มศว. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (10 – 28 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มศว.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 0891 และ (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0891 และ (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัตราเงินเดือน 10,340 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

1. จัดพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ประสานงานดิจิตอลเอกสาร และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ จดหมายราชการ บันทึกข้อความ เค้าโครงการสอน ข้อสอบ งบประมาณภาควิชา เอกสารคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการสอน หลักสูตร ตารางสอน รายงานการประชุม เอกสารใช้ในโครงการสัมมนาภาควิชา แบบฟอร์มการส่งงานนิสิต 

2. เดินหนังสือและติดตามเอกสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบ การเบิกเงิน พร้อมทั้งใบลงเวลาให้กับอาจารย์พิเศษ

3. บันทึกการรับ – ส่งเอกสารราชการ

4. เตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของภาควิชา และประสานงานการจัดเลี้ยง

5. จัดทำแฟ้มเก็บเอกสาร แยกตามประเภทงาน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว เช่น ข้อมูลผลการเรียนนิสิต ข้อมูลผลงานอาจารย์ งานซ่อมบำรุง หนังสือเวียน เป็นต้น

6. ดูแลติดประกาศที่บอร์ดของภาควิชา และจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาควิชาผ่านช่องทางต่างๆ และดูแล Website ของภาควิชาให้เป็นปัจจุบัน

7. ดูแลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ ของภาควิชา และดูแลการลงเวลาปฏิบัติงานของนิสิตช่วยงาน

8. ดูแลการเบิก – จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ประสานงานกับฝ่ายพัสดุสำนักงานคณบดี รวมทั้งประสานงานการซ่อมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

9. รับโทรศัพท์ รับ – ส่งโทรสารของภาควิชา

10. อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่องานของภาควิชา

11. ประสานงานกับสำนักงานคณบดีเรื่องการจัดการเรียนการสอน การขอใช้รถคณะมนุษยศาสตร์ และเรื่องอื่นๆ ของภาควิชากับสำนักงานคณบดี เช่น การยืมเงินทดรองจ่ายของอาจารย์ นัดหมายงานประชุม เป็นต้น

12. เตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์การสอน และดูแลความเรียบร้อยของห้องทำงานอาจารย์ในภาควิชา

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาและคณะมนุษยศาสตร์หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการมศว. :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร. 02-649-5543หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน

คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่งมหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: หลังวันที่ 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่: หลังวันที่ 28 มิ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments