียงคนเดียว
– ขนมอย่างหนึ่งที่พีระพลซื้อคือ ข้าวตู

2.2.1) ข้อสรุปใดถูกต้อง
 
 
2.2.2) ข้อสรุปใดถูกต้อง
 
 
2.3 การสรุปความจากสัญลักษณ์เงื่อนไข สำหรับข้อ 2.3.1 – 2.3.3

ถ้า A > B = C < D และ E ≤ C < F ≤ G ทุกตัวแปรมีค่ามากกว่าศูนย์

2.3.1) ข้อสรุปใดถูกต้อง
 
 
2.3.2) ข้อสรุปใดถูกต้อง
 
 
2.3.3) ข้อสรุปใดถูกต้อง
 
 
2.4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
2.4.1 “บลูทูธ (Bluetooth) คือ คลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือพีดีเอ ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้โดยมีรัศมีการส่งข้อมูลอยู่ในระยะประมาณ 10 เมตร” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 
 
 
 
2.4.2 “ผิวของคนเราแตกต่างกัน จึงต้องการการดูแลที่แตกต่าง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยยืดอายุผิว และความงามให้อยู่กับคุณอย่างยาวนาน” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 
 
 
 

3. ความสามารถทางด้านภาษา

ความเข้าใจภาษา จะวัดความสามารถในด้านความเข้าใจภาษาโดยสามารถสรุปความในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้น ๆ

อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้ว ตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด
3.1.1 “การสนองคุณชาตินั้น หาได้จำกัดเฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพียงให้กลับมารับใช้ชาติก็พอ จึงมีการกำหนดเพียงเป็นกรอบกว้าง ๆ ว่า ให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงกลับเข้ามาทำงานในประเทศ อย่างน้อยเท่ากับจำนวนปีที่ไปเล่าเรียนมา” สาเหตุสำคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใด
 
 
 
 
3.1.2 “การให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นการลงทุนที่สำคัญ ที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศในที่สุด” ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
 
 
 
 
แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ

จงอ่านบทความที่กำหนดให้แล้วใช้เนื้อความจากบทความตอบคำถามในแต่ละข้อศาลเป็นสถาบันหนึ่งที่จะช่วยแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การให้ความ เป็นธรรมของศาลนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตามพยานหลักฐาน ในสำนวนศาลจะนำข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาพิจารณามิได้ ในคดีอาญานั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลย หากมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ส่วนในคดีแพ่งนั้น โดยหลักทั่วไปแล้ว ฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมา ฝ่ายนั้นก็มีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ดังที่กล่าวอ้างมิได้ย่อมจะแพ้ในเรื่องนั้น ไป
3.2.1 สาระสำคัญของบทความนี้กล่าวถึงศาลในเรื่องใด
 
 
 
 
3.2.2 “หากมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่” ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร
 
 
 
 
การใช้ภาษา จะวัดความสามารถในด้านการใช้ภาษา โดยสามารถพิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ คำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ รวมทั้งสามารถเรียงลำดับข้อความได้ถูกต้อง
แนวคำถามการเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง

จงอ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วพิจารณาเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตาม หลักภาษา และให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความที่กำหนดให้นั้น
3.3.1 ถ้าไม่มีใครทำอะไร เพื่อลดความ………ลง ก็ไม่มีข้อสงสัยว่า ผลสุดท้ายจะไม่ใช้อาวุธกัน
 
 
 
 
3.3.2 การออมทรัพย์ไว้เป็นทองคำ อาจเป็นวิธีที่ฉลาดก็ได้ ถ้าผู้ออมทรัพย์สามารถคาดหมาย………ได้ เพราะไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่า มีเงินอยู่แล้วจะเอาไปทำอะไรจึงจะดีที่สุด และเมื่อใดควรออมทรัพย์ไว้ในรูปแบบใด หรือลงทุนในรูปแบบใด
 
 
 
 
แนวคำถามการเติมคำในบทความ

จงอ่านบทความที่กำหนดให้แล้วเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตาม หลักภาษา และให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความนั้นระบบราชการเป็น 1)……… ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ 2)………นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง 3)………รวมทั้งการ 4)……… กฎระเบียบกติกาต่าง ๆให้เกิด 5)………ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม
3.4.1 ในช่อง 1) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
 
 
 
 
3.4.2 ในช่อง 2) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
 
 
 
 
3.4.3 ในช่อง 3) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
 
 
 
 
3.4.4 ในช่อง 4) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
 
 
 
 
3.4.5 ในช่อง 5) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
 
 
 
 
แนวคำถามการเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง

แบบที่ 1 จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 แล้วเลือกตอบดังนี้
ตอบ 1 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในทั้ง 2 ข้อความ ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 2 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะในข้อความที่ 1 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 3 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะในข้อความที่ 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 4 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในทั้ง 2 ข้อความ ใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
3.5.1 จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 แล้วเลือกตอบดังนี้
ข้อความที่ 1 ประเทศไทยและประเทศเช็คมีความสัมพันธ์ทางการทูตจาก พ.ศ.2517
ข้อความที่ 2 มนุษย์ผลิตสารสังเคราะห์บางอย่างแต่ไม่สลายตัว
 
 
 
 
3.5.2 จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 แล้วเลือกตอบดังนี้
ข้อความที่ 1 ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
ข้อความที่ 2 ปีแสงเป็นหน่วยวัดระยะซึ่งใช้ในวิชาดาราศาสตร์
 
 
 
 
แบบที่ 2 ในแต่ละข้อจงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ และมีตัวเลข 1ถึง 4 กำกับอยู่ แล้ว ตอบว่าข้อใดใช้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
3.5.3 คำว่าคุณภาพชีวิต แปลว่า การดำรงชีวิต(1)อย่างมีคุณค่า (2)หมายถึง ชีวิตหรือความเป็นอยู่ (3)ที่นับถือว่า หรือเป็นที่(4)ยอมรับกันทั่วไป
 
 
 
 
3.5.4 กฎหมายใหม่ได้(1)รวบรวม และ(2)ปรับปรุงบทบัญญัติอัน(3)เกี่ยวกับความผิดในเรื่องเครื่องหมายการค้า เพื่อให้สามารถ(4)ให้ความปกป้องแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ดียิ่งขึ้น
 
 
 
 
แบบที่ 3 ในแต่ละข้อจงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยคในตัวเลือก 1 ถึง 4 แล้วเลือก ตัวเลือกที่มีคำหรือกลุ่มคำที่ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
3.5.5 ตัวเลือกใดที่มีคำหรือกลุ่มคำที่ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
 
 
 
 
แบบที่ 4 จงเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียงคำ หรือใช้คำไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
3.5.6 จงเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียงคำ หรือใช้คำไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
 
 
 
 
แนวคำถามการสะกดคำได้ถูกต้อง

จงเลือกตัวเลือกที่มีคำสะกดถูกต้องและมีความหมายสอดคล้องกับเนื้อความในประโยค
3.6.1 ตัวเลือกใดที่มีคำสะกดถูกต้องและมีความหมายสอดคล้องกับเนื้อความในประโยค
 
 
 
 
แนวคำถามการเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง

จงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4 และจัดเรียงลำดับให้ถูกต้องแล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อ
3.7.1 ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 
 
 
 

18arrow4 คลิกที่นี่เพื่อดูเฉลย

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments